Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Operatiivinen kannattavuus parani haastavana aikana

Huhti-kesäkuu 2020 lyhyesti

  • Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 26,0 milj. euroa (26,7 milj. euroa), muutos -2,7 %
  • Oikaistu käyttökate oli 1,4 milj. euroa (0,9 milj. euroa) eli 5,2 % liikevaihdosta
  • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 3,2 % liikevaihdosta
  • Katsauskauden oikaistu tulos oli -0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (0,09 euroa)

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti

  • Viria-konsernin liikevaihto oli 52,2 milj. euroa (51,6 milj. euroa), muutos +1,3 %
  • Oikaistu käyttökate oli 2,4 milj. euroa (2,2 milj. euroa) eli 4,6 % liikevaihdosta
  • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 1,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa) eli 2,7 % liikevaihdosta
  • Katsauskauden oikaistu tulos oli -2,8 milj. euroa (-0,4 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,54 euroa (-0,03 euroa)

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Viria tavoittelee lähivuosina kasvua, jonka ajureina se näkee erityisesti yhteiskunnan vahvan digitalisaatiokehityksen ja kasvavan tarpeen kyberturvapalveluille. Viria painottaa strategiassaan liikevaihdon kasvua, mutta odottaa sen myötä myös oikaistun käyttökatteen kasvavan keskipitkällä aikavälillä.

Näkymät vuodelle 2020

Koronapandemiasta johtuvien rajoitusten sekä talouden hidastumisen vuoksi Viria arvioi vuoden 2020 liikevaihtonsa ja oikaistun käyttökatteensa jäävän edellisvuotta alhaisemmiksi. Yhtiö tarkentaa näkymiään, kun edellytykset arvioida markkinakehitystä normalisoituvat.

Keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto, t€ 25 988 26 726 52 236 51 571 103 104
Liikevaihdon muutos, % -2,8 -5,8 1,3 -2,7 -1,7
Käyttökate (EBITDA) 1 427 1 184 2 199 2 453 5 598
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1 1 359 880 2 425 2 204 5 492
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€ 909 638 1 164 1 377 1 723
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), % 3,5 2,4 2,2 2,7 1,7
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€1 841 334 1 391 1 129 3 315
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %1 3,2 1,2 2,7 2,2 3,2
Liikevoitto (EBIT), t€ -929 -1 106 -2 445 -2 057 -5 201
Oikaistu liikevoitto, t€1 -997 -1 410 -2 218 -2 306 -3 609
Katsauskauden tulos, t€ -269 491 -2 980 -162 10 859
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1 -323 235 -2 799 -374 12 459
Tase, t€ 145 735 141 195 152 512
Omavaraisuusaste, % 77,3 75,7 78,7
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 2 -0,05 0,09 -0,54 -0,03 2,04
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa 2 22 21 23
Henkilöstön lkm keskimäärin 717 698 711 688 693

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Konsernin omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Poikkeuksellinen kevät sujui Virialla huhtikuussa ennakoitua paremmin, sekä toiminnallisesti että numeroiden valossa. Tästä on kiittäminen henkilöstöämme, joka on osoittanut erinomaista mukautumiskykyä ja arjen innovointia uudessa ja epävarmassa tilanteessa.
Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 1,3 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 52,2 miljoonaan euroon. Kasvun taustalla on erityisesti turvaliiketoiminnan hyvä ensimmäinen kvartaali. Koronapandemian ja siitä johtuvien rajoitustoimien myötä liikevaihdon kasvu hiipui toisella neljänneksellä, kun yksittäisiä asiakasprojekteja lykättiin ja esimerkiksi sairaaloihin ja palvelukoteihin voitiin toteuttaa vain välttämättömät asennuskäynnit. Aktiivisen myynnin ansiosta palveluidemme kysyntä ja tilauskanta säilyi kuitenkin koko ajan hyvällä tasolla. Tulovirtaa ylläpitivät osaltaan jatkuvat palvelut, joiden osuus liiketoimintojen liikevaihdosta on keskimäärin noin neljännes.
Oikaistu käyttökate parani edelliseen vuoteen nähden 10 %. Syynä on koronasta johtuvat kustannussäästöt muun muassa matkustamisessa.
Liikevoittoa heikentävät viime vuosina tehdyistä yritysostoista aiheutuneet konserniliikearvopoistot ja katsauskauden tulosta lisäksi sijoitussalkkujen realisoitumaton arvonalentuma.
Koronapandemia ja etätyön lisääntyminen ovat edistäneet voimakkaasti digitaalisten palveluiden käyttöä, ja myös perinteisemmillä toimialoilla on herännyt kiinnostus digitalisaatiota kohtaan. Tämä on Virialla näkynyt myös palvelu- ja liiketoimintamuotoilun kasvavana kysyntänä. Toimintojen digitalisointi kun ei ole vain teknologiaa, vaan myös toimintamallien ja prosessien kehittämistä, jotta palveluiden käyttäminen olisi mahdollisimman virtaviivaista ja sujuvaa.
Poikkeusaika osoitti myös sen, miten olennaisten ja ihmisille tärkeiden palveluiden parissa Viria toimii. Turvallisuuteen liitetään uusia näkökulmia, ja kun entistä enemmän asioita hoidetaan verkon kautta, ihmisten ja yritysten digitaalinen turvallisuus sekä palveluiden saavutettavuus ja käyttökokemus nousevat suurempaan arvoon. Tuottamillemme turva- ja it-palveluille on nyky-yhteiskunnassa kasvava tarve ja odotukset. Siksi vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta asennoidumme tulevaisuuteen positiivisin odotuksin.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Viria Oyj on 7.7.2020 maksanut osinkoa vuoden 2019 tuloksesta 1,41 euroa osakkeelta eli yhteensä 7,9 miljoonaa euroa.
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Virian Oyj:n hallituksen jäsenille on heinäkuussa toteutettu suunnattu maksullinen osakeanti osana hallituksen osakepalkkiojärjestelmää. Osakeannissa merkittiin yhteensä 960 osaketta merkintähinnalla 15,62 euroa osakkeelta.
Tämä tiedote on tiivistelmä Virian vuoden 2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.viria.fi. 
28.8.2020
Viria Oyj
Hallitus

Liite:

Viria Oyj puolivuosikatsaus 2020

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja, joka rakentaa digitalisaatiota turvallisesti. Toiminnassamme yhdistyy tiedolla johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan sekä fyysisen ja tietoturvallisuuden vankka asiantuntemus sekä asiakasläheinen ja uutta luova toimintatapa.
Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja Spellpoint Oy. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja niillä on vankka markkina-asema.  Virian liikevaihto vuonna 2019 oli 103 miljoonaa euroa. Henkilöstöä konsernissa on tällä hetkellä noin 690.  www.viria.fi

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…