Loihde Oyj:n hallitus päätti johdon kannustinohjelman uudesta ansaintajaksosta sekä suunnatusta osakeannista osana toimitusjohtajan osakekannustinjärjestelmää

Yhtiötiedote    25.11.2021 klo 16.30

Loihde Oyj:n hallitus on 25.11.2021 päättänyt jatkaa konsernin johdolle ja valituille avainhenkilöille suunnattua osakepohjaista pitkän tähtäimen kannustinohjelmaa (LTI) uudella ansaintajaksolla, joka ajoittuu vuosille 2022–2024. Loihteen hallitus päätti pitkän tähtäimen kannustinohjelman perustamisesta maaliskuussa 2021.

Ansaintajaksolla 2022–2024 kannustinohjelmaan kuuluu enintään 25 henkilöä. Palkkion maksamisen kriteereinä ovat hallituksen ansaintajaksolle asettamat liikevaihto- ja käyttökatetavoitteet. Mahdollisten osakepalkkioiden yhteismäärä vastaa enintään 58 800 Loihde Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvat verot ja muut mahdolliset veroluonteiset maksut kattava rahaosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan kannustinohjelman piiriin kuuluville henkilöille Loihde Oyj:n osakkeina. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2022–2024 maksetaan keväällä 2025. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhdetta ei ole kyseisen avainhenkilön tai yhtiön toimesta irtisanottu tai purettu ennen ansaintajakson päättymistä.

Osakepohjaisen pitkän tähtäimen kannustinohjelman tarkoituksena on yhtenäistää ja yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Loihteen arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Loihteen hallitus päätti lisäksi suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön toimitusjohtajan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioerän maksamiseksi. Osakeannissa yhtiö laskee liikkeelle 3 000 uutta osaketta, jotka luovutetaan toimitusjohtaja Samu Konttiselle osana toimitusjohtajasopimuksessa sovittua osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Kannustinjärjestelmän keskeiset ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/hallinnointi/palkitseminen/

Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta ja osakkeenomistajan etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakkeiden antaminen perustuu yhtiön avainhenkilön sitouttamiseen. Osakeannin jälkeen Loihde Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 6 010 041 kappaleeseen.

Uusien osakkeiden arvioitu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 13.12.2021 ja uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 14.12.2021.

Loihde Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 729 ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 106,8 miljoonaa euroa.

Liitteet