Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Loihde Oyj Yhtiötiedote 1.2.2023 klo 11.00

Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 4.5.2023. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä (viisi jäsentä vuonna 2022).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Matti Piri ja Stefan Wikman sekä uusiksi jäseniksi Juha Murtopuro, Anni Ronkainen ja Matti Vikkula.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Kotilainen.

Lisätietoja hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotettavista henkilöistä on liitteessä 1.

2. Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan:

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 39 600 euroa ja kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 16 500 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
  • Valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 700 euroa/kokous ja jäsenen 600 euroa/kokous

Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

3. Hallituksen osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvät ehdotukset

Loihde Oyj:n yhtiökokous on 25.6.2020 päättänyt hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä ”Järjestelmä”).

Ehtojen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa Järjestelmän ehtojen kohtia 4 ja 7 siten, että Sitouttamisosakkeiden saaminen edellyttää hallitusjäsenyyden olevan voimassa Ansaintajakson päättyessä (nykyisten ehtojen mukaan jäsenyyden tulee olla voimassa palkkion maksuhetkellä), ja hyväksyy liitteen 2 mukaiset muutetut Järjestelmän ehdot.

Osakepalkkioiden maksaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle suunnatusta maksuttomasta osakeannista päättämistä Järjestelmän ensimmäisen Ansaintajakson 26.6.2020–31.12.2022 Sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että ao. ansaintajaksolle osallistuneille ja Järjestelmän ehdot täyttäville Timo Kotilaiselle ja Elina Piispaselle luovutetaan Järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi vastikkeeton Sitouttamisosake jokaista heidän osakeannissa merkitsemäänsä ja edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden, eli kummallekin maksettaisiin 120 Sitouttamisosaketta. Palkkio maksetaan kokonaisuudessaan osakkeina.

Neljännen Ansaintajakson ajoittuminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa Järjestelmän ehtojen mukaiseksi neljänneksi Ansaintajaksoksi 5.5.2023-31.12.2025.

Ansaintajaksolle osallistumaan oikeutetut henkilöt

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa seuraavat Loihde Oyj:n hallituksen jäseniksi ehdotettavat henkilöt neljännelle Ansaintajaksolle osallistumaan oikeutetuiksi henkilöiksi: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Juha Murtopuro, Matti Piri, Anni Ronkainen, Matti Vikkula ja Stefan Wikman.

Suunnattu maksullinen osakeanti

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle Loihde Oyj:n hallituksen jäsenille suunnatusta maksullisesta osakeannista päättämistä Järjestelmän perusteella.

Ehdotetut osakeantiin sovellettavat ehdot sekä ehdotetut osakeantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt ja heidän enimmäismerkintäoikeutensa käyvät ilmi liitteenä 3 olevista ehdotetuista osakeantiehdoista ja osakeantiehtojen liitteenä olevasta erillisestä merkintäoikeuslistasta.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin syyskuussa 2022 Tuulia Holkkola, Matti Kulmakorpi ja Christian Wetterstrand Virian pienosakkaat ry:n nimeämänä, Jussi Hattula Suomen Teollisuussijoitus Oy:n nimeämänä, Juha Malm LähiTapiolan nimeämänä sekä Juha Koivisto Katja Aholan ja Janne Tuomikosken nimeämänä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. Christian Wetterstrand toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Lisätietoja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Christian Wetterstrand, puh. 040 544 2301

Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance ja Loihde Factor. Pilviratkaisuja tuottaa tytäryhtiömme Onrego. Henkilöstöä konsernissa on noin 880 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa.

Liitteet