Kutsu Loihde Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Loihde Oyj   Yhtiötiedote  28.3.2023 klo 16.00

Loihde Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.5.2023 klo 14.00 Seinäjoella Framin auditoriossa osoitteessa Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 13.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla tämän kutsun osasta C. sekä yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Verkkolähetys alkaa 4.5.2023 klo 14.00. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia tai äänestää. Verkkolähetyksen seuraamista ei katsota yhtiökokoukseen osallistumiseksi eikä osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Kokouksen avaaminen

2.     Kokouksen järjestäytyminen

3.     Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.     Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.     Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.     Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7.     Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.     Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (110 881 942,35 euroa), josta tilikauden voitto on 57 178,31 euroa, jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta perustuen yhtiön operatiiviseen tulokseen. Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi kuituverkkoliiketoimintakaupan myyntivoittoon perustuvan lisäosingon 0,65 euroa osakkeelta.

Osinko ja lisäosinko vastaisivat kokouskutsupäivän tilanteen mukaan yhteensä 4 593 678,40 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 16.5.2023.

Edellä mainitun osingonjaon lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 1,00 euron lisäosingon jakamisesta osakkeelta emoyhtiön jakokelpoisista varoista siten, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Kokouskutsupäivän tilanteen mukaisesti valtuutus vastaisi yhteensä  5 742 098,00 euroa. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen valtuutuksen käyttäminen lisäosingon maksamiseksi riippuu seuraavan strategiakauden 2024-2027 pääomatarpeista, joista yhtiö pyrkii tiedottamaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

9.     Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Yhtiökokouksen asiaa koskeva päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

11.  Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenten palkkioiden pitämistä ennallaan:

 • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 39 600 euroa ja kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta
 • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 16 500 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
 • valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 700 euroa/kokous ja jäsenen 600 euroa/kokous

Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

12.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä (viisi jäsentä vuonna 2022).

13.  Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Matti Piri ja Stefan Wikman ja uusiksi jäseniksi Juha Murtopuro, Anni Ronkainen ja Matti Vikkula.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Kotilainen.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotettavista henkilöistä on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous.

14.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15.  Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Maria Onniselän toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että se mahdollistaisi yhtiökokouksen järjestämisen etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle kokoukselle tai hybridikokoukselle. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiökokousten järjestäminen etäkokouksena yhtiön osakkeenomistajien läsnäolon ja osallistumisen helpottamiseksi, erityisesti ennakoimattomissa tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta rajoittumatta näihin. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat voivat etäkokouksessa käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että heillä on samat oikeudet kuin yhtiökokouksessa, johon osallistutaan kokouspaikalla. Muutos ei estä yhtiökokousten järjestämistä fyysisinä kokouksina tai hybridikokouksina.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 9 §:n ensimmäinen kappale kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua Seinäjoella tai Vaasassa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään Seinäjoella tai Vaasassa. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään
350 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaisi noin 6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko First North Growth -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

 • Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
 • Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 583 000 osakkeen antamisesta osakeannilla, mikä on 10,2 % yhtiön kaikista osakkeista.
 • Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
 • Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 483 000 osaketta (8,4 % yhtiön kaikista osakkeista), osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 100 000 osaketta (1,7 % yhtiön kaikista osakkeista) tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella.
 • Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
 • Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
 • Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020, 6.5.2021 ja 5.5.2022 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseisistä valtuutuksista ensimmäinen on voimassa 25.6.2024 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään   65 153 osaketta ja toinen 6.5.2025 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 80 000 osaketta ja kolmas 5.5.2026 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 149 792 osaketta.

19. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehtojen muuttaminen ja ansaintajakson 2020–2022 palkkioista päättäminen

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä ”Järjestelmä”). Järjestelmän  tarkoituksena on  yhdistää  osakkeenomistajien  ja hallituksen  tavoitteet  yhtiön  arvon kasvattamiseksi  ja  liiketoimintastrategian  toteuttamiseksi  pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa hallituksen jäsenet  yhtiöön ja  tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan  ja arvon kehitykseen  perustuva  palkkiojärjestelmä. Yhtiökokous päätti Järjestelmän ensimmäiseksi ansaintajaksoksi 26.6.2020–31.12.2022.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa Järjestelmän ehtojen kohtia 4 ja 7 siten, että Sitouttamisosakkeiden saaminen edellyttää hallitusjäsenyyden olevan voimassa Ansaintajakson päättyessä (nykyisten ehtojen mukaan jäsenyyden tulee olla voimassa palkkion maksuhetkellä), ja hyväksyy liitteen 1 mukaiset muutetut Järjestelmän ehdot.

Järjestelmän ehtojen mukaan yhtiökokous voi päättää, että henkilöllä on oikeus saada Ansaintajakson päätyttyä yksi vastikkeeton Sitouttamisosake jokaista hänen Osakeannissa merkitsemäänsä ja palkkion maksuhetkellä yhä omistamaansa neljää osaketta kohden, mistä vähennetään mahdollinen rahana maksettavan palkkion osuus.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous päättää suunnatusta maksuttomasta osakeannista Timo Kotilaiselle ja Elina Piispaselle Järjestelmän ensimmäisellä Ansaintajaksolla 26.6.2020–31.12.2022 ansaittujen Sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Palkkio maksetaan kokonaisuudessaan osakkeina. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien osakkeiden määrä olisi yhteensä 240 osaketta siten, että Timo Kotilaiselle ja Elina Piispaselle kummallekin annetaan Järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi uusi vastikkeeton osake jokaista heidän osakeannissa merkitsemäänsä ja edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden, eli kummallekin annettaisiin 120 uutta osaketta.

20. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ansaintajaksolle 2023–2025 osallistumaan oikeutetuista ja suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän  ehtojen mukaiseksi kolmanneksi ansaintajaksoksi 5.5.2023–31.12.2025 sekä vahvistaa seuraavat Loihde Oyj:n hallituksen jäseniksi ehdotettavat henkilöt ansaintajaksolle osallistumaan oikeutetuiksi henkilöiksi: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Juha Murtopuro, Matti Piri, Anni Ronkainen, Matti Vikkula ja Stefan Wikman.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi edellä mainituille  Loihde Oyj:n hallituksen jäsenille suunnatusta maksullisesta osakeannista päättämistä pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän perusteella.

Ehdotetut osakeantiin sovellettavat ehdot sekä ehdotetut osakeantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt ja heidän enimmäismerkintäoikeutensa käyvät ilmi liitteenä 2 olevista ehdotetuista osakeantiehdoista ja osakeantiehtojen liitteenä olevasta erillisestä merkintäoikeuslistasta.

Koska osakeantiehtojen mukaan osakkeiden merkintähinta määräytyy huhtikuun 2023 ajalta lasketun yhtiön osakkeen keskimääräisen hinnan pohjalta, lopullinen merkintähinta ja se kappalemäärä osakkeita, johon kunkin merkintään oikeutettu henkilö on enintään oikeutettu, vahvistetaan viimeistään yhtiökokouksen päivänä ja ilmoitetaan sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous että yhtiökokouksessa.

21.  Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista siten, että lahjoitusvaltuutus käytetään yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjoitusvaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.

22.  Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, palkitsemispolitiikka, palkitsemisraportti sekä edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat nähtävinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.5.2023 alkaen.

 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.     Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Loihde Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.4.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 31.3.2023 klo 10.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Loihde Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous,

b) sähköpostitse osoitteeseen osakeasiat@loihde.com tai

c) kirjeitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisessa internetsivujen kautta käytetään vahvaa tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla. Osakkeenomistajien Loihde Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.     Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.4.2023 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

3.     Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee myös ns. pitkäaikaisvaltakirjan antaneita osakkeenomistajia tai heidän asiamiehiään.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Lomake valtakirjaa varten löytyy Loihteen verkkosivuilta www.loihde.com/yhtiokokous.

Allekirjoitettu valtakirja pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen osakeasiat@loihde.com tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki. Valtakirjan tulee olla perillä viimeistään 27.4.2023 klo 16.00.

Henkilöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhteisöomistajat voivat  käyttää myös  sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan  sijaan.  Tällöin yhteisö valtuuttaa  nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet  käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear  Finland  Oy:n  yhtiökokouspalvelussa  asiamiehen  tulee  ilmoittautumisen  yhteydessä tunnistautua  vahvalla  sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen  sähköinen  valtuus  tarkistetaan automaattisesti.  Vahva  sähköinen  tunnistaminen  toimii  pankkitunnuksilla  tai  mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet-sivustolla.

4.     Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 31.3.2023 klo 10.00 – 27.4.2023 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoäänestystä varten osakkeenomistajan tulee ensin ilmoittautua yhtiökokoukseen.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Osakkeenomistajan nimeämän asiamiehen ei ole mahdollista äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous.

5.     Kysymysten esittäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen viestinta@loihde.com ja niiden tulee olla perillä viimeistään 27.4.2023 kello 16 mennessä. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin kokouksessa.

Etukäteen esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä, vaan lakiin perustuvan kyselyoikeuden nojalla esitettävät kysymykset tulee esittää yhtiökokouksessa.

6.     Kokouksen seuraaminen verkossa videolähetyksen välityksellä

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraamista suorana verkkolähetyksenä ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen välityksellä ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa.

Videolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee rekisteröityä lähetyksen seuraajaksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Lisätietoja ja ohjeita videolähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa.

7.     Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Loihde Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.3.2023 yhteensä 5 729 709 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallitus on 28.3.2023 päättänyt valtuutuksensa nojalla lisäksi 12 389 osakkeen liikkeeseenlaskusta. Loihde-konsernin hallussa on 400 yhtiön omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

28.3.2023

LOIHDE OYJ

Hallitus

LIITTEET

 1. Hallituksen pitkän  aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehdot
 2. Hallituksen pitkän  aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään  liittyvän suunnatun maksullisen  osakeannin ehdot  ja  osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden  kesken

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust -brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 885 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

Liitteet