Kutsu Loihde Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Loihde Oyj  Yhtiötiedote 25.3.2024 klo 14.00

Loihde Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.5.2024 klo 14.00 Vaasassa Åbo Akademin Academill -kiinteistössä osoitteessa Rantakatu 2, 65100 Vaasa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 13.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla tämän kutsun osasta C. sekä yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Verkkolähetys alkaa kokouspäivänä 7.5.2024 arviolta klo 14.00. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia tai äänestää. Verkkolähetyksen seuraamista ei katsota yhtiökokoukseen osallistumiseksi eikä osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi yhtiökokouksessa.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Kokouksen avaaminen 

2.     Kokouksen järjestäytyminen 

3.     Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.     Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.     Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.     Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7.     Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.     Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (104 893 268,11 euroa), josta tilikauden voitto on 4 381 560,72 euroa, jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko vastaisi kokouskutsun päivän tilanteen mukaan yhteensä 5 708 351,00 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.5.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 17.5.2024.

9.     Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Yhtiökokouksen asiaa koskeva päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

11.  Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen ja valiokuntien jäsenille seuraavia vuosipalkkioita:

 • hallituksen puheenjohtaja: 55 000 euroa/vuosi
 • hallituksen varapuheenjohtaja: 40 000 euroa/vuosi
 • hallituksen jäsen: 27 400 euroa/vuosi
 • valiokunnan puheenjohtaja: 7 000 euroa/vuosi
 • valiokunnan jäsen: 3 500 euroa/vuosi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että erillisten kokouspalkkioiden maksamisesta ja osakepohjaisesta palkkiojärjestelmästä luovutaan.

Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

12.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä (seitsemän jäsentä vuonna 2023).

13.  Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Juha Murtopuro, Anni Ronkainen ja Matti Vikkula sekä uusiksi jäseniksi Marko Kauppi, Jari Niska ja Christian Wetterstrand.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Marko Kauppi ja varapuheenjohtajaksi Jari Niska.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotettavista henkilöistä on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous.

14.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15.  Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Maria Onniselän toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään
350 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaisi noin 6,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko Nasdaq First North Growth Market Helsinki -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 4.5.2023 antaman valtuutuksen.

17.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

 • Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
 • Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 583 000 osakkeen antamisesta osakeannilla, mikä vastaa noin 10,1 % yhtiön kaikista osakkeista.
 • Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
 • Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella enintään 483 000 osaketta (8,4 % yhtiön kaikista osakkeista) ja osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 100 000 osaketta (1,7 % yhtiön kaikista osakkeista).
 • Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.
 • Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
 • Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2021, 5.5.2022 ja 4.5.2023 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseisistä valtuutuksista ensimmäinen on voimassa 6.5.2025 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 80 000 osaketta ja toinen 5.5.2026 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 148 792 osaketta ja kolmas 4.5.2027 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 100 000 osaketta. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen siltä osin kuin valtuutuksen puitteissa ei ole tehty osakeantipäätöksiä.

18.  Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ansaintajakson 2021–2023 palkkioista päättäminen

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä ”Järjestelmä”). Järjestelmän  tarkoituksena on  yhdistää  osakkeenomistajien  ja hallituksen  tavoitteet  yhtiön  arvon kasvattamiseksi  ja  liiketoimintastrategian  toteuttamiseksi  pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa hallituksen jäsenet  yhtiöön ja  tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan  ja arvon kehitykseen  perustuva  palkkiojärjestelmä. Yhtiökokous päätti Järjestelmän toiseksi ansaintajaksoksi 7.5.2021–31.12.2023.

Järjestelmän ehtojen mukaan yhtiökokous voi päättää, että henkilöllä on oikeus saada kunkin ansaintajakson päätyttyä yksi vastikkeeton sitouttamisosake jokaista hänen vuonna 2021 toteutetussa osakeannissa merkitsemäänsä ja ansaintajakson päättyessä omistamaansa neljää osaketta kohden, mistä vähennetään mahdollinen rahana maksettavan palkkion osuus.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle suunnatusta maksuttomasta osakeannista päättämistä Järjestelmän toisen ansaintajakson 7.5.2021–31.12.2023 sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että asianomaiselle ansaintajaksolle osallistuneille ja Järjestelmän ehdot täyttäville luovutetaan Järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi vastikkeeton sitouttamisosake jokaista heidän osakeannissa merkitsemäänsä ja ansaintajakson päättyessä edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden, eli Timo Kotilaiselle 257 sitouttamisosaketta sekä Kaj Hagrosille, Matti Pirille ja Stefan Wikmanille kullekin 107 sitouttamisosaketta, eli yhteensä 578 osaketta. Palkkio maksetaan kokonaisuudessaan osakkeina.

19.  Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkioiksi:

 • puheenjohtaja 4 000 euroa / vuosi
 • jäsen 2 500 euroa /vuosi

Tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä nimitystoimikunnan palkkiot määräytyvät varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2021 päätöksen mukaisesti, jonka mukaan kullekin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenelle sekä asiantuntijana nimitystoimikunnan työskentelyyn osallistuvalle hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta.

20.  Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista siten, että lahjoitusvaltuutus käytetään yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjoitusvaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.

21.  Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, palkitsemispolitiikka, palkitsemisraportti sekä edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat nähtävinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.5.2024 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.     Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Loihde Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 30.4.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 27.3.2024 klo 10.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Loihde Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous,

b) sähköpostitse osoitteeseen osakeasiat@loihde.com tai

c) kirjeitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisessa internetsivujen kautta käytetään vahvaa tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla. Osakkeenomistajien Loihde Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.     Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.5.2024 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

3.     Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee myös ns. pitkäaikaisvaltakirjan antaneita osakkeenomistajia tai heidän asiamiehiään.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Lomake valtakirjaa varten löytyy Loihteen verkkosivuilta www.loihde.com/yhtiokokous.

Allekirjoitettu valtakirja pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen osakeasiat@loihde.com tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki. Valtakirjan tulee olla perillä viimeistään 30.4.2024 klo 16.00.

Henkilöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhteisöomistajat voivat  käyttää myös  sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan  sijaan.  Tällöin yhteisö valtuuttaa  nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet  käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear  Finland  Oy:n  yhtiökokouspalvelussa  asiamiehen  tulee  ilmoittautumisen  yhteydessä tunnistautua  vahvalla  sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen  sähköinen  valtuus  tarkistetaan automaattisesti.  Vahva  sähköinen  tunnistaminen  toimii  pankkitunnuksilla  tai  mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet-sivustolla.

4.     Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 27.3.2024 klo 10.00 – 30.4.2024 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoäänestystä varten osakkeenomistajan tulee ensin ilmoittautua yhtiökokoukseen.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Osakkeenomistajan nimeämän asiamiehen ei ole mahdollista äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous.

5.     Kysymysten esittäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen viestinta@loihde.com ja niiden tulee olla perillä viimeistään 30.4.2024 kello 16 mennessä. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin kokouksessa.

Etukäteen esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä, vaan lakiin perustuvan kyselyoikeuden nojalla esitettävät kysymykset tulee esittää yhtiökokouksessa.

6.     Kokouksen seuraaminen verkossa videolähetyksen välityksellä

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraamista suorana verkkolähetyksenä ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen välityksellä ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa.

Videolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee rekisteröityä lähetyksen seuraajaksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Lisätietoja ja ohjeita videolähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa.

7.     Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Loihde Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 25.3.2024 yhteensä 5 761 707 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallitus on 25.3.2024 päättänyt valtuutuksensa nojalla lisäksi 29 219 osakkeen liikkeeseenlaskusta. Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa on kokouskutsun päivänä 25.3.2024 53 356 yhtiön omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

25.3.2024

LOIHDE OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 850, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2023 oli 133 miljoonaa euroa.

Liitteet