Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

 

 

Käyttökate (EBITDA) = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
Oikaisut = Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu katsauskauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA) = Liiketulos + liikearvopoistot
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot1)
ROI = Nettotulos + verot + rahoituskulut
Oma pääoma  + koroll. lyhytaik. velat + koroll. pitkäaik. velat

 

_____________________

1) Jakajassa ja jaettavassa käytetään tilinpäätöspäivän arvoja.