Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut kirjallisen hallinnon työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat, kokouskäytännöt ja päätöksentekomenettelyt. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Timo Kotilainen

+ Lisätietoa

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1959
Osakas, KASIN Consulting Oy, hallitusammattilainen
Diplomi-insinööri
Hallituksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus
Toimitusjohtaja, Nixu 2006–2014
Hallitusammattilainen 2003–2006
Useita johtotehtäviä, Nokia Networks 1993–2003

Keskeisimmät luottamustehtävät:
KASIN Consulting Oy, hallituksen puheenjohtaja 2014–
NSW Global Oy, hallituksen puheenjohtaja 2022–

Loihteen osakkeet: 
6839 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

Kaj Hagros

+ Lisätietoa

s. 1970
Pääomasijoittaja, Redstone Nordics Oy:n toimitusjohtaja
Diplomi-insinööri, MBA
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus: 
Toimitusjohtaja, Pivot5 2014–2017
Toimitusjohtaja, Tecnotree Oyj, 2009–2013
Operatiivinen johtaja, FOX Mobile 2008–2009
Johtotehtäviä, First Hop 2001–2008

Keskeisimmät luottamustehtävät: 
Inderes Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
Chipmetrics Oy, hallituksen jäsen 2022–

Loihteen osakkeet: 
8200 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

Juha Murtopuro

+ Lisätietoa

s. 1972
Toimitusjohtaja, Alltime Oy
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus
Toimitusjohtaja, AVARN Security Finland Oy, 2016–2021
Toimitusjohtaja, Turvatiimi Oy, 2021–2016
Toimitusjohtaja, Caternet Finland Oy, 2010–2012
Toimitusjohtaja, Valimo Wireless Oy, 2008–2010
Toimitusjohtaja/markkinointijohtaja, Wayfinder Finland Oy, 2007 – 2008
Toimitusjohtaja, Navicore Oy, 2005 – 2007
Johtaja, Nokia Oyj, 2000 – 2005

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Fennia, hallintoneuvoston jäsen 2020-
Eteläranta Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008-

Loihteen osakkeet: 
557

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

Matti Piri

+ Lisätietoa

s. 1969
Talousjohtaja, Accountor Group
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus: 
Talousjohtaja, Altia 2013–2018
VP Finance & Control, Neste Oil 2011–2013
Finance Director ja muita taloushallinnon tehtäviä, Mars Inc, 1994–2011

Loihteen osakkeet: 
1280

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

Anni Ronkainen

+ Lisätietoa

s. 1966
Hallitusammattilainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus:
EVP, Chief Digital Officer, Kesko Oyj, 2015-2023
Maajohtaja, Google Finland, 2009 – 2015
Toimialajohtaja, Google Finland, 2008 – 2009
Toimitusjohtaja, McCann Worldgroup Helsinki, 2006 – 2008
Liiketoimintajohtaja, Satama Finland Oy, 2001 – 2006

Keskeisimmät luottamustehtävät
Posti Group, hallituksen jäsen 2023-
Lassila & Tikanoja, hallituksen jäsen 2023-
Aallon Group, hallituksen jäsen 2022-
Kontio, hallituksen jäsen 2022-
Fennia, hallituksen jäsen 2019-
Business Finland: Digital Advisory Board 2017-

Loihteen osakkeet: 
557

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

Matti Vikkula

+ Lisätietoa

s. 1960
CEO, Scandinavian Biogas
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus:
Managing Partner, Rescus Partners Oy, 2009 – 2012
CEO, Ruukki Oyj, 2007 – 2008
SEVP, Elisa Oyj, 2006 – 2007
CEO, Saunalahti Group Oyj, 2001 – 2007
Partner, PwC, 1998 – 2001

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Origin by Ocean Oy, hallituksen puheenjohtaja 2021-
Kristina Cruises Oy, hallituksen jäsen/puheenjohtaja 1995-

Loihteen osakkeet: 
1000

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

 

Stefan Wikman

+ Lisätietoa

s. 1956
Senior Advisor, Stewicon Oy
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus: 
Asianajaja, Roschier 1994-, osakas 1996–2016
Senior Advisor 2016-2022
Eri johtotehtäviä KWH-Yhtymässä 1986–1994
Toimintopäällikkö, SYP 1983–1985

Keskeisimmät luottamustehtävät: 
KWH-yhtymä Oy, hallituksen jäsen 2019–
Harry Schaumans Stiftelse, hallituksen puheenjohtaja 2009–

Loihteen osakkeet: 
1658 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

Hallituksen keskeiset tehtävät

+ Avaa

Työjärjestyksen mukaan hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa:

 •  hyväksyä konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteet ja strategiat
 • hyväksyä konsernin ja liiketoiminta-alueiden tilikautta koskevat toiminta-, talous- ja investointisuunnitelmat
 • huolehtia siitä, että konsernissa ja sen yhtiöissä tehdään asianmukaisesti tarvittavat lakien edellyttämät ulkoiset tilinpäätökset
 • luoda yhtiön toiminnalle tarpeellinen organisaatiorakenne
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja, konsernin liiketoiminta-alueiden johtajat ja konsernihallinnon tukitoiminnoista vastaavat johtajat sekä päättää heidän palkkioistaan ja eduistaan
 • päättää konsernin kannustepalkkiojärjestelmien yleisistä periaatteista
 • hyväksyä konsernin arvot ja seurata niiden toteutumista
 • organisoida sisäinen tarkastustoiminta, seurata ulkoista tilintarkastusta ja toteuttaa niistä seuraavia toimenpiteitä yhdessä toimitusjohtajan kanssa
 • määritellä yritysostostrategia ja hyväksyä yrityskaupat
 • päättää merkittävistä konserniyhtiöiden investoinneista, muista pitkävaikutteisista menoista, omaisuuden luovutuksista sekä rahoitusjärjestelyistä
 • päättää merkittävistä toiminnan laajentamisista ja supistamisista
 • valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta;

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

- sulje

Hallituksen valiokunnat

+ Avaa

Yhtiön hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua varten hallituksen alaisuudessa toimii tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa seurata välitilinpäätösten, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä valvoa Loihde-konsernin tilinpäätöksen oikeellisuutta, taloudellista raportointiprosessia sekä lakisääteistä tilintarkastusta. Lisäksi valiokunta seuraa Loihde-konsernin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä valvoo konsernin riskejä ja riskienhallinnan laatua ja kattavuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle tehtäviä esityksiä hyvän hallintotavan (Corporate Governance) kehittämiseen liittyvistä asioista.

Tarkastusvaliokunnan muodostavat hallituksen valitsemat yhtiön johtoon kuulumattomat jäsenet, joiden tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja joista ainakin yhden tulee olla riippumaton yhtiön suurista osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan muodostavat Matti Piri (puheenjohtaja), Stefan Wikman, Timo Kotilainen ja Matti Vikkula.

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on muun muassa valmistella Loihteen hallitukselle tehtäviä esityksiä toimitusjohtajan ja muiden Loihde-konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien nimittämisestä ja tarvittaessa heidän seuraajiensa kartoittamisesta. Lisäksi henkilöstövaliokunta valmistelee esitykset henkilöstön ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisperiaatteista ja kompensaatiosta sekä osakepohjaisista palkitsemisjärjestelmistä. Valiokunta valmistelee Loihteen toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Henkilöstövaliokunnan muodostavat hallituksen valitsemat jäsenet. Henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Kaj Hagros (puheenjohtaja), Anni Ronkainen ja Juha Murtopuro.

- sulje

Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

+ Avaa

Monimuotoisuus on Loihteen hallituksen valinnassa keskeinen periaate, joka tukee yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus mahdollistaa avoimen ja innovatiivisen lähestymistavan liiketoiminnan kehittämiseen, tukee asiakasymmärryksen parantamista ja edistää hyvää hallintotapaa.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen ja kokemus eri ammattialoilta ja liiketoiminnan johtamisesta eri kehitysvaiheissa sekä hallituksen jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Monimuotoisuutta tukee hallituksen laaja ikärakenne, sukupuolten tasapainoinen edustus sekä jäsenten kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja eri kulttuureista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa monimuotoisuusperiaatteet huomioon hallituksen kokoonpanoa suunnitellessaan.  Valinta- ja arviointiprosessiin etsitään molempien sukupuolten edustajia. Yhtiön hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämän pätevyyden lisäksi mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

- sulje