Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut kirjallisen hallinnon työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat, kokouskäytännöt ja päätöksentekomenettelyt. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Timo Kotilainen

+ Lisätietoa

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1959
Osakas, KASIN Consulting Oy, hallitusammattilainen
Hallituksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus
Toimitusjohtaja, Nixu 2006–2014
Hallitusammattilainen 2003–2006
Useita johtotehtäviä, Nokia Networks 1993–2003

Keskeisimmät luottamustehtävät:
KASIN Consulting Oy, hallituksen puheenjohtaja 2014–

Loihteen osakkeet: 
2108 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

Kaj Hagros

+ Lisätietoa

s. 1970
Pääomasijoittaja, Redstone Nordics Oy:n toimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus: 
Toimitusjohtaja, Pivot5 2014–2017
Toimitusjohtaja, Tecnotree Oyj, 2009–2013
Operatiivinen johtaja, FOX Mobile 2008–2009
Johtotehtäviä, First Hop 2001–2008

Keskeisimmät luottamustehtävät: 
Heltti Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
Inderes Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–

Loihteen osakkeet: 
1478 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

Jussi Hattula

+ Lisätietoa

s. 1968
Johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi)
Hallituksessa vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus
Sijoitusjohtaja, Johtaja, Suomen teollisuussijoitus, 2008–
Sijoitusjohtaja, Eqvitec Oy, 2002–2008
Strategiajohtaja, Teliasonera, 2001–2002
Teknologiakehitysjohtaja, Sonera, 1999–2001
Kehityspäällikkö, Sonera, 1994–1999

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Aker Arctic, hallituksen jäsen 2016–
Tarkkailijajäsen mm. Valmet Automotive, RMC

Loihteen osakkeet:

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

Elina Piispanen

+ Lisätietoa

s. 1963
Hallitusammattilainen, , Fit Advice Oy:n toimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus
Transformaatiojohtaja, Sanoma Media Finland 2016–2018
Toimitusjohtaja, Fit Advice 2015–
Managing Director, Technology – Nordic Mobility, Accenture 2011–2014
Useita johtajatehtäviä, Accenture 1995–2014

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Punaisen Ristin Ensiapuyhtiö, hallituksen puheenjohtaja 2020–
Sitowise, hallituksen jäsen 2017–
Telko, hallituksen jäsen 2017–

Loihteen osakkeet: 
1008 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

Matti Piri

+ Lisätietoa

s. 1969
Talousjohtaja, Accountor Group
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus: 
Talousjohtaja, Altia 2013–2018
VP Finance & Control, Neste Oil 2011–2013
Finance Director ja muita taloushallinnon tehtäviä, Mars Inc, 1994–2011

Loihteen osakkeet: 
428

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

Stefan Wikman

+ Lisätietoa

s. 1956
Senior advisor, Roschier
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus: 
Asianajaja, Roschier 1994-, osakas 1996–2016
Eri johtotehtäviä KWH-Yhtymässä 1986–1994
Toimintopäällikkö, SYP 1983–1985

Keskeisimmät luottamustehtävät: 
KWH-yhtymä Oy, hallituksen jäsen 2019–
Harry Schauman Stiftelse, hallituksen puheenjohtaja 2009–

Loihteen osakkeet: 
528 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

- sulje

Hallituksen keskeiset tehtävät

+ Avaa

Työjärjestyksen mukaan hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa:

 •  hyväksyä konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteet ja strategiat
 • hyväksyä konsernin ja liiketoiminta-alueiden tilikautta koskevat toiminta-, talous- ja investointisuunnitelmat
 • huolehtia siitä, että konsernissa ja sen yhtiöissä tehdään asianmukaisesti tarvittavat lakien edellyttämät ulkoiset tilinpäätökset
 • luoda yhtiön toiminnalle tarpeellinen organisaatiorakenne
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja, konsernin liiketoiminta-alueiden johtajat ja konsernihallinnon tukitoiminnoista vastaavat johtajat sekä päättää heidän palkkioistaan ja eduistaan
 • päättää konsernin kannustepalkkiojärjestelmien yleisistä periaatteista
 • hyväksyä konsernin arvot ja seurata niiden toteutumista
 • organisoida sisäinen tarkastustoiminta, seurata ulkoista tilintarkastusta ja toteuttaa niistä seuraavia toimenpiteitä yhdessä toimitusjohtajan kanssa
 • määritellä yritysostostrategia ja hyväksyä yrityskaupat
 • päättää merkittävistä konserniyhtiöiden investoinneista, muista pitkävaikutteisista menoista, omaisuuden luovutuksista sekä rahoitusjärjestelyistä
 • päättää merkittävistä toiminnan laajentamisista ja supistamisista
 • valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta;

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

- sulje

Hallituksen valiokunnat

+ Avaa

Yhtiön hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua varten hallituksen alaisuudessa toimii tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa seurata välitilinpäätösten, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä valvoa Loihde-konsernin tilinpäätöksen oikeellisuutta, taloudellista raportointiprosessia sekä lakisääteistä tilintarkastusta. Lisäksi valiokunta seuraa Loihde-konsernin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä valvoo konsernin riskejä ja riskienhallinnan laatua ja kattavuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle tehtäviä esityksiä hyvän hallintotavan (Corporate Governance) kehittämiseen liittyvistä asioista.

Tarkastusvaliokunnan muodostavat hallituksen valitsemat yhtiön johtoon kuulumattomat jäsenet, joiden tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja joista ainakin yhden tulee olla riippumaton yhtiön suurista osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan muodostavat Matti Piri (puheenjohtaja), Stefan Wikman ja Timo Kotilainen.

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on muun muassa valmistella Loihteen hallitukselle tehtäviä esityksiä toimitusjohtajan ja muiden Loihde-konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien nimittämisestä ja tarvittaessa heidän seuraajiensa kartoittamisesta. Lisäksi henkilöstövaliokunta valmistelee esitykset henkilöstön ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisperiaatteista ja kompensaatiosta.

Henkilöstövaliokunnan muodostavat hallituksen valitsemat jäsenet. Henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Elina Piispanen (puheenjohtaja), Jussi Hattula ja Kaj Hagros.

- sulje

Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

+ Avaa

Monimuotoisuus on Loihteen hallituksen valinnassa keskeinen periaate, joka tukee yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus mahdollistaa avoimen ja innovatiivisen lähestymistavan liiketoiminnan kehittämiseen, tukee asiakasymmärryksen parantamista ja edistää hyvää hallintotapaa.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen ja kokemus eri ammattialoilta ja liiketoiminnan johtamisesta eri kehitysvaiheissa sekä hallituksen jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Monimuotoisuutta tukee hallituksen laaja ikärakenne, sukupuolten tasapainoinen edustus sekä jäsenten kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja eri kulttuureista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa monimuotoisuusperiaatteet huomioon hallituksen kokoonpanoa suunnitellessaan.  Valinta- ja arviointiprosessiin etsitään molempien sukupuolten edustajia. Yhtiön hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämän pätevyyden lisäksi mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

- sulje