Yhtiökokous

Yhtiökokous on Loihde Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden antamisesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkiosta sekä tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut ehdotukset. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Varsinainen yhtiökokous 2023

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 4.5.2023. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen julkaistavalla yhtiökokouskutsulla.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada asiansa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, on ilmoitettava siitä Loihteen hallitukselle viimeistään 28.2.2023. Vaatimus tulee lähettää osoitteeseen osakeasiat@loihde.com 

Varsinainen yhtiökokous 2022

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 5.5.2022 klo 14.00 Vaasan yliopiston Levon-auditoriossa, osoitteessa Wolffintie 34, Vaasa. 

Yhtiökokouskutsu 2022 (pdf);   linkki yhtiötiedotteeseen
Kokouksen esityslista 
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus (video)
Loihde Oyj:n vuosikertomus 2021 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin
Palkitsemispolitiikka 2022
Hallitukseen ehdotettavien henkilöiden esittely
Yhtökokouskutsun liitteet:
1. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehdot
2. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin ehdot ja osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken (Päivitys 2.5.2022: Liitteeseen 2 lisätty osakekohtainen merkintähinta, joka on laskettu osakkeen huhtikuun keskikurssin perusteella.)

Toimitusjohtaja Samu Konttisen esitys yhtiökokouksessa 2022

Ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Loihde Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. a) Tämän linkin kautta
  2. b) puhelimitse numeroon 020 770 6881 klo 9–16 tai
  3. c) kirjeitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisessa internetsivujen kautta käytetään vahvaa tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla. Osakkeenomistajien Loihde Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.5.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistaja voi nimetä asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n palveluksessa oleva henkilö.

Valtakirja ja äänestysohjeet

Osakkeenomistaja voi halutessaan nimetä myös muun asiamiehen. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Allekirjoitettu valtakirja pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen osakeasiat@loihde.com tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki. Valtakirjan tulee olla perillä viimeistään 28.4.2022 klo 16.00. Muulle kuin yhtiön nimeämälle asiamiehelle voi valtakirjan antaa myös ilmoittautumisessa käytettävässä verkkopalvelussa.

Osakkeenomistaja,  joka on oikeushenkilö,  voi  käyttää myös  sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan  sijaan nimetessään asiamiehekseen muun kuin yhtiön osoittaman asiamiehen.  Tällöin yhteisö valtuuttaa  nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet  käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear  Finland  Oy:n  yhtiökokouspalvelussa  asiamiehen  tulee  ilmoittautumisen  yhteydessä tunnistautua  vahvalla  sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen  sähköinen  valtuus  tarkistetaan automaattisesti.  Vahva  sähköinen  tunnistaminen  toimii  pankkitunnuksilla  tai  mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet  -sivustolla.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 8.4.2022 klo 10.00 – 28.4.2022 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoäänestystä varten osakkeenomistajan tulee ensin ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajan asiamiehen ei ole mahdollista äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja ohjeet

Kysymysten esittäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen viestinta@loihde.com ja niiden tulee olla perillä viimeistään 28.4.2022 kello 16 mennessä. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin kokouksessa.

Etukäteen esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä, vaan lakiin perustuvan kyselyoikeuden nojalla esitettävät kysymykset tulee esittää yhtiökokouksessa.

Kokouksen seuraaminen verkossa videolähetyksen välityksellä

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen välityksellä. Yhtiökokouksen seuraaminen videolähetyksen välityksellä ei itsessään tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä lähetyksen kautta ole mahdollista esittää puheenvuoroja tai äänestää.

Videolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee rekisteröityä lähetyksen seuraajaksi tästä linkistä avautuvalla lomakkeella viimeistään tiistaina 3.5.2022. Videolähetyksen linkki lähetetään rekisteröityneille 4.5.2022.

 

Yhtiökokouksen tietosuojaseloste

 

****

Valtakirjamallit

Valtakirja
Valtuutuksen siirto
Valtuutuksen peruutus


 

Aiemmat yhtiökokoukset
+ 2018 varsinainen yhtiökokous


+ 2017 varsinainen yhtiökokous


+ 2017 ylimääräinen yhtiökokous


+ 2016 ylimääräinen yhtiökokous


+ 2016 varsinainen yhtiökokous


2016 varsinainen yhtiökokous
Anvia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2016

- sulje