Markkinat

Loihde toimii yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisillä IT- ja turvallisuusmarkkinoilla. Yhtiön päämarkkina-alue on Suomi. Tämän lisäksi yhtiöllä on digitaalisen kehittämisen liiketoimintaa Ruotsissa. Loihteen toimintamarkkinat kasvavat ja yhtiö pyrkii keskittymään nimenomaan markkinoiden kasvusegmentteihin.

  • IT-kokonaismarkkinoilla Loihde keskittyy palvelumarkkinoihin, etenkin uusien digitaalisten palveluiden markkinasegmenttiin.
  • Turvamarkkinoilla Loihde toimii sekä fyysisen turvan markkinalla että kyberturvamarkkinalla ja tarjoaa nämä segmentit yhdistäviä kokonaisturvallisuuden palveluita

Digitaalisuus kietoutuu fyysiseen maailmaan

Voimakas digitalisaatiokehitys sekä phygitaalisuus, eli fyysisen ja digitaalisen maailman limittyminen tiiviimmin keskenään, yhdistävät Loihteen toimintamarkkinoita eli IT-palvelumarkkinaa sekä turvallisuusmarkkinaa yhä voimakkaammin toisiinsa. Tämä murros luo merkittäviä mahdollisuuksia asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiselle, tästä yhtenä Loihteen toimittamana ratkaisuna on kameravalvonnasta saatavan tiedon analysointi ja hyödyntäminen liiketoiminnassa.

Digitalisaation laajentuminen tuo myös uusia uhkia niin liiketoiminnan prosessien kuin palveluiden ja järjestelmien turvallisuuden kannalta. Tämän vuoksi tietoturvallinen järjestelmä- ja sovelluskehitys sekä kokonaisvaltaiset kyberturvaratkaisut ovat aiempaa kriittisempi osa yritysten kokonaisturvaa. Kyberturvallisuus on laajentunut yrityksen sisäverkon suojaamisesta ja esimerkiksi identiteetin- ja pääsynhallinnan merkitys on kasvanut. Kyberturva linkittyy yhä kiinteämmin myös fyysisen ympäristön suojaamiseen, mm. kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja lukituksen ratkaisuihin.

Fyysisen ja digitaalisen maailman välisen rajan hämärtyminen luo kysyntää Loihteen kaltaisille toimijoille, jotka kykenevät auttamaan asiakkaitaan paitsi uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja tiedon hyödyntämisessä, myös niihin liittyvien turvallisuusuhkien ennakoinnissa ja ratkaisemisessa.

Osaamistarpeet kasvavat

Digitalisaatio on muokannut perinteisiä liiketoiminta- ja ansaintamalleja voimakkaasti sekä synnyttänyt myös täysin uusia toimintamalleja. Datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti, ja organisaatioilla on vahva halu hyödyntää tekoälyn ja automaation luomia mahdollisuuksia. Liiketoimintakeskeisyys, käyttäjäkokemus ja dataohjautuvuus painottuvat palveluiden suunnittelussa, ja teknologiaosaamisen rinnalla kehittämisprojekteissa korostuukin asiakas- ja liiketoimintaymmärryksen sekä palvelumuotoilun merkitys.

Yksi edelläkävijöistä palveluidensa digitalisoinnissa on ollut pankki- ja finanssiala, joka on myös Loihteen suurimpia asiakastoimialoja. Voimakasta kehitystä on meneillään myös muun muassa sote-alalla, vähittäiskaupassa sekä teollisuudessa.

Yritysten IT-ympäristön monipuolistuminen ja monimutkaistuminen, kuten pilvipalvelut, järjestelmien määrän kasvu ja niiden väliset integraatiot sekä yritysten väliset ekosysteemit kasvattavat osaamistarvetta ja asettavat uudenlaisia haasteita kyberturvallisuudelle. Kyberturvapalveluiden tarvetta lisää myös kyberrikollisuuden ammattimaistuminen.

IT- ja tietoturvapalveluiden kasvanut kysyntä on johtanut ankaraan kilpailuun osaajista, ja jossain määrin tämä on hidastanut myös koko IT-toimialan kasvua. Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys on haaste myös fyysisen turvan liiketoiminnan kasvulle.

Koronapandemia on hidastanut maailman ja Suomen kansantalouden kasvutahtia, ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt paitsi poliittista myös taloudellista epävarmuutta. Pandemia on toisaalta vauhdittanut digitalisaatiota ja uusien toimintamallien käyttöönottoa. Tämä ja maailmanpoliittisen tilanteen epävarmuus voimistavat tarvetta myös kyberturvallisuuspalveluille.

Yhtiön johdon näkemyksen mukainen Suomen IT-palvelumarkkinan kehitys

 

 

Lähde VALOR Partners