Anvia Abp:s styrelse föreslår ett namnbyte och ett mindre förvaltningsråd för bolagsstämman

Anvia Abp sammankallar en extra bolagsstämma den 13 oktober 2016 för att godkänna bolagets mellanbokslut. Bolagsstämman måste behandla mellanbokslutet för tiden 1.1–31.7.2016, för att den inlösen och ogiltigförklaring av egna aktier som ingår i affären med Elisa ska kunna slutföras.
I Elisaaffären har man avtalat om att totalt 39 136 aktier överförs till Anvia och ogiltigförklaras efter att de har inlösts. Enligt aktiebolagslagen kan egna aktier förvärvas och ogiltigförklaras till ett högsta värde som motsvarar bolagets fria egna kapital i dess fastställda balansräkning. Anvia har i juli löst in och ogiltigförklarat egna aktier i anknytning till affären till ett värde av cirka 59 miljoner euro, vilket närmar sig bolagets fria egna kapital i balansräkningen som fastställdes på bolagsstämman i våras. För att Anvia ska kunna fortsätta förvärva och ogiltigförklara aktier måste bolagsstämman fastställa mellanbokslutet, där försäljningsvinsten från Elisaaffären, cirka 53 milj. euro, bokförs som fritt eget kapital.

Koncernens nya namn blir Viria

För samma bolagsstämma föreslås ändringar i Anvias bolagsordning. Den synligaste ändringen är att bolagets namn ändras till Viria Abp.
”Namnet Anvia är utmärkt och det har uppnått en positiv klang, men eftersom vårt bolag nu börjar om från rent bord är det viktigt att vi förnyar vår identitet helt, inklusive vårt namn. Det lönar sig inte heller att dra ut på namnbytet, utan vi börjar genast skapa innehåll under det nya namnet. Namnet Viria som andas aktivitet och vitalitet används redan av vårt installationsföretag och vi utvidgar nu användningen av namnet till att gälla hela koncernen”, säger Anvias verkställande direktör Mika Vihervuori.
Namnet Viria kommer från finskans vireä (ung. aktiv, vital), som i Österbotten uttalas viriä. På det här viset berättar namnet om bolagets rötter och skapar samtidigt en bild av ett företag som starkt följer med sin tid och strävar framåt.

Förvaltningsrådet är en viktig kontaktyta mellan ägarna och bolaget

För bolagsstämman föreslås även ändringar i bolagets förvaltningsmodell. Man föreslår att förvaltningsrådets storlek minskas från nuvarande 30 till 18 medlemmar.
”Styrelsen anser att förvaltningsrådet fortfarande har en viktig roll som representant för vår breda ägarbas och därför föreslår vi att rådet fortsättningsvis ska vara kvar. Anvia har fortfarande mer än 30 000 ägare och många av dessa är privatpersoner. Å andra sidan är koncernen klart mindre än tidigare och därför föreslår vi att antalet förvaltningsrådsmedlemmar minskas”, berättar styrelseordförande Aappo Kontu.
Även styrelsens storlek är enligt den föreslagna bolagsordningen mindre än nu, fem till sju medlemmar, i stället för nuvarande åtta.
Man föreslår även att bestämmelserna om begränsning av röstetal i bolagsordningen preciseras, eftersom begränsningen av röstetal i dess nuvarande utformning har kunnat kringgås genom att fördela de aktier som koncernen äger mellan olika dotterbolag.
Bolagsstämman hålls torsdagen den 13 oktober med början kl. 14 i Seinäjoki. Kallelsen till stämman publiceras i slutet av september.
Mer information
styrelseordförande Aappo Kontu, tfn 044 425 2210
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…