Anvias delårsrapport 1-9/2016

  • Anviakoncernens omsättning var årets tredje kvartal 19,4 miljoner euro och i januari–september 87,5 miljoner euro.
  • Från företagsarrangemanget med Elisa erhölls en försäljningsvinst på 50,5 miljoner euro.
    Koncernens rörelsevinst var i juli-september 50,4 miljoner euro och i januari-september 45,4 miljoner euro.
  • Resultatet är för tredje kvartalet 50,4 och från årets början fram till september 46,1 miljoner euro.
  • Eftersom koncernen ändrades väsentligt fr.o.m. 1.7.2016 är sifforna inte jämförbara med föregående år


Centrala nyckeltal, juli–september 7-9/2016
Omsättning, t € 19 400
Rörelsevinst, t € 50 435
Rörelsevinst/omsättning, % 260
Räkenskapsperiodens resultat, t € 50 369

 

Centrala nyckeltal, från årets början 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Omsättning, t € 87 480 95 732 130 727
Driftsbidrag: 53 967 12 428 15 075
Rörelsevinst, t € 45 423 1 673 1 820
Rörelsevinst/omsättning, % 51,9 1,7 1,4
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar 47 443 4 615 4 383
Räkenskapsperiodens resultat, t € 46 139 3 046 2 757
Balansräkning, t € 136 528 159 166 172 590
Soliditet, % 64,7 68,0 65,3
Resultat/aktie, euro 733 33 30
Eget kapital/utestående aktie, euro 1417 1 254 1 185
Personalantalet i genomsnitt 796 751 754
Antalet aktier 62 938 92 525
Utestående aktier 62 303 91 878

*De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det totala aktieantalet.

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Efter det företagsarrangemang som trädde i kraft i början av juli omfattar Anviakoncernen nu ett moderbolag och dessutom Anvia Securi Ab, installationsföretaget Viria Link Ab, Fenix Solutions Oy, Hibox Systems Ab och AB Sappa. Dessutom överfördes i affären säkerhetsteknikföretaget Tansec Oy från Elisa till Anvia Abp. Koncernen har även betydande fastighets- och placeringstillgångar.
Sappa har under detta år ökat sin omsättning ytterligare och företagets resultat är bra. Securi har växt både operativt och på grund av ett företagsköp förra året. Viria Ab grundades först i början av juni, då Anvia Telecoms installations-, övervaknings- och nätbyggnadsverksamhet externaliserades i ett eget bolag och Anvia Telecom är fortfarande bolagets viktigaste kund.
I siffrorna för januari–september ingår ända fram till slutet av juni de till Elisa överförda bolagen, dvs. Anvia Telecom Ab, Anvia IT-tjänster Ab, Anvia Hosting Ab, Anvia TV Oy och Watson Nordic Ab. Koncernens kumulativa resultat påverkas speciellt av det största bolagets, dvs. Telecom-affärsverksamhetens utmaningar i början av året. Dess omsättning och lönsamhet var mindre än under motsvarande tid året innan. Koncernens resultat belastades i början av året dessutom av konsult- och advokatkostnader, av de anpassningsåtgärder som genomfördes under våren och av sjunkande värden på värdepapper.
Värdet på Elisaaffären var 107 miljoner euro. Elisa betalar köpesumman med de Anviaaktier som bolaget ägde, vilka är cirka 39 000 st., med aktier i Tansec Oy och med en kontant ersättning på 30 miljoner euro.
Av de aktier som Elisa ägde har 29 587 överförts till Anvia och dessa har makulerats genast efter inlösningen. Resten, cirka 9000 aktier, överförs efter att Anvias extra bolagsstämma 7.12.2016 fastställt bokslutet för 1.1–31.7.2016. Mellanbokslutet har publicerats som bilaga till bolagsstämmokallelsen på Anvias webbplats, anvia.fi/bolagsstamma. Även dessa 9000 aktier kommer att makuleras efter inlösningen, varvid antalet aktier i bolaget blir cirka 54 000 st.

Utsikter för resten av året

Anvia är efter företagsarrangemanget i ett helt nytt utgångsläge och bland de viktigaste uppgifterna under slutet av året är att verkställa en ny strategi. Bolagen som såldes till Elisa var tätt förbundna med moderbolaget bl.a. med gemensamma funktioner och system, och åtgärder för att lösgöra dessa pågår.
Av dotterbolagen förväntas Sappa fortsätta på en god resultatnivå. Anvia Securi Ab fokuserar efter en lång tillväxtperiod särskilt på att förbättra lönsamheten. Viria Link Ab, som inledde sin verksamhet i juni, fortsätter arbetet med att etablera verksamhetsmodeller och system. Alla dotterbolag har som mål att vara vinstgivande under årets senare hälft. Moderbolagets resultat påverkas avsevärt av placeringsintäkternas utveckling.
Mera information Verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…