Virias bokslutsmeddelande 2016: Viria fördubblar sin vinstutdelning

 

Sammandrag av resultatet för år 2016

  • Enligt Viriakoncernens icke-fastställda bokslut var koncernens omsättning 109 miljoner euro.
  • Försäljningsvinsten från företagsarrangemanget med Elisa var 51,4 milj. euro och övriga försäljningsvinster uppgick till 17,3 milj. euro.
  • Koncernens rörelsevinst var 62,4 milj. euro, vilket utgör 57,3 % av omsättningen.
  • Räkenskapsperiodens resultat var 60,2 milj. euro.

 

Centrala nyckeltal 1-12/2016 1-12/2015 1-12/2014
Omsättning, tusen euro 108 958 130 727 105 816
Omsättning, förändring, % -16,7 23,5 -2,2
Rörelsevinst, tusen euro 62 416 1 820 3 372
Rörelsevinst/omsättning, % 57,3 1,4 3,2
Räkenskapsperiodens resultat, tusen euro 60 185 2 757 7 019
Balansräkning, tusen euro 150 238 172 590 142 248
Soliditet, % 70,6 65,3 79,8
Resultat/aktie, euro* 996 30 82
Eget kapital/utestående aktie, euro 1 919 1 327 1 455
Personalantal i genomsnitt 601 754 724

*De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det totala aktieantalet.
 
För bolagsstämman som sammanträder på våren föreslår Virias styrelse en vinstutdelning till aktieägarna på 160 euro/aktie, dvs. totalt cirka 8,5 miljoner euro.
”Bolaget erhöll betydande försäljningsvinster i fjol genom Elisaaffären och försäljningen av aktier i DNA, och styrelsen anser det motiverat att en del av vinsten delas ut till ägarna. De senaste åren har vinstutdelningen varit cirka 80 euro per aktie. Den nu föreslagna vinstutdelningen är alltså dubbel jämfört med detta. Eftersom Virias målsättning är starkt tillväxt inom affärsverksamheten och en rejäl ökning av bolagets värde, används huvuddelen av de erhållna försäljningsvinsterna för att utveckla koncernens affärsverksamhet och utvidga koncernen exempelvis genom företagsköp. På så vis försäkrar vi oss om att bolaget kan ge en god vinstutdelning även i fortsättningen, och företagets vinstutdelningspolicy är skattemässigt fördelaktig för den som får vinstutdelningen”, säger styrelseordförande Vesa Routamaa.

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

År 2016 var en tid av stora förändringar för dåvarande Anvia. Genom företagsarrangemanget sommaren 2016 spjälktes koncernen i två delar, och en stor del överfördes till Elisa. De här bolagen är med i bokslutet fram till den 30 juni 2016.
För de kvarvarande bolagen i koncernen började man omedelbart skapa en ny strategi, med målet att bygga en synergisk helhet av säkerhets- och nätlösningar och tjänster för informationsförädling. Viria avser även att utvidga sin verksamhet utanför Finland, utöver nuvarande Sappa. För att visa på förnyelsen och tydliggöra separationen från bolagen som övergick i Elisas ägo tog koncernen namnet Viria.
Koncernens operativa resultat under detta år av stora omvälvningar kan anses acceptabelt. Sappa ökade sin omsättning ytterligare och företagets resultat var återigen utmärkt. Securi har växt både operativt och genom köpet av Suomen Turvallisuuspiste året innan. Suomen Turvallisuuspiste fusionerades med Securi våren 2016. Säkerhetsverksamheten växte även när Tansec Oy genom Elisaaffären blev en del av koncernen. Tansec Oy har specialiserat sig på larmöverföringssystem. Särskilt glädjande är att installationsföretaget Viria Link som inledde sin verksamhet i juni har gjort ett bättre resultat än väntat. Detta beror främst på att företagets verksamhetsmodeller och organisation har förnyats.
Koncernens resultat belastades av konsult- och advokatkostnader samt omorganiserings- och anpassningskostnader.  Dessutom försvagades resultatet av Watsons tunga förluster och klart svagare resultat än väntat för IT-tjänster och Telecom i början av året.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut

Bolaget har genom ett avtal som ingåtts den 2 januari 2017 sålt sitt aktieinnehav i Fenix Solutions Oy till Fenix övriga aktieägare.
Vid en extra bolagsstämma som hölls den 19 januari 2017 fastställdes ett mellanbokslut för tiden 1.1–31.7.2016, ändrades moderbolagets namn till Viria Abp och gjordes ändringar i bolagsordningen gällande bl.a. förvaltningsrådets och styrelsens storlek samt begränsningen av röstetal.
Efter bolagsstämman har Elisa överfört 9 102 aktier i dess ägo till Viria Abp, och dessa har ogiltigförklarats. Efter detta är antalet aktier i bolaget 53 836 st.
Bolaget har förvärvat S4F Holding Oy i sin helhet. Viria ägde tidigare 43 % av bolaget och 49 % av dess dotterbolag. S4F och dess dotterbolag äger 10 548 aktier i Viria, vilket innebär att bolagets övergång i Virias ägo stärker rösträtten hos Virias övriga aktier.
Samarbetsförhandlingarna i moderbolaget ledde till att åtta personer sades upp av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker.
Förvaltningsrådet har valt Martti Alakoski till ordförande och Tom Westermark till vice ordförande samt Aaro Honkola, Jari Karjalainen, Matti Kulmakorpi, Esko Petäjä, Vesa Routamaa och Pasi Tuominen till styrelsemedlemmar. Styrelsen har inom sig utsett Vesa Routamaa till ordförande och Aaro Honkola till vice ordförande.

Utsikter för år 2017

Viriakoncernen strävar efter att öka sin omsättning betydligt under 2017. Förutom organisk tillväxt strävar koncernen efter att i enlighet med sin strategi förstärka särskilt sin informationsverksamhet genom företagsköp. Inom säkerhetsverksamheten fokuserar man efter flera års tillväxt i synnerhet på att förbättra lönsamheten.
 
Mer information
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
ekonomidirektör Kari Leppilahti, tfn 044 411 3102

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…