Virias delårsrapport 1–3/2017

Strukturförändringen framskrider på ett gynnsamt sätt, det operativa resultatet är positivt

  • Viriakoncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 18,7 miljoner euro.
  • Koncernens rörelsevinst var 0,05 miljoner euro.
  • Resultatet för redovisningsperioden var 0,1 miljoner euro.
  • Siffrorna är inte jämförbara med året innan på grund av fjolårets företagsarrangemang.

 

Centrala nyckeltal 1–3/2017 1–3/2016 1–12/2016
Omsättning, t€ 18 711 33 581 108 958
Omsättning, förändring, % -44,3 17,6 -16,7
Driftsbidrag: 1 137 2 496 72 172
Rörelsevinst, t€ -52 -1 194 62 416
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€ 573 -507
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, % 3,1 -1,5
Räkenskapsperiodens resultat, t€ 112 -2 217 60 185
Balansräkning, t€ 118 452 167 438 150 238
Soliditet, % 65,9 66,1 71
Resultat/aktie, euro* 2,6 -24 966
Eget kapital/aktie, euro* 2 435 1 981 1 919
Personalantal i genomsnitt 428 740 601

 
*De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det totala aktieantalet.

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Viriakoncernen har börjat förverkliga sin nya strategi, med siktet inställt på att Viria ska bli en föregångare inom säkerhetslösningar och lösningar för företagsnät samt informationshantering. Målet är även att utöka verksamheten internationellt. Koncernens affärsverksamhet växer operativt, men en betydande del av tillväxtmålet förverkligas genom företagsköp. Intäkterna från fjolårets företagsarrangemang används för investeringar som främjar affärsverksamheten.
Samtidigt utvecklas nuvarande verksamheter både utgående från sina egna premisser och genom att man söker synergier mellan verksamheterna. Exempel på detta är säkerhetsteknik och företagsnät, vilka har gott om beröringspunkter sinsemellan.
Securi har växt till ett av Finlands största företag inom säkerhetsbranschen. Tack vare tillväxten och sin förmåga att leverera i hela landet har Securi i år ingått flera omfattande ramavtal med storföretag och den offentliga förvaltningen och företagets lönsamhet utvecklas positivt.
Sappa fortsätter på sin mycket goda tillväxtväg, företagets omsättning och lönsamhet ökade återigen jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.
Viria Links resultatutveckling har även den här perioden överträffat förväntningarna. För detta ska ansvarspersoner och personal i företaget ha ett stort tack. Dessa har förnyat och effektiviserat verksamheten under det senaste året.
Viria har i januari sålt sitt aktieinnehav i Fenix Solutions Oy till bolagets övriga aktieägare.
Företagsarrangemanget med Elisa kunde slutföras efter att en extra bolagsstämma hållits den 19 januari 2017. Elisa har överfört 9 102 aktier i dess ägo till Viria Abp, och dessa har ogiltigförklarats. Efter detta är antalet aktier i bolaget 53 836 st.
Bolaget har förvärvat S4F Holding Oy i sin helhet och ändrat dess namn till Vemetra Holding Oy. Viria ägde tidigare 43 % av bolaget och 49 % av dess dotterbolag. Vemetra Holding med dotterbolag innehar 10 548 aktier i Viria. Dessa aktier har inte rösträtt på bolagsstämman.
Moderbolagets kostnader och personalantal har minskats för att motsvara den nya situationen.
Förvaltningsrådet har valt Martti Alakoski till ordförande och Tom Westermark till vice ordförande samt Aaro Honkola, Jari Karjalainen, Matti Kulmakorpi, Esko Petäjä, Vesa Routamaa och Pasi Tuominen till styrelsemedlemmar. Styrelsen har inom sig utsett Vesa Routamaa till ordförande och Aaro Honkola till vice ordförande.

Händelser efter redovisningsperiodens slut

Viria har ingått ett affärsavtal med Voimatel Oy, genom vilket Viria Link Ab som producerar bygg-, installations- och övervakningstjänster övergår i Voimatels ägo. I enlighet med sin strategi specialiserar sig Viria i sin nätverksamhet på planering, förverkligande och drift av informationssäkra företagsnät. Experterna som levererar dessa tjänster stannar kvar i Virias tjänst.
Viria Securi Ab har förvärvat Mikkelin Lukko ja Avain Oy:s affärsverksamhet, som omfattar leverans och service av låsning och elektroniska säkerhetssystem.

Utsikter för resten av året

Virias målsättning är att öka sin omsättning år 2017, både organiskt och genom företagsköp som stärker nuvarande verksamheter och utökar verksamheten till lösningar inom informationshantering. Koncernens operativa lönsamhet förväntas förbättras jämfört med året innan.
Mer information   verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…