Delårsrapport 1–6/2017: Virias rörelsevinst utan goodwillavskrivningar 1,6 M€

  • Viriakoncernens omsättning uppgick under första hälften av året till 37,4 miljoner euro.
  • Koncernens rörelsevinst utan goodwillavskrivningar var 1,6 miljoner euro.
  • Resultatet för redovisningsperioden var 2,7 miljoner euro.
  • Siffrorna är inte jämförbara med året innan på grund av fjolårets och årets företagsarrangemang.

 

Centrala nyckeltal 1–6/2017 1–6/2016 1–12/2016
Omsättning, t€ 37 381 68 079 108 958
Omsättning, förändring, % -45,1 9,4 -16,7
Driftsbidrag 2 775 2 307 72 172
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€ 1 584 -3 643
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, % 4,2 -5,4
Rörelsevinst, t€ 324 -5 013 62 416
Räkenskapsperiodens resultat, t€ 2 726 -4 211 60 185
Balansräkning, t€ 119 549 160 439 150 238
Soliditet, % 61,6 63,2 70,6
Resultat/aktie, euro* 57,2 -46 966
Moderbolagets egna kapital/aktie, euro* 2 284 1 240 1919
Personalantal i genomsnitt 386 710 601

 
*De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det totala aktieantalet.
 

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Förverkligandet av Virias strategi tog under det andra kvartalet stora kliv framåt, då vi slutförde flera betydande företagsaffärer. I och med dessa har koncernen nu i enlighet med dess strategi tre starka huvudverksamheter: säkerhets-, nät- och informationsverksamhet samt internationell affärsverksamhet där fokus för närvarande ligger på tv-tjänster.
Informationsverksamheten utgörs av Aureolis Oy som producerar BI-lösningar för företag. Viria förvärvade 41 % av företaget i våras. Aureolis som växt kraftigt de senaste åren skapar lösningar som anknyter till datalagring, analytik, rapportering och informationsförädling för stora och medelstora företag.
Inom sin nätverksamhet fokuserar Viria på planering, förverkligande och drift av informationssäkra företagsnät. I maj sålde bolaget Viria Link Ab, som producerar bygg-, installations- och övervakningstjänster, till Voimatel. För att förstärka sin nätverksamhet ingick Viria i slutet av juni ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Nordic LAN&WAN Communication Oy. LAN&WAN som producerar tjänster inom it-säkerhet, datanät och fastighetssäkerhet kompletterar Virias övriga affärsverksamhet på ett utmärkt sätt och den verksamhet inom företagsnät som Viria sedan tidigare har kommer att anslutas till LAN&WAN.
Inom säkerhetsverksamheten har Viria via sina dotterbolag Viria Securi och Tansec varit en av de största aktörer i Finland i flera år redan. Viria Securi har växt både organiskt och genom företagsköp och verkar nu på 19 orter. I våras förvärvade Viria Securi Mikkelin Lukko ja Avain Oy:s affärsverksamhet, som omfattar leverans och service av låsning och elektroniska säkerhetssystem. Tansec Oy har å sin sida köpt Anvia Telecom Ab:s affärsverksamhet för abonnemang för larmöverföring från och med den 1 juli 2017.
Mellan Virias tre huvudsakliga affärsverksamheter ser vi mängder av möjligheter till synergilösningar både ur kundperspektiv och operativt, och vi har redan börjat bygga dessa synergier. Viria blir nu ett pionjärföretag inom säkerhets- och nätlösningar samt informationshantering.
Svenska AB Sappa har växt organiskt i många års tid och nu ökas företagets tillväxttakt även genom företagsköp. Företaget har förvärvat nätoperatören Hasteman Förvaltnings AB, med ett kabel-tv- och bredbandsnät som omfattar 5 000 hushåll i Västsverige, bl.a. i Trollhättan, som är känt för sin bilindustri.
Koncernens resultat för första halvan av året påverkas positivt av erhållna försäljningsvinster från försäljningen av Viria Link Ab och Fenix Solutions Oy samt av avkastning på placeringar.
Vid bolagsstämman som hölls i slutet av maj beslöt man om en vinstutdelning på 160 euro per aktie. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om en aktiesplit och dess tidtabell.
 

Utsikter för resten av året

Jämfört med första hälften av året bedöms Virias omsättning öka såväl genom de utförda företagsköpen som organiskt. Koncernens lönsamhet förväntas förbättras jämfört med året innan.
 
Mer information   verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
 
Viria har gedigen expertis inom säkerhets- och nätlösningar, informationshantering och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Securi Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Oy, AB Sappa och Nordic LAN&WAN Communication Oy. Alla bolag uppvisar god tillväxt och flera av bolagen är bland de största aktörerna på sin marknad. www.viria.fi

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…