Delårsrapport 1–9/2017: Virias nettoresultat 2,7 M€

  • Viriakoncernens omsättning uppgick under perioden januari–september till 59,5 miljoner euro.
  • Koncernens rörelsevinst utan goodwillavskrivningar var 2,8 miljoner euro.
  • Resultatet för redovisningsperioden var 2,7 miljoner euro.
  • Siffrorna är inte jämförbara med året innan på grund av fjolårets och årets företagsarrangemang.

 

Centrala nyckeltal 1–9/2017 1–9/2016 1–12/2016
Omsättning, t€ 59 478 87 480 108 958
Omsättning, förändring, % -32,0 -8,6 -16,7
Driftsbidrag 4 670 53 967 72 172
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€ 2 848 47 443
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, % 4,8 54,2
Rörelsevinst, t€ 565 45 423 62 416
Räkenskapsperiodens resultat, t€ 2 650 46 139 60 185
Balansräkning, t€ 120 692 136 528 150 238
Soliditet, % 61,8 64,7 70,6
Resultat/aktie, euro* 57,4 733 966
Moderbolagets egna kapital/aktie, euro* 2 242 1 417 1919
Personalantal i genomsnitt 385 796 601

*De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det totala aktieantalet.
  

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Efter företagsaffärerna i början av året kunde vi inleda årets tredje kvartal som en helhet som är i enlighet med Virias strategi, där de huvudsakliga verksamheterna är digital och fysisk säkerhet samt informationshantering. Dessutom har Viria en betydande tv-verksamhet som verkar internationellt.
Till koncernen hör redan Viria Securi som producerar tjänster inom säkerhetsteknik och i juni förvärvade vi därtill Nordic LAN&WAN Oy som specialiserat sig på informationssäkerhet och företagsnät samt kameraövervakningstjänster och som i september bytte namn till Viria LAN&WAN Ab. På det här viset kan vi producera komplett säkerhet för våra kunder, med skydd mot både materiella skador och dataintrång. Viria LAN&WAN Ab är med i koncernens resultaträkning från och med den 1 juli 2017.
Betydelsefull med tanke på Virias tjänsteutbud är även den minoritetsandel som vi i våras förvärvade i analytikföretaget Aureolis Oy, eftersom vi därigenom i kundens affärsverksamhet kan dra nytta av information som samlas in från exempelvis säkerhetssystem. Tjänstelösningar som bygger på detta utvecklas redan inom koncernen.
Vi har redan börjat skapa synergieffekter mellan bolagen både ur kundperspektiv och operativt. Förutsättningarna för att skapa synergier har visat sig vara till och med större än vad som bedömdes på förhand. Resultatpåverkan från dessa kan dock ses först från och med nästa år.
Koncernens omsättning och resultat har utvecklats enligt förväntningarna så vi kan vara nöjda med det ekonomiska resultatet under början av året. Rörelsevinsten och resultatet påverkas även av försäljningsvinster och goodwillavskrivningar som orsakats av företagsaffärer. Koncernens resultat är över huvud taget inte jämförbart med siffrorna för i fjol på grund av att koncernen har förändrats väsentligt. När man jämför resultatet för de bolag som för närvarande hör till koncernen med samma bolags resultat för fjolåret så är resultatutvecklingen och utsikterna positiva.
Virias beslut att välja att fokusera sin verksamhet på komplett säkerhet för företag och organisationer verkar vara rätt lösning. Efterfrågan på informationssäkerhet växer starkt eftersom företagen har blivit medvetna om dess betydelse för kontinuiteten i affärsverksamheten. Även efterfrågan på fysisk säkerhet, som låsning, kameraövervakning och passagekontroll, ökar. Ett av de produktområden som växer mest påtagligt är kallelsesystem för vårdpersonal. Dessa är en viktig del av personsäkerheten på sjukhus och i servicehus.
Under perioden juli–oktober har tre nya ägare dykt upp bland Virias största aktieägare. Koncernens dotterbolag Vemetra Holding Oy har sålt 750 aktier till Olavi Wetterstrand och hans familj samt 500 aktier till Timo Koukka och 100 aktier Pertti Pikkarainen, vilka båda hör till LAN&WAN:s tidigare ägare. Köpesumman per aktie uppgick i alla affärer till 2000 euro.
 

Utsikter för resten av året

Omsättningen för de bolag som utgör Viriakoncernen har vuxit jämfört med året innan och tillväxten förväntas fortsätta även under resten av året. Även bolagens lönsamhet bedöms förbättras jämfört med året innan. Koncernens omsättning för hela året bedöms vara 83–85 miljoner euro och driftsbidraget 6–8 %.
 
Mer information   verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
 
Viria har gedigen expertis inom digital och fysisk säkerhet, nätlösningar, informationshantering och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Securi Ab, Viria LAN&WAN Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Oy och AB Sappa. Alla bolag uppvisar god tillväxt och flera av bolagen är bland de största aktörerna på sin marknad. www.viria.fi

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…