Viria genomför en vederlagsfri aktieemission: för varje aktie får ägaren 99 nya aktier

Viria Abp:s styrelse har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande i våras beslutat att öka antalet aktier i bolaget genom en vederlagsfri aktieemission, där aktieägaren per varje gammal aktie får 99 nya aktier.

Aktiernas sammanlagda värde ändras inte och därför är värdet på en aktie framöver en hundradel av det tidigare värdet. I vardagligt tal använder man ofta benämningen aktiesplit om denna åtgärd, fast det juridiskt inte är frågan om en uppdelning av aktien.
Av aktieägarna förutsätter detta inte några åtgärder. Antalet aktier ökas i värdeandelssystemet den 27 oktober 2017 och ökningen syns på värdeandelskontot på så sätt att antalet Viriaaktier på kontot har hundrafaldigats jämfört med tidigare. Till exempel om en person har haft 3 aktier i Viria har denna framöver 300 aktier och det sammanlagda värdet på dessa är samma som för tre gamla aktier.
Förra veckan informerade vi om några aktieaffärer där aktier i Viria hade köpts för 2 000 euro styck. Beräknat med detta aktievärde skulle värdet på en ny aktie alltså vara 2 000 delat med hundra, dvs. 20 euro. Eftersom Virias aktie inte är börsnoterad så har den inget noterat marknadspris, utan priset på aktien bestäms alltid enligt vad köparen och säljaren avtalar sinsemellan.
”Åtgärden gör det lättare att köpa och sälja aktier, då priset per aktie inte är så högt. Eftersom en majoritet av Virias ägare för tillfället innehar endast en aktie kan de i fortsättningen till exempel sälja bara en del av sitt nuvarande innehav eller öka sitt innehav i mindre poster”, säger verkställande direktör Mika Vihervuori på Viria. ”Att öka antalet aktier är även en del av förberedelserna för en eventuell börsnotering, eftersom ett av Virias strategiska mål är att uppfylla kraven för en börsnotering inom några år.”
Efter aktieemissionen är det totala antalet aktier i Viria 5 383 600 stycken.
När det gäller pappersaktier sker ändringen först när aktien registreras i värdeandelssystemet. Det lönar sig att ändra pappersaktier till värdeandelar eftersom vinstutdelning betalas endast för aktier i värdeandelssystemet och man kan delta i bolagsstämman med dessa. Av Virias aktier är endast en bråkdel fortfarande pappersaktier.
 
Mer information
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
styrelseordförande Vesa Routamaa, tfn 050 552 9696
 
Viria har gedigen expertis inom digital och fysisk säkerhet, nätlösningar, informationshantering och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Securi Ab, Viria LAN&WAN Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Oy och AB Sappa. Alla bolag uppvisar god tillväxt och flera av bolagen är bland de största aktörerna på sin marknad. www.viria.fi

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…