Virias bokslutsmeddelande

Virias omsättning och lönsamhet utvecklades över förväntningarna.

  • Viriakoncernens omsättning uppgick under räkenskapsperioden 2017 till 87,9 miljoner euro.
  • Koncernens rörelsevinst utan goodwillavskrivningar var 4,3 miljoner euro.
  • Räkenskapsperiodens resultat var 2,8 miljoner euro.
  • Siffrorna är inte jämförbara med året innan på grund av fjolårets och årets företagsarrangemang.

 

Centrala nyckeltal 1–12/2017 1–12/2016
Omsättning, t€ 87 910 108 958
Omsättning, förändring, % -19,3 -16,7
Driftsbidrag 6 800 72 172
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€ 4 329 65 078
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, % 4,9 60,0
Rörelsevinst, t€ 997 62 416
Räkenskapsperiodens resultat, t€ 2 789 60 185
Balansräkning, t€ 124 645 150 238
Soliditet, % 61,6 70,6
Resultat/aktie, euro* 0,61 9,7
Moderbolagets egna kapital/aktie, euro* 22 19
Personalantal i genomsnitt 384 601

 
*De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det totala aktieantalet.
 
För bolagsstämman som sammanträder på våren föreslår Virias styrelse en vinstutdelning till aktieägarna på 1,45 euro/aktie, dvs. totalt cirka 7 235 355 euro.
 

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Virias 2017 präglades av betydande företagsaffärer genom vilka man uppnådde koncernens strategienliga affärsverksamhetshelhet. Virias bärande idé är ”en säkerhet”, dvs. Viria förnyar företagssäkerheten genom att producera helhetslösningar genom vilka kundens information och egendom skyddas av både fysisk och digital säkerhet. Dessutom hjälper Viria sina kunder att dra nytta av information från olika system och källor genom att förädla och analysera den.
Virias verksamhet utvidgades med digital säkerhet när man förvärvade Nordic LAN&WAN Communication Oy, som producerar informationssäkerhets- och datanätstjänster samt lösningar för fastighetssäkerhet och som nu verkar under namnet Viria LAN&WAN Ab. Kompetens inom informationshantering och analytik tillförde BI-bolaget Aureolis Oy koncernen, när Viria på våren förvärvade en ägarandel på 41 % av bolaget.
I början av hösten började vi bygga synergieffekter mellan koncernbolagen, både ur ett kundperspektiv och operativt sett. Förutsättningarna för att skapa synergier har visat sig vara goda och de första resultaten väntas i år. Viria LAN&WAN och Viria Securi kommer även juridiskt att bli ett bolag; den beräknade tidtabellen för fusionen är den 30 april 2018.
Koncernens omsättning steg till och med mera än prognosticerat. Alla affärsverksamheter ökade sin omsättning jämfört med året innan och förbättrade sin lönsamhet. Särskilt mot slutet av året var resultatutvecklingen positiv och det sista kvartalet uppvisade alla bolag vinst. En del av bolagen växte under räkenskapsperioden även genom företagsköp.
Viria verkar inom växande branscher och återhämtningen i konjunkturläget främjar tillväxten hos affärsverksamheterna. En viktig faktor är även en god serviceförmåga och ett smidigt verksamhetssätt, för vilka kunderna har tackat Viriabolagen. Viria LAN&WAN och AB Sappa fortsätter sin starka tillväxt och gör ett utmärkt resultat. Både Viria Securi och Viria LAN&WAN ökade sin tjänsteverksamhet avsevärt i enlighet med sin strategi och lyckades väl med nykundsanskaffningen. Av Viria Securis tillväxt kom majoriteten via bolagets landsomfattande kunder.

Bolagets aktier

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande på våren genomförde Viria i oktober en vederlagsfri aktieemission, där aktieägaren för varje gammal aktie fick 99 nya aktier. Ökningen av antalet aktier genomfördes den 27 oktober 2017, och efter detta är det totala antalet aktier 5 383 600 stycken.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut

AB Sappas dotterbolag Hasteman Förvaltnings AB har fusionerats med moderbolaget den 4 januari 2018.
Viria Abp har sålt en tredjedel av sina aktier i DNA. Försäljningspriset uppgick till cirka 16 miljoner euro, vilket gav upphov till en försäljningsvinst på 12,3 miljoner euro för Viria för räkenskapsperioden 2018.
Vemetra Holding Oy har sålt sammanlagt 575 000 aktier i Viria Abp till LokalTapiola och Finlands Industriinvestering Ab (Tesi). Genom affären blev LokalTapiola med sina 300 000 aktier Virias största externa ägare och Tesi blev den näst största med 275 000 aktier.

Utsikter för år 2018

Inom de verksamhetsområden som Viria representerar förväntas marknaden växa under 2018. Virias affärsverksamheter eftersträvar en ännu snabbare tillväxt än detta, och man försöker accelerera tillväxten med strategienliga företagsköp i Finland eller närområdena. Lönsamheten förbättras genom att effektivisera processer, kombinera funktioner och introducera effektivare it-system. Genomförandet av ändringarna och införandet av de nya it-systemen orsakar även del ökade kostnader samt investeringar.
Mer information   verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
 
Viria har gedigen expertis inom digital och fysisk säkerhet, nätlösningar, informationshantering och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Securi Ab, Viria LAN&WAN Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Oy och AB Sappa. Alla bolag uppvisar god tillväxt och flera av bolagen är bland de största aktörerna på sin marknad.  www.viria.fi

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…