Viria-valomainos

Finland får en stor leverantör av komplett säkerhet när Viria fusionerar sina dotterbolag

Viria är en föregångare inom företagssäkerhet som kombinerar tjänster inom både digital och fysisk säkerhet.

Koncernens dotterbolag, som redan länge har haft verksamhet inom informationssäkerhet och säkerhetsteknik, Viria LAN&WAN Ab och Viria Securi Ab går samman den 1 juni 2018. Det nya bolaget får namnet Viria Security Ab.
– För oss existerar en enda säkerhet, och dit hör både säkerhetssystem och cybersäkerhet. Bägge behövs, oavsett om det gäller skydd av människor, information eller egendom. När datanätens och de digitala tjänsternas roll i företagen ökar, så blir även säkerheten alltmer nätbaserad. Detta gör dock inte låsning och övervakningssystem mindre betydelsefulla. Även i nätattacker kan fysiska element, som intrång i lokaler, ingå. Å andra sidan finns det exempel på hur man via en oskyddad övervakningskamera har fått åtkomst till företagets interna datanät, säger Viria Securitys verkställande direktör Marko Järvinen.
För tillfället hanterar företagen fortfarande ofta fysisk och digital säkerhet separat, för datasäkerheten ansvarar it-administrationen och för kameraövervakning och passagekontroll fastighetschefen. När säkerhetssystemen integreras med nätet behövs sådana nätlösningar som är informationssäkra och bäst lämpade för företagens verksamhet. En del företag har redan blivit varse om de stora fördelar som uppnås genom att kombinera hanteringen av dessa. Effektiviteten och reaktionssnabbheten ökar exempelvis när lägesbilden från olika säkerhetssystem syns i realtid på den egna terminalen och kan hanteras på distans.
Viria hjälper även sina kunder att dra nytta av information från säkerhetssystemen i affärsverksamheten. Till exempel genom att kombinera information från en butiks kameraövervakning med data från kassasystemen kan butiksinnehavaren dra nytta av informationen för planering av sortimentet och inriktning av marknadsföringen.
– I sjukhusvärlden är intresset stort och inriktar sig främst på att nyttja system som utvecklats för personsäkerhet och information från dessa system även i andra syften, som terminalpositionering eller förbättring av kundupplevelsen. Liknande lösningar genomförs även i servicehus och via dem kan äldre personers boende i det egna hemmet stödas. Det är fint att få vara med och stötta sådana här förnyelser som även har samhällelig betydelse, berömmer Marko Järvinen.
I samband med bildandet av Viria Security förenhetligar Viria även sina varumärken. De tidigare namnen Securi och LAN&WAN ersätts med varumärket Viria, som även används när hela koncernen avses. Övriga Viriabolag är Bitfactor, Tansec, Hibox och Sappa.
– Viria Security blir det största bolaget i vår koncern och är mycket centralt för förverkligandet av vår strategi. Vi vill som vägvisare skapa nya koncept för att trygga och utveckla verksamheten för företag och organisationer. Vi ser stora möjligheter med detta såväl i Finland som internationellt, säger Virias koncerndirektör Mika Vihervuori.
 
Mer information
Marko Järvinen, verkställande direktör, Viria Security Ab, tfn 040 555 0322
Mika Vihervuori, koncerndirektör, Viria Abp, tfn 040 720 2140
Viria Security Ab bildas den 1 juni 2018 då Viria Securi Ab och Viria LAN&WAN Ab fusioneras. Bolaget producerar komplett säkerhet för sina kunder genom att kombinera tjänster inom fysisk och digital säkerhet. Viria Security tryggar kontinuiteten i kundernas affärsverksamhet och skyddar på ett helhetsinriktat sätt kundernas viktigaste tillgång, informationen. Den landsomfattande serviceförmågan säkerställs av över 300 experter på 20 orter runt om i Finland.
Viria har gedigen expertis inom digital och fysisk säkerhet, informationshantering och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Securi Ab, Viria LAN&WAN Ab (ovannämnda bolag fusioneras den 1 juni 2018), Bitfactor Oy, Hibox Systems Ab, Tansec Oy och AB Sappa. Alla bolag uppvisar god tillväxt och flera av bolagen är bland de största aktörerna på sin marknad. Virias omsättning år 2017 uppgick till 88 miljoner euro och i år förväntas den överskrida 100 miljoner euro. Personalstyrkan på Viria består av ungefär 530 medarbetare. www.viria.fi

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…