Virias anställda ivriga att köpa bolagets aktier

Virias program för att sporra personalen genom aktier blev populärare än väntat. Över hälften av personalen deltog i incentivprogrammet och skulle ha velat köpa mera aktier än vad som fanns att köpa.

Inom incentivprogrammet gavs personalen i Viriakoncernen möjlighet att köpa bolagets aktier. Som belöning för sitt engagemang får köparna om drygt två år utan kostnad ytterligare aktier och antalet blir då en fjärdedel av det antal aktier som nu skaffades. För att få ytterligare aktier krävs att arbetstagaren i slutet av perioden äger de aktier som nu förvärvades och fortfarande är i Viriakoncernens tjänst.
”Programmet blev populärt vilket visar att vår personal tror att Viria kommer att nå framgång. Det berättar också om starkt engagemang vilket känns extra bra eftersom det är brist på arbetskraft i de branscher där vi verkar och konkurrensen om de bästa är hård”, säger Virias verkställande direktör Mika Vihervuori.
Personalen erbjöds möjlighet att teckna 63 500 st. aktier som tidigare ägdes av Viria Abp. Aktiens pris bestämdes utgående från aktiens genomsnittskurs på Privanet i början av året. På denna kurs fick personalen 10 procent rabatt. På grund av överteckning minskades aktieantalet med en femtedel. Totalt tecknade 267 personer aktier.
Programmet omfattar också en prestationsbaserad belöningsmodell för ledningen och vissa nyckelpersoner där det förutsätts att vissa mål på koncernnivå fylls för att dessa ska få aktier som belöning.
”Denna modell där aktier är en sporre enar arbetstagarnas, ledningens och aktieägarnas intressen och stärker bolagets långsiktiga utveckling. Viria fick nu en stor grupp nya ägare med allt större motivation att arbeta för koncernens mål”, konstaterar Virias styrelseordförande Vesa Routamaa.
Ytterligare information
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
styrelsens ordförande Vesa Routamaa, tfn 050 552 9696
Viria är ett kraftfullt expertbolag med tjänster inom digital och fysisk säkerhet, digitala tjänster och informationsadministration. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dotterbolagen Viria Security Ab, Bitfactor Oy, Ymon Oy, Tansec Oy och Hibox Systems Ab. Bolagen är i stark expansion och flera är bland de största på sin marknad. Virias omsättning år 2017 uppgick till 88 miljoner och personalstyrkan till cirka 500.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…