Halvårsrapport 1.1 – 30.6.2020: Den operativa lönsamheten förbättrades trots utmaningar i omvärlden

April-juni 2020 i korthet

  • Omsättning under andra kvartalet 26,0 milj. euro (26,7 milj. euro), förändring -2,7 %
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar 1,4 milj. euro (0,9 milj. euro), dvs. 5,2 % av omsättningen
  • Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar 0,8 milj. euro (0,3 milj. euro) dvs. 3,2 % av omsättningen
  • Redovisningsperiodens justerade resultat -0,3 milj. euro (0,5 milj. euro)
  • Resultatet per aktie -0,05 euro (0,09 euro)

Januari-juni 2020 i korthet

  • Viria-koncernens omsättning 52,2 milj. euro (51,6 milj. euro), förändring +1,3 %
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar 2,4 milj. euro (2,2 milj. euro), dvs. 4,6 % av omsättningen
  • Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar 1,4 milj. euro (1,1 milj. euro), dvs. 2,7 % av omsättningen
  • Redovisningsperiodens justerade resultat -2,8 milj. euro (-0,4 milj. euro)
  • Resultatet per aktie -0,54 euro (-0,03 euro)

Ekonomiska mål på medellång sikt

Viria eftersträvar en tillväxt under de närmaste åren och som drivkrafter ses speciellt samhällets starka digitaliseringsutveckling och ett ökande behov av cybersäkerhetstjänster. Viria fokuserar i strategin på en stigande omsättning, som även väntas medföra ett förbättrat justerat rörelseresultat utan avskrivningar på medellång sikt.

Utsikter för år 2020

Viria bedömer att begränsningarna och nedgången i ekonomin till följd av coronapandemin kommer att leda till en mindre omsättning och ett mindre justerat rörelseresultat före avskrivningar än året innan. Bolaget kommer att precisera utsikterna då förutsättningarna för att bedöma marknadsutvecklingen normaliseras.

Centrala nyckeltal

4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Omsättning, t€ 25 988 26 726 52 236 51 571 103 104
Omsättningsförändring, % -2,8 -5,8 1,3 -2,7 -1,7
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 427 1 184 2 199 2 453 5 598
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), t€1 1 359 880 2 425 2 204 5 492
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar (EBITA), t€ 909 638 1 164 1 377 1 723
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar (EBITA), % 3,5 2,4 2,2 2,7 1,7
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€1 841 334 1 391 1 129 3 315
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, %1 3,2 1,2 2,7 2,2 3,2
Rörelsevinst (EBIT), t€ -929 -1 106 -2 445 -2 057 -5 201
Justerad rörelsevinst, t€1 -997 -1 410 -2 218 -2 306 -3 609
Räkenskapsperiodens resultat, t€ -269 491 -2 980 -162 10 859
Justerat räkenskapsperiodens resultat, t€1 -323 235 -2 799 -374 12 459
Balansräkning, t€ 145 735 141 195 152 512
Soliditetsgrad, % 77,3 75,7 78,7
Resultatet per aktie (EPS), euro 2 -0,05 0,09 -0,54 -0,03 2,04
Moderbolagets eget kapital/aktie, euro 2 22 21 23
Personalantal i genomsnitt 717 698 711 688 693

1 Justerat rörelseresultat utan avskrivningar, justerad rörelsevinst före goodwillavskrivningar, justerad rörelsevinst och justerat räkenskapsperiodens resultat har kalkylerats genom att avdra försäljningsvinster/försäljningsförluster från försäljning av fastigheter, aktier i anläggningstillgångar, försäkringsersättningar och övriga ersättningar samt övriga korrektivposter till motsvarande rapporterade siffror.
2 De aktier som koncernen äger har avdragits från det totala aktieantalet

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Ur Virias synvinkel gick den exceptionella våren bättre än vad som förutspåddes i april, både operativt sett och i ljuset av siffrorna. Vi vill rikta ett tack till vår personal som har visat en utmärkt anpassningsförmåga och en innoveringsförmåga i den här nya situationen som präglas av osäkerhet.
Under årets första hälft ökade koncernens omsättning med 1,3 procent jämfört med motsvarande period året innan, till 52,2 miljoner euro. Bakgrunden till tillväxten är i synnerhet ett bra första kvartal inom säkerhetsverksamheten. På grund av coronapandemin och restriktionerna försvagades tillväxten under det andra kvartalet, eftersom kundprojekt senarelades och endast nödvändiga installationsbesök var tillåtna på till exempel sjukhus och servicehem. Tack vare ett aktivt försäljningsarbete har efterfrågan på våra tjänster och orderstocken hållit en god nivå hela tiden.
De fortlöpande tjänsterna bidrog till inkomstflödet, och de utgör i genomsnitt en fjärdedel av omsättningen i affärsverksamheten.
Det korrigerade rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades med 10 procent jämfört med året innan. Orsaken är insparade kostnader bland annat på grund av uteblivna resor till följd av corona.
Rörelsevinsten försvagades av koncerngoodwillavskrivningar på de senaste årens företagsköp och översiktsperiodens resultat försvagades dessutom av placeringsportföljernas orealiserade värdeminskning.
Coronapandemin och distansarbetet som blivit vanligare under våren har bidragit till en kraftig ökning i användningen av digitala tjänster och även i traditionella branscher har intresset för digitaliseringen väckts. Hos Viria har det här märkts som en ökad efterfrågan på tjänste- och affärsverksamhetsdesign. Digitaliseringen av funktioner handlar inte enbart om tekniken, utan även om att ta fram verksamhetsmodeller och processer för att göra det så smidigt och enkelt som möjligt att använda tjänster.
Den här exceptionella tiden har även tydligt visat att Viria jobbar med tjänster som har en väsentlig funktion och är viktiga för människor. Säkerhetsperspektivet får nya dimensioner då allt fler ärenden sköts på nätet, och människornas och företagens digitala säkerhet blir viktigare, liksom även tjänsternas tillgänglighet och användarupplevelsen. I dagens samhälle finns ett ökat behov av och ökade förväntningar på de säkerhets- och it-tjänster som vi producerar. Därför ser vi med tillförsikt på framtiden trots den rådande osäkerheten.

Händelser efter redovisningsperiodens slut

Viria Abp har den 7 juli 2020 betalat vinstutdelning från resultatet år 2019 1,41 euro per aktie, det vill säga totalt 7,9 miljoner euro.
I enlighet med bolagsstämmans beslut genomfördes i juli för Viria Abp:s styrelsemedlemmar en riktad aktieemission mot betalning som en del av systemet för aktiebelöning av styrelsen. I aktieemissionen tecknades totalt 960 aktier till ett teckningspris på 15,62 euro per aktie.
28.8.2020
Viria Abp
Styrelsen

Bilaga

Viria_Abp_halvårsöversikt_2020

Ytterligare uppgifter

verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140

Viria är en lösningsleverantör inom informations- och säkerhetsteknologi. Viria bygger en trygg digitalisering. Vi förenar informationsledning, gedigen expertis inom digital affärsverksamhet samt fysisk säkerhet och informationssäkerhet samt ett kundnära och nyskapande arbetssätt. Viria-koncernen utgörs av moderbolaget Viria Abp och dotterbolagen Viria Security Ab, Aureolis Ab, Bitfactor Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Ab och Spellpoint Ab. Bolagen uppvisar en god tillväxt och har en stabil marknadsställning. Virias omsättning år 2019 var 103 miljoner euro.  www.viria.fiKoncernen har i dag cirka 700 anställda. www.viria.fi

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…