Viria Abp:s affärsverksamhetsöversikt 1.1 – 30.9.2020: Större omsättning och bättre operativ lönsamhet än året innan

Juli-september 2020 i korthet

  • Omsättning på tredje kvartalen var 24,0 milj. euro (2019: 23,0 milj. euro), ändring +4,4 %
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar var 1,5 milj. euro (1,2 milj. euro), dvs. 6,3 % (5,3 %) av omsättningen
  • Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar var 1,0 milj. euro (0,7 milj. euro), dvs. 4,2 % (2,9 %) av omsättningen
  • Redovisningsperiodens justerade resultat var -0,9 milj. euro (-1,3 milj. euro)
  • Resultatet per aktie var -0,18 euro (-0,24 euro)

Januari-september 2020 i korthet

  • Viria-koncernens omsättning var 76,3 milj. euro (74,6 milj. euro), ändring +2,2 %
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar var 3,9 milj. euro (3,4 milj. euro), dvs. 5,2 % (4,6 %) av omsättningen
  • Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar var 2,4 milj. euro (1,8 milj. euro), dvs. 3,1 % av omsättningen
  • Redovisningsperiodens justerade resultat var -3,7 milj. euroa (-1,6 milj. euroa)
  • Resultatet per aktie var -0,72 euro (-0,28 euro)

Ekonomiska mål på medellång sikt

Viria eftersträvar tillväxt under de närmaste åren och som drivkrafter ses speciellt samhällets starka digitaliseringsutveckling och det ökande behovet av cybersäkerhetstjänster. Viria fokuserar i strategin på en stigande omsättning, som även väntas medföra ett förbättrat justerat rörelseresultat utan avskrivningar på medellång sikt.

Utsikter för år 2020

Viria ändrar de tidigare publicerade utsikterna om bolagets ekonomiska utveckling år 2020.
Viria bedömde tidigare att omsättningen för år 2020 och det justerade rörelseresultatet före avskrivningar kommer att ligga på antingen samma nivå som året innan eller något lägre.
Den tidigare bedömningen för år 2020 gavs 29.4.2020:
Viria bedömer att begränsningarna och nedgången i ekonomin till följd av koronapandemin kommer att leda till en mindre omsättning och ett mindre justerat rörelseresultat före avskrivningar än året innan. Bolaget kommer att precisera utsikterna då förutsättningarna för att bedöma marknadsutvecklingen normaliseras.
 

Centrala nyckeltal

1 000 euroa 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Omsättning, t€ 24 025 23 016 76 262 74 587 103 104
Omsättningsförändring, % 4,4 -14,0 2,2 -6,5 -1,7
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 367 1 158 3 566 3 610 5 598
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), t€1 1 504 1 212 3 929 3 416 5 492
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar (EBITA), t€ 866 618 2 031 1 996 1 723
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar (EBITA), % 3,6 2,7 2,7 2,7 1,7
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€1 1 003 673 2 394 1 801 3 315
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, %1 4,2 2,9 3,1 2,4 3,2
Rörelsevinst (EBIT), t€ -973 -1 127 -3 418 -3 183 -5 201
Justerad rörelsevinst, t€1 -837 -1 072 -3 055 -3 378 -3 609
Räkenskapsperiodens resultat, t€ -1 014 -1 298 -3 995 -1 460 10 859
Justerat räkenskapsperiodens resultat, t€1 -905 -1 254 -3 704 -1 629 12 459
Balansräkning, t€     136 999 135 521 152 512
Soliditetsgrad, %     81,4 78,8 78,7
Resultatet per aktie (EPS), euro 2 -0,18 -0,24 -0,72 -0,28 2,04
Moderbolagets eget kapital/aktie, euro 2     22 21 23
Personalantal i genomsnitt 718 700 714 692 693

 
1 Justerat rörelseresultat utan avskrivningar, justerad rörelsevinst före goodwillavskrivningar, justerad rörelsevinst och justerat räkenskapsperiodens resultat har kalkylerats genom att avdra försäljningsvinster/försäljningsförluster från försäljning av fastigheter, aktier i anläggningstillgångar, försäkringsersättningar och övriga ersättningar samt övriga korrektivposter till motsvarande rapporterade siffror.
2 De aktier som koncernen äger har avdragits från det totala aktieantalet

Verkställande direktör Mika Vihervuori:

Viria nådde under det tredje kvartalet en större omsättning än året innan. I juli-september var koncernens omsättning 4,4 procent högre än motsvarande period året innan, och omsättningen för hela början av året ökade till 76,3 miljoner euro. Tillväxt genererades särskilt i Virias säkerhetsverksamhet, som lyckades fortsätta sin långsiktiga organiska tillväxt trots coronapandemin och coronarestriktionerna. Även iptv-teknikbolaget Hibox Systems Oy har uppvisat en kraftig tillväxt och förbättrad lönsamhet, fastän en del hotellkunder köpte mindre tjänster på våren på grund av pandemin.
Virias operativa lönsamhet har utvecklats i positiv riktning. Det korrigerade rörelseresultatet före avskrivningar i början av året blev 15 procent bättre än motsvarande period året innan, huvudsakligen på grund av effektiviseringar i verksamheten.
Omsättningen försvagades av koncerngoodwillavskrivningar för de senaste årens företagsköp och översiktsperiodens resultat dessutom på grund av investeringsportföljens orealiserade värdeminskning. Resultatet för januari-september 2019 ökade även på grund av DNA:s vinstutdelning som uppgick till 1,1 miljoner euro.
Under coronapandemin har användningen av digitala tjänster ökat både i omfattning och till nya användningsobjekt. Det här har skapat en stark efterfrågan på de digitaliserings- och cybersäkerhetstjänster som Viria producerar. Det har varit glädjande att så många företag inlett digitaliseringen genom att nyttja tjänstedesign och på det här sättet sett till att tjänsterna ska fungera med avseende på kundupplevelse och interna processer. En växande efterfrågan kan man se även för tjänster som bygger på artificiell intelligens och förutseende analys.
Å andra sidan märks den osäkerhet som pandemin lett till som en försiktighet bland kunder att inleda i synnerhet stora projekt. Vågrörelsen i epidemin har avspeglat sig i försäljningen: Sensommaren präglades av en optimism och flera uppskjutna kundprojekt kunde startas, men epidemins andra våg har lett till att företagen åter är försiktiga med att ta beslut. Orderstocken för det här året är dock fortfarande god.
I år har vi satsat kraftigt på kompetensutveckling och på att ta fram nya tjänster. Ett särskilt fokusområde är lösningar med molntjänster och informationssäkerhet för dessa. Vad gäller molntjänsterna lutar vi oss mot multimolnsmodellen, det vill säga vi nyttjar olika molnplattformar vid produktionen av tjänsterna. Målet är att kunden alltid ska få den säkraste och bäst fungerande lösningen.
En styrka hos Viria är en unik kombination av säkerhets-, analys- och digitaliseringskompetens. Säkerhets- och informationsverksamheterna har i samarbete tagit fram lösningar som gäller videoanalys, med vilka våra kunder kan dra större nytta av data från övervakningskameror. Ett exempel är Helsingfors stads kalkylering av antalet personer för att kunna allokera myndighetsresurser till dit mycket människor finns, eller säkerställa att de rekommenderade persongränserna inte överskrids. Videoanalyserna kan även nyttjas för att mäta nyttjandegraden i lokaler och för kvalitetskontroll eller marknadsföring.
Vi lever i en brytningstid och hur stor den totala förändringen blir kommer vi att se klarare först längre in i framtiden. Trots dimridån är det klart att samhället är mitt inne i en kraftig digitaliseringsvåg och att det finns ett stort behov av fysisk och digital säkerhet oavsett konjunkturläge. Viria har två starka stöttepelare att stöda sig på och kan se framtiden an med tillförsikt.

Händelser efter översiktsperiodens slut

Viria Abp informerade 8.10.2020 att Mika Vihervuori som lett bolaget i sju år är på väg att lämna sitt uppdrag och att Samu Konttinen har valts till ny verkställande direktör för bolaget. Han börjar som verkställande direktör senast 1.1. 2021 och den nuvarande verkställande direktören Mika Vihervuori fortsätter fram till dess.
Viria Abp:s styrelse har med stöd av den ordinarie bolagsstämmans bemyndigande beslutat 28.10.2020 att av bolagets utdelningsbara medel betalas en vinstutdelning på 0,49 euro per aktie. Utdelningen betalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningsbetalningen 30.10.2020 är registrerade som aktieägare i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. Utdelningen betalas 6.11.2020.
 
29.10.2020
Viria Abp
Styrelse
 
Ytterligare uppgifter
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
Viria är en lösningsleverantör inom informations- och säkerhetsteknologi. Viria bygger trygg digitalisering. Vi förenar informationsledning, gedigen expertis inom digital affärsverksamhet samt fysisk säkerhet och informationssäkerhet samt ett kundnära och nyskapande arbetssätt. Viria-koncernen utgörs av moderbolaget Viria Abp och dotterbolagen Viria Security Ab, Aureolis Ab, Bitfactor Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Ab och Spellpoint Ab.Bolagen uppvisar en god tillväxt och har en stabil marknadsställning. Virias omsättning år 2019 var 103 miljoner euro.Koncernen har i dag cirka 700 anställda. www.viria.fi
 
 

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…