Viria betalar tilläggsdividend för förra årets resultat

Viria Abp:s styrelse har med stöd av den ordinarie bolagsstämmans bemyndigande beslutat 28.10.2020 att av bolagets utdelningsbara medel betalas en vinstutdelning på 0,49 euro per aktie. Bolagsstämman beslöt den 25 juni 2020 att utbetala en vinstutdelning på 1,41 euro per aktie samt bemyndigade styrelsen att besluta om utdelning på högst 0,49 euro per aktie. Utdelningen som beslöts vid bolagsstämman har utbetalats den 7 juli 2020.
Utdelningen betalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningsbetalningen 30.10.2020 är registrerade som aktieägare i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. Utdelningen betalas 6.11.2020.
Vinstutdelningen för räkenskapsperioden 2019 är totalt 1,90 euro per aktie, dvs. ungefär 10,6 million euro.
Tilläggsinformation    verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…