Viria Abp:s bokslutsmeddelande 1.1–31.12.2020

Lönsam tillväxt i en tid som präglades av utmaningar

Oktober-december 2020 i korthet

 • Omsättningen under det fjärde kvartalet var 30,6 milj. euro (28,5 milj. euro), förändring 7,2 %
 • Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar var 2,2 milj. euro (2,1 milj. euro), dvs. 7,5 % av omsättningen
 • Den justerade rörelsevinsten utan goodwillavskrivningar var 1,7 milj. euro (1,5 milj. euro), dvs. 5,6 % av omsättningen
 • Översiktsperiodens justerade resultat var 0,1 milj. euro (14,1 milj. euro)
 • Resultatet per aktie var -0,03 euro (2,29 euro)

Januari-december 2020 i korthet

 • Viria-koncernens omsättning var 106,8 milj. euro (103,1 milj. euro), förändring 3,6 %
 • Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar var 6,2 milj. euro (5,5 milj. euro), dvs. 5,8 % av omsättningen
 • Den justerade rörelsevinsten utan goodwillavskrivningar var 4,1 milj. euro (3,3 milj. euro), dvs. 3,8 % av omsättningen
 • Översiktsperiodens justerade resultat var -3,6 milj. euro (12,5 milj. euro)
 • Resultatet per aktie var -0,75 euro (2,04 euro)
 • Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av utdelningsbara medel betalas som aktieutdelning 1,80 euro/aktie, vilket på datumet för fastställande av bokslutet motsvarar totalt 10 231 736,40 euro.

Ekonomiska mål på medellång sikt

Viria eftersträvar tillväxt under de närmaste åren och som drivkrafter för detta ses speciellt samhällets starka digitaliseringsutveckling och det ökande behovet av cybersäkerhetstjänster. Viria fokuserar i strategin på en stigande omsättning, vilket även på medellång sikt väntas medföra ett förbättrat justerat rörelseresultat utan avskrivningar.

Utsikter för år 2021

Coronapandemin orsakar fortsättningsvis osäkerhet på marknaden och gör det svårare att ställa prognoser. Under 2021 ämnar Viria genomföra åtgärder för att uppnå mål som är uppställda för den långsiktiga verksamheten och utvecklingskostnader på grund av dessa kommer att temporärt försämra bolagets operativa lönsamhet. Dessutom antas kostnadsnivån som sjunkit på grund av pandemin år 2020 återställas till den normala nivån under år 2021.
År 2021 väntas Virias omsättning i de fortlöpande funktionerna både inom affärsområde säkerhet och inom affärsområde digital utveckling bibehållas på samma nivå som året innan eller öka måttligt. Koncernens justerade rörelseresultat före avskrivningar väntas bli lägre än år 2020.

Centrala nyckeltal

1 000 euro 10-12/2020 10-12/2019 Förändring % 1-12/2020 1-12/2019 Förändring %
Omsättning, t€ 30 561  28 517 7,2 106 823 103 104 3,6
 – Affärsområde säkerhet 20 558 18 571 10,7 69 122 65 091 6,2
 – Affärsområde digital utveckling 10 156 9 886 2,7 37 859 37 670 0,5
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), t€1 1 868 1 988 -6,0 5 434 5 598 -2,9
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar (EBITA), t€ 2 232 2 076 7,5 6 160 5 492 12,2
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar (EBITA), % 1 355 -273   3 386 1 723 96,5
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€1 4,4 -1,0   3,2 1,7  
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, %1 1 719 1 513 13,6 4 113 3 315 24,1
Rörelsevinst (EBIT), t€ 5,6 5,3   3,8 3,2  
Justerad rörelsevinst, t€1 -420 -2 017 79,2 -3 838 -5 201 26,2
Räkenskapsperiodens resultat, t€ -56 -231 75,8 -3 111 -3 609 13,8
Justerat räkenskapsperiodens resultat, t€1 -177 12 320   -4 172 10 859  
Balansräkning, t€ 114 14 088 -99,2 -3 590 12 459  
Soliditetsgrad, %   136 652 152 512 -10,4
Resultatet per aktie (EPS), euro 2   81,3 78,7  
Moderbolagets eget kapital/aktie, euro 2 -0,03 2,29   -0,75 2,04 -136,8
Personalantal i genomsnitt   22 23 -4,3
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), t€1   714 693 3,0

1 Justerat rörelseresultat utan avskrivningar, justerad rörelsevinst före goodwillavskrivningar, justerad rörelsevinst och justerat räkenskapsperiodens resultat har kalkylerats genom att avdra försäljningsvinster/försäljningsförluster från försäljning av fastigheter, aktier i anläggningstillgångar, försäkringsersättningar och övriga ersättningar samt övriga korrektivposter till motsvarande rapporterade siffror.
2 De aktier som koncernen äger har avdragits från det totala aktieantalet

Verkställande direktör Samu Konttinen:

Fastän utmaningarna i omvärlden var stora år 2020 lyckades Viria öka omsättningen 3,6 procent till 106,8 miljoner euro. Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades 12,2 procent jämfört med året innan till 6,2 miljoner euro.
Omsättningen i oktober–december ökade 7,2 procent till 30,6 miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan. Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar var 2,2 miljoner euro, vilket innebar en förbättring på 7,5 procent jämfört med året innan.
För att förebygga spridningen av coronaviruset övergick bolagets personal i mars till distansjobb i alla arbetsuppgifter där det var möjligt. Under det gångna året har många nya arbetssätt tagits fram och tillsammans med kunderna har vi anpassat oss till undantagsförhållandena och alltid satt säkerheten i främsta rummet. På grund av coronarestriktionerna uppstod en kostnadsbesparing under året, men den väntas inte bli permanent. Coronapandemin har inverkat negativt på tillväxten, men situationen väntas normaliseras i slutet av år 2021.
Inom Virias affärsområde säkerhet är årets sista kvartal av tradition en stark period och jag är nöjd med den tillväxt på 10,7 procent som vi uppnått. Coronapandemins andra våg medförde begränsningar i installationsverksamheten, men försäljningen och kundprojekten sackade inte lika mycket då som i början av pandemin. Våra fortlöpande cybersäkerhetstjänster uppvisade en god tillväxt och vi fortsätter att satsa på dem. Sett till omsättningen är de fortfarande ett litet, men viktigt delområde i vår helhet Komplett säkerhet.
Inom affärsområde digital utveckling var tillväxten 2,7 procent under det sista kvartalet. Under kvartalet tog vi hem flera betydande projekt inom dataanalys, och inom konsulteringen låg nyttjandegraden på en god nivå. Vi har över 300 experter och kan tillhandahålla väldigt mångsidiga tjänster inom digital utveckling för våra kunder och vi är den ledande leverantören av flera tekniker inom ledning genom business intelligence och dataanalys. Bristen på experter inom branschen är en utmaning för att accelerera tillväxtfarten, och ett centralt mål för oss är att vara branschens mest intressanta arbetsgivare.
Jag vill tacka alla Viriaanställda för det gångna året. Vår personal i de olika bolagen har i dessa exceptionella förhållanden visat en utmärkt flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi verkar i dynamiska branscher, digital utveckling och säkerhet, som är betydande för att bygga framtiden i vårt samhälle. Bolaget har många experter på toppnivå och våra långvariga kundrelationer är ett bevis på att vi är konkurrenskraftiga och ett kundfokuserat tjänsteföretag.

Styrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens vinst 

Moderbolagets utdelningsbara medel är 114 367 427,41 euro och moderbolagets vinst för räkenskapsperioden är 3 292 243,99 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av delutdelningsbara medlen utbetalas som vinstutdelning 1,80 euro/aktie, vilket på datumet för fastställande av bokslutet motsvarar totalt 10 231 736,40 euro. 0,29 euro/aktie av dividendförslaget motsvarar beloppet av minoritetsutdelning enligt aktiebolagslagen dvs. hälften av räkenskapsperiodens vinst, och överskridande delen 1,51 euro/aktie är tilläggsdividend.
Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska situation efter räkenskapsperiodens slut.

Händelser efter översiktsperiodens slut

Samu Konttinen har börjat som Viria Abp:s verkställande direktör den 1 januari 2021.
Viria Abp har med ett avtal som tecknades den 19 februari 2021 sålt sina aktier i Oy Hibox Systems Ab till Accedo AB. Affären trädde i kraft den 1 mars 2021.
Skatteförvaltningen har den 25 februari 2021 beslutit att godkänna rättelseyrkandet som Viria Abp har framställd angående Virias dåvarande dotterbolag Vemetra Holding Oy:s beskattning i 2017 och 2018. Beslutet innebär 1 miljoner euro i skatteåterbäring till Viria Abp.
4.3.2021
Viria Abp
Styrelsen
 

Mera information

Verkställande direktör Samu Konttinen, samu.konttinen (at) viria.fi
Bilaga: Viria Abp:s bokslutsmeddelande 2020

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…