Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av
Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter

April–juni 2021 i korthet

 • Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj. euro (26,0 milj. euro), tillväxt 4 %.
 • Omsättningen för koncernens fortlöpande funktioner uppgick till 26,9 milj. euro (24,3 milj. euro), tillväxt i sin helhet 11 % och organisk tillväxt 8 %.
 • Omsättningen för säkerhetsverksamhetens fortlöpande funktioner uppgick till 18,3 milj. euro (16,7 milj. euro), tillväxt 10 %.
 • Omsättningen för den digitala utvecklingsverksamhetens fortlöpande funktioner uppgick till 8,6 milj. euro (7,7 milj. euro), tillväxt 13 % och organisk tillväxt 3 %.
 • Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 0,7 milj. euro (1,4 milj. euro) eller 2,6 (5,2) % av omsättningen.
 • Den justerade rörelsevinsten utan goodwillavskrivningar uppgick till 0,2 milj. euro (0,8 milj. euro) eller 0,7 (3,2) % av omsättningen.
 • Redovisningsperiodens justerade resultat var -1,0 milj. euro (-0,3 milj. euro).
 • Resultatet per aktie var -0,18 euro (-0,05 euro).
 • Loihde köpte i maj samtliga aktier i it-konsultbolaget Talent Base Oy, och Talent Base Oy:s verkställande direktör Tomi Bergman blev medlem i Loihde Abp:s koncernledningsgrupp.
 • Koncernen inledde en förnyelse av sitt varumärke, i maj bytte moderbolaget Viria Abp namn till Loihde Abp och hela koncernen började benämnas Loihdekoncernen.

Januari–juni 2021 i korthet

 • Loihdekoncernens omsättning var i nivå med jämförelseperioden, 52,1 milj. euro (52,2 milj. euro).
 • Omsättningen för koncernens fortlöpande funktioner uppgick till 51,2 milj. euro (48,9 milj. euro), tillväxt 5 % och organisk tillväxt 3 %.
 • Omsättningen för säkerhetsverksamhetens fortlöpande funktioner uppgick till 34,7 milj. euro (32,7 milj. euro), tillväxt 6 %.
 • Omsättningen för den digitala utvecklingsverksamhetens fortlöpande funktioner uppgick till 16,4 milj. euro (16,2 milj. euro), tillväxt i sin helhet 1 % och organisk tillväxt -3 %.
 • Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,1 milj. euro (2,4 milj. euro) eller 2,1 (4,6) % av omsättningen.
 • Den justerade rörelsevinsten utan goodwillavskrivningar uppgick till 0,1 milj. euro (1,4 milj. euro) eller 0,2 (2,7) % av omsättningen.
 • I februari sålde Loihde samtliga aktier i Hibox Systems Oy Ab som producerar tv-tjänster till Accedo AB.

Den organiska tillväxten för fortlöpande funktioner har beräknats utan Hibox Systems Oy Ab:s, Talent Base Oy:s och Talent Base AB:s omsättning.

Ekonomiska mål för strategiperioden 2021–2024

Loihdes styrelse har fastställt följande ekonomiska mål för strategiperioden 2021–2024:

Loihdekoncernen strävar efter att öka sin årliga omsättning med i genomsnitt 10 procent inklusive eventuella företagsköp. För lönsamhetens del är målet att uppnå en över 10 procents justerad EBITDA-marginal beräknad enligt IFRS-standarden. Bolaget planerar att övergå till rapportering enligt IFRS-standard under strategiperioden. Övergången till IFRS höjer enligt ledningens beräkningar den justerade EBITDA-marginalen med cirka 3–4 procentenheter jämfört med enligt FAS-standarden.2

2Den av bolagets ledning beräknade skillnaden på cirka 3–4 procentenheter i justerad EBITDA-marginal mellan IFRS- och FAS-standarderna beror främst på hur leasing hanteras enligt IFRS 16-standarden.

Utsikter för 2021

Loihde Abp har beslutat att höja vägledningen för omsättningens del, orsaken till ändringen är köpet av aktiestocken i Talent Base Oy som genomfördes den 1 juni 2021.

Uppdaterade utsikter för 2021

Under 2021 har Loihde för avsikt att utföra åtgärder som anknyter till uppnående av bolagets långsiktiga mål, och utvecklingskostnader på grund av detta kommer temporärt att försvaga bolagets operativa lönsamhet. Dessutom väntas kostnadsnivån som sjönk under 2020 på grund av coronapandemin delvis återställas till den normala nivån under 2021.

År 2021 förväntar sig Loihde att omsättningen för de fortlöpande funktionerna inom den digitala affärsverksamheten kommer att växa. Inom säkerhetsverksamheten förväntas omsättningen bibehållas på samma nivå som året innan eller öka måttligt. Koncernens justerade rörelseresultat före avskrivningar bedöms bibehållas på samma nivå som 2020.

Tidigare utsikter för 2021 (publicerade 4 mars 2021)

Coronapandemin orsakar fortsättningsvis osäkerhet på marknaden, vilket gör det svårare att ställa prognoser. Viria ämnar under år 2021 genomföra åtgärder som anknyter till uppnående av bolagets långsiktiga mål, och utvecklingskostnader på grund av detta kommer temporärt att försvaga bolagets operativa lönsamhet. Dessutom väntas kostnadsnivån som sjönk under 2020 på grund av pandemin återställas till den normala nivån år 2021.

Viria bedömer att omsättningen av fortlöpande tjänster samt säkerhet och digital utveckling bibehålls på samma nivå som året innan eller ökar måttligt under år 2021. Koncernens justerade rörelseresultat före avskrivningar väntas bli lägre än år 2020.

Centrala nyckeltal

1 000 euro  4–6

2021

4–6

2020

Ändring % 1–6

2021

1–6

2020

Ändring % 1–12

2020

Omsättning, t€ 26 931 25 988 4 % 52 050 52 236 0 % 106 823
  ─ Säkerhet 18 303 16 670 10 % 34 723 32 665 6 % 69 122
  ─ Digital utveckling 8 613 9 354 -8 % 17 308 19 558 -12 % 37 859
  ─ Övrigt (inkl. elimineringar) 15 -36 -140 % 18 13 38 % -158
Omsättning, fortlöpande funktioner1, t€ 26 931 24 297 11 % 51 166 48 919 5 % 101  026
  ─ Säkerhet 18 303 16 670 10 % 34 723 32 665 6 % 69 122
  ─ Digital utveckling1 8 613 7 654 13 % 16 418 16 223 1 % 32 028
  ─ Övrigt (inkl. elimineringar)1 15 -28 -153 % 25 31 -19 % -124
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 597 1 427 -58 % 6 655 2 199 203 % 5 434
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), t€2 689 1 359 -49 % 1 090 2 425 -55 % 6 160
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), % 2,6 5,2 2,1 4,6 5,8
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar (EBITA), t€ 110 909 -88 % 5 675 1 164 387 % 3 386
Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€2 201 841 -76 % 110 1 391 -92 % 4 113
Rörelsevinst (EBIT), t€ -1 731 -929 2 066 -2 445 -3 838
Justerad rörelsevinst, t€2 -1 639 -997 -3 498 -2 218 -3 111
Resultat för redovisningsperioden, t€ -1 026 -269 2 940 -2 980 -4 172
Justerat resultat för redovisningsperioden, t€2 -952 -323 -2 671 -2 799 -3 590
Soliditet, % 79,6 77,3 79,6 77,3 81,3
Resultat per aktie (EPS), euro3 -0,18 -0,05 0,51 -0,54 -0,75
Personalantal i genomsnitt (FTE) 713 717 -1 % 711 711 0 % 714

Omsättningen av fortlöpande funktioner inkluderar inte Hibox Systems Oy Ab:s omsättning i januari–februari 890 000 €.
2 Justerat rörelseresultat före avskrivningar, justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, justerad rörelsevinst och justerat resultat för räkenskapsperioden har beräknats genom att avdra försäljningsvinster/-förluster från försäljning av fastigheter, aktier i anläggningstillgångar och affärsverksamhet, försäkringsersättningar och övriga ersättningar samt övriga korrektivposter från motsvarande rapporterad siffra.
3 De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det totala aktieantalet.

Verkställande direktör Samu Konttinen:

Vår omsättning ökade i april–juni för de fortlöpande funktionernas del organiskt med 8 % och med beaktande av icke-organisk tillväxt med 11 %, och omsättningen för fortlöpande funktioner var i sin helhet 26,9 (24,3) miljoner euro.  Koncernens justerade rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 0,7 (1,4) milj. euro eller 3 (5) % av omsättningen. Vi håller på att förverkliga flera satsningar i anknytning till bolagets strategi och utveckling av affärsverksamheten, vilka försvagar lönsamheten på kort sikt.

I maj köpte vi it-konsultbolaget Talent Base Oy som stärker vårt affärsområde för digital utveckling, i synnerhet genom sin kompetens inom databaserad företagsledningskonsultation och lösningsplanering. Talent Base bildar tillsammans med koncernbolagen BitFactor och Aureolis Loihdekoncernens starka nätverk för digital utveckling, med över 300 experter med spetskompetens.

Affärsområdet digital utveckling återhämtade sig en aning från början av året, och omsättningen för verksamhetens fortlöpande funktioner ökade organiskt med 3 % och med beaktande av förvärvet av Talent Base med 13 %. Företag och organisationer digitaliserar aktivt sina funktioner. Detta syntes som en hög efterfrågan på de tjänster vi tillhandahåller bland annat inom programvaruutveckling och molntransformationer samt analys- och beslutsstödsprojekt. Nyttjandegraden inom affärsområdet digital utveckling var på en relativt god nivå, och ökad tillväxttakt förutsätter en ökning av personalstyrkan. Den brist på kompetent arbetskraft som råder på marknaden och hur vi lyckas med rekryteringarna kan påverka förverkligandet av våra tillväxtplaner.

Att tillväxten ökade med 10 % inom säkerhetsverksamheten var en exceptionell framgång inom såväl fysisk säkerhet som cybersäkerhet. Vi slöt flera betydande kundavtal bland annat med organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen och övriga aktörer inom offentlig förvaltning om kameraövervakning, passagekontroll, låsning och personsäkerhet. Av de fortlöpande tjänsterna växte programvarudrivna nätlösningar och cybersäkerhetscentrets tjänster mest. Vi ser positivt på företagssäkerhetsmarknaden, men vi tror att det kommer att förekomma variationer mellan kvartalen.

Vi är nu Loihde. I början av året startade vi en betydande varumärkesförnyelse där hela koncernen börjar använda namnet Loihde. Genom ett gemensamt varumärke kan vi bättre lyfta fram koncernens starka och mångsidiga kompetens, som hittills har fördelats mellan flera olika varumärken. Förvandlingen till Loihde började med att koncernen och moderbolaget bytte namn på våren, och i dotterbolagen övergår man till att använda varumärken som inleds med Loihde i början av september.

Vi berättade i maj att vi utreder möjligheten att ansöka om att Loihde Abp:s aktier ska bli föremål för handel på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Finland. Vi har fortsatt utredningsarbetet kring en eventuell börsnotering och bolagets förberedelser för en notering har fortskridit enligt planerna.

31 augusti 2021
Loihde Abp
Styrelsen

 

Mer information

Verkställande direktör Samu Konttinen,
intervjuförfrågningar via kommunikationsdirektör Tiina Nieminen, tfn 044 4113480 eller tiina.nieminen@loihde.com

Bilaga:

Loihde Abp:s halvårsrapport_2021

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…