Loihde planerar en notering på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Finland

Loihde Abp (”Loihde” eller ”Bolaget”) som är ett expertföretag inom digital utveckling och säkerhetslösningar har slutfört sin utredning gällande möjligheterna att ansöka om att bolagets aktier ska bli föremål för handel på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Finland (”First North”) som drivs av Nasdaq Helsinki Oy. Resultatet av utredningen är att Loihde planerar en notering (”Notering”) och en ansökan om att bolagets aktier (”Aktier”) ska bli föremål för handel på First North under hösten 2021.

Loihde, som tidigare verkat under namnet Viria, har på grund av sin bakgrund som telefonbolag en mycket bred ägarbas på nästan 26 000 aktieägare. Enligt Bolagets lednings beräkningar skulle en Notering skapa en handelsplats för Aktien och stödja en ökning av likviditeten för Bolagets Aktie, vilket skulle leda till en effektivare prisbildning för Aktien. En Notering skulle även gynna användningen av Aktien som ett betalningsmedel för eventuella företagsköp och skulle öka Bolagets möjligheter att engagera personalen med hjälp av aktiebaserade incitamentssystem. Dessutom skulle en Notering göra Loihde mer välkänt som arbetsgivare och bland kunderna.

Den planerade Noteringen skulle genomföras som en teknisk notering, det vill säga ingen aktieemission eller -försäljning planeras i samband med den.

Samu Konttinen; Loihdes verkställande direktör:

”Loihde är ett tjänsteföretag inom digital utveckling och säkerhetslösningar. Vi bygger databaserade digitala tjänster för våra kunder samt säkerhetslösningar för att skydda kunderna mot informationssäkerhetsrisker och andra säkerhetsrisker. Vi är för tillfället en av de största leverantörerna i Finland av heltäckande företagssäkerhet.

Vår affärsverksamhet stöds av det starka brytningsskedet där den digitala världen förenas med den fysiska och söker sig in på varje livsområde. Detta skapar efterfrågan på Loihdes digitala utvecklingstjänster och ökar behovet av cybersäkerhet och lösningar som drar nytta av molntjänster. Med hjälp av våra lösningar kan våra kunder öka sin konkurrenskraft i en alltmer digital värld och säkerställa kontinuiteten i sin affärsverksamhet. Den planerade notering skulle vara ett naturligt nästa steg för Loihde och skulle stödja förverkligandet av bolagets strategi och tillväxtmål.”

Timo Kotilainen, styrelseordförande:

”Loihde har format framtiden under tre århundraden redan, ända sedan år 1882. Loihde är med sina cirka 26 000 aktieägare ett av de största onoterade bolagen i Finland sett till antalet aktieägare. Den planerade noteringen skulle skapa en handelsplats där bolagets aktieägare kan sälja och köpa aktier i Loihde, skulle öka aktiens likviditet och skulle gynna användningen av aktien som betalningsmedel för eventuella företagsköp. Dessutom skulle den göra bolaget mera välkänt bland potentiella nya kunder och anställda.”

Loihde i korthet

Loihde är ett tjänsteföretag inom digitala tjänster och säkerhetslösningar som bygger digitala lösningar för sina kunder och skyddar dem från informationssäkerhetsrisker och andra säkerhetsrisker. Bolaget hjälper sina kunder att dra nytta av data och digitalisering och att säkerställa kontinuiteten i affärsverksamheten.

Loihdes affärsverksamhet består av två affärsområden:

  • Inom digital utveckling erbjuder Loihde sina kunder tjänster för beslutsstöd och nyttjande av data samt utveckling av digitala tjänster. Dessutom satsar man inom affärsområdet starkt på utveckling av AI-lösningar.
  • Säkerhetslösningar täcker tjänster inom såväl fysisk säkerhet som cybersäkerhet. Företagets tjänster inom fysisk säkerhet består främst av låsning samt kameraövervakning och andra tjänster inom säkerhetsteknik. Bolagets cybersäkerhetstjänster erbjuder kunderna bland annat skydd för nätverk och terminalutrustning, identitets- och åtkomsthantering, konsultverksamhet inom informationssäkerhet och säker it-infrastruktur.

Affärsverksamheterna kompletterar varandra kompetensmässigt, exempelvis kunnande inom systemintegrationer och nyttjande av data som produceras av säkerhetssystem ger möjlighet att producera mer omfattande tjänstehelheter för kunden och främjar på så sätt Bolagets konkurrenskraft. Affärsverksamheterna har ett stort antal gemensamma kunder och potential för korsförsäljning.

År 2020 uppgick Loihdekoncernens omsättning till 106,8 miljoner euro (2019: 103,1 miljoner euro) och koncernens justerade EBITDA till 6,2 miljoner euro (2019: 5,5 miljoner euro). Den 31 december 2020 motsvarade värdet på Bolagets projekt- och konsultavtal cirka 75 procent av Bolagets omsättning för 2020 (31 december 2019: cirka 75 procent) och värdet på kontinuerligt fakturerade avtal cirka 25 procent (31 december 2019: cirka 25 procent).

För sexmånadersperioden som upphörde den 30 juni 2021 uppgick Loihdekoncernens omsättning till 52,0 miljoner euro (den 30 juni 2020: 52,2 miljoner euro) och koncernens justerade EBITDA till 1,1 miljoner euro (30 juni 2020: 2,4 miljoner euro).

Loihdes strategi

Organisk tillväxt och förbättrande av lönsamheten

Det är Loihdes mål att öka omsättningen och förbättra lönsamheten inom båda sina affärsområden. Uppnåendet av målen stöds av den starka digitaliseringsutvecklingen i samhället och den starka tillväxten på cybersäkerhetsmarknaden samt av Bolagets starka ställning på marknaden för fysisk säkerhet.

Loihde fokuserar på tillväxtsegment inom digital utveckling och säkerhet

Inom den digitala utvecklingen ligger Bolagets strategiska prioriteringar inom växande tjänsteområden, som dataanvändning och -analys, tjänstedesign, programvaruutveckling och utvecklingsprojekt som anknyter till molnteknologi. Inom säkerhetsverksamheten vidareutvecklar Bolaget cybersäkerhets- och molntransformationstjänster för att motsvara föränderliga kundbehov och sitt unika helhetssäkerhetskoncept En säkerhet, som omfattar både digital och fysisk säkerhet.

Synergieffekter genom koncernsamarbete

Bolaget har de senaste åren gjort flera företagsköp, genom vilka kärnan i det nuvarande Loihde har bildats. Det är Bolagets strävan att utveckla och förenhetliga koncernens verksamhet, öka korsförsäljningen och utveckla helhetslösningar som ger synergieffekter. Ett synligt bevis på byggandet av en enhetligare koncern är förnyandet av varumärket som genomförts 2021, där alla koncernbolag övergick till det gemensamma varumärket Loihde.

Snabbare tillväxt genom utvalda företagsköp

Loihde strävar efter att fortsätta med fokuserade företagsarrangemang för att stödja den valda tillväxtriktningen. Bolagets starka balansräkning möjliggör företagsköp som stöder strategin.

Människorna gör Loihde och dess tjänster

Loihdes ledning anser att dess kompetenta och engagerade personal möjliggör en hög kundnöjdhet. Bolaget vill vara en eftertraktad arbetsplats där medarbetarna mår bra, utvecklas professionellt och upplever att de gör ett betydelsefullt arbete varje dag.

Loihdes centrala styrkor

Loihde anser att särskilt följande faktorer är Bolagets centrala styrkor och medför konkurrensfördelar för Bolaget på längre sikt:

  • Loihde är en av de största leverantörerna i Finland av heltäckande företagssäkerhet.
  • Loihde tillhandahåller hela värdekedjan inom digital utveckling.
  • Nätverksmodellen ger fördelar och effektivitet.
  • Två huvudsakliga affärsverksamheter skapar tillväxtmöjligheter och ger stabilitet vid konjunkturväxlingar.
  • Loihde har engagerade och kompetenta medarbetare.
  • Loihde har en mångsidig och bred kundkrets.
  • Loihdes starka balansräkning möjliggör företagsköp som stöder strategin.

Loihdes ekonomiska mål och utdelningspolicy

Loihdes styrelse har fastställt följande ekonomiska mål för Bolaget för strategiperioden 2021–2024:

Omsättning: Loihdekoncernen strävar efter att öka sin årliga omsättning med i genomsnitt 10 procent inklusive eventuella företagsköp.

Lönsamhet: För lönsamhetens del är målet att uppnå en över 10 procents justerad EBITDA-marginal beräknad enligt IFRS-standarden. Bolaget planerar att övergå till rapportering enligt IFRS-standard under strategiperioden. Övergången till IFRS skulle enligt ledningens beräkningar höja den justerade EBITDA-marginalen med cirka 3–4 procentenheter jämfört med enligt FAS-standarden.

Utdelningspolicy: Det är Loihdes mål att årligen ge en vinstutdelning på minst 30 procent av Loihdekoncernens resultat för räkenskapsperioden. Bolaget bedömer årligen förutsättningarna för utdelning med beaktande av Bolagets ekonomiska situation, uppnåendet av tillväxt- och utvecklingsmålen och satsningar som behövs för detta samt övriga faktorer som väsentligt påverkar vinstutdelningen.

Rådgivare

Alexander Corporate Finance Oy fungerar som Loihdes finansiella rådgivare och som certifierad rådgivare (Certified Adviser) i enlighet med First Norths regler. Som Loihdes juridiska rådgivare fungerar Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab och som rådgivare i kommunikationsfrågor Hill+Knowlton Strategies.

Presskonferens

Loihde ordnar en presskonferens via Teams i dag den 7 september 2021 klockan 10.30. I presskonferensen deltar Loihdes verkställande direktör Samu Konttinen och Henrik Husman som är verkställande direktör för Nasdaq Helsinki. Anmälan till presskonferensen: Nasdaq Helsinki, Maarit.Bystedt@nasdaq.com

Mer information

Verkställande direktör Samu Konttinen, samu.konttinen@loihde.com

Intervjuförfrågningar: kommunikationsdirektör Tiina Nieminen, tfn 044 4113480 eller tiina.nieminen@loihde.com

 

Loihde är en expertkoncern inom digital utveckling och säkerhetslösningar. Vi hjälper våra kunder att skapa tillväxt och konkurrenskraft med hjälp av digitalisering samt att skydda människor och information och säkerställa kontinuiteten i affärsverksamheten. Loihde består av två affärsområden: säkerhetslösningar där vi använder varumärket Loihde Trust, och digital utveckling där våra varumärken är Loihde Advisory, Loihde Analytics och Loihde Factor. Personalstyrkan i koncernen är cirka 710 personer och koncernens omsättning år 2020 uppgick till 106,8 miljoner euro.

 

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…