Loihde Abp:S delårsrapport 1.1‒30.9.2021: Lönsamheten förbättrades tydligt jämfört med i början av året

Loihde Abp   Företagsmeddelande          29 oktober 2021 kl. 8.00

 

Det här är inte en delårsrapport i enlighet med IAS 34-standarden. Den ekonomiska information som presenteras i den här delårsrapporten har inte granskats av en revisor. Om inget annat nämns hänvisar siffrorna inom parentes till jämförelseperioden året innan.

Juli‒september 2021 i korthet

 • Loihdekoncernens omsättning under det tredje kvartalet ökade med 3 % och uppgick till 24,8 milj. euro (24,0).
 • Omsättningen för koncernens fortlöpande funktioner ökade med 9 % och uppgick till 24,8 milj. euro (22,8), den organiska tillväxten[1] var 2 %
 • Omsättningen för säkerhetsverksamhetens fortlöpande funktioner ökade med 4 % och uppgick till 16,5 milj. euro (15,9).
 • Omsättningen för den digitala utvecklingsverksamhetens fortlöpande funktioner ökade med 20 % med stöd av företagsköp och uppgick till 8,3 milj. euro (6,9). Utan inverkan av företagsköp minskade omsättningen för den digitala utvecklingsverksamheten med 1,5 %.
 • Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,3 milj. euro (1,5) eller 5,1 % (6,3) av omsättningen.
 • Den justerade rörelsevinsten före goodwillavskrivningar uppgick till 0,8 milj. euro (1,0) eller 3,2 % (4,2) av omsättningen.
 • I början av september övergick alla dotterbolag i koncernen till att använda det gemensamma varumärket Loihde.
 • Bolaget lämnade in en ansökan om notering på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Finland den 27 september 2021 och handeln med bolagets aktier började den 7 oktober 2021.

Januari‒september 2021 i korthet

 • Loihdekoncernens omsättning i januari‒september ökade med 1 % och uppgick till 76,8 milj. euro (76,3).
 • Omsättningen för koncernens fortlöpande funktioner ökade med 6 % och uppgick till 75,9 milj. euro (71,7), den organiska tillväxen1 var 3 %.
 • Omsättningen för säkerhetsverksamhetens fortlöpande funktioner ökade med 5 % och uppgick till 51,2 milj. euro (48,6).
 • Omsättningen för den digitala utvecklingsverksamhetens fortlöpande funktioner ökade med 7 % och uppgick till 24,7 milj. euro (23,1). Utan inverkan av företagsköp minskade omsättningen för den digitala utvecklingsverksamheten med 2,8 %.
 • Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2,4 milj. euro (3,9) eller 3,1 % (5,2) av omsättningen.
 • Den justerade rörelsevinsten före goodwillavskrivningar uppgick till 0,9 milj. euro (2,4) eller 1,2 % (3,1) av omsättningen.

1 Den organiska tillväxten för fortlöpande funktioner har beräknats utan Hibox Systems Oy Ab:s, Talent Base Oy:s och Talent Base AB:s omsättning.

Utsikter för 2021 (oförändrade)

Under 2021 har Loihde för avsikt att utföra åtgärder som anknyter till uppnående av bolagets långsiktiga mål, och utvecklingskostnader på grund av detta kommer temporärt att försvaga bolagets operativa lönsamhet. Dessutom väntas kostnadsnivån som sjönk under 2020 på grund av coronapandemin delvis återställas till den normala nivån under 2021.

År 2021 förväntar sig Loihde att omsättningen för de fortlöpande funktionerna inom den digitala affärsverksamheten kommer att växa. Inom säkerhetsverksamheten förväntas omsättningen bibehållas på samma nivå som året innan eller öka måttligt. Koncernens justerade rörelseresultat före avskrivningar väntas bli lägre än år 2020.

Ekonomiska mål för strategiperioden 2021–2024

Loihdekoncernen strävar efter att öka sin årliga omsättning med i genomsnitt 10 procent inklusive eventuella företagsköp. För lönsamhetens del är målet att uppnå en över 10 procents justerad EBITDA-marginal beräknad enligt IFRS-standarden. Bolaget planerar att övergå till rapportering enligt IFRS-standard under strategiperioden. Övergången till IFRS höjer enligt ledningens beräkningar den justerade EBITDA-marginalen med cirka 3‒4 procentenheter jämfört med enligt FAS-standarden.2

2 Den av bolagets ledning beräknade skillnaden på cirka 3‒4 procentenheter i justerad EBITDA-marginal mellan IFRS- och FAS-standarderna beror främst på hur leasing hanteras enligt IFRS 16-standarden.

Centrala nyckeltal

1 000 euro  7‒9

2021

7‒9

2020

Ändring % 1‒9

2021

1‒9

2020

Ändring % 1‒12

2020

Omsättning 24 774 24 025 3 % 76 824 76 262 1 % 106 823
  ─ Säkerhet 16 483 15 899 4 % 51 206 48 564 5 % 69 122
  ─ Digital utveckling 8 255 8 145 1 % 25 563 27 703 -8 % 37 859
  ─ Övrigt (inkl. elimineringar) 36 -19 55 -5 -1141 % -158
Omsättning, fortlöpande funktioner1 24 774 22 762 9 % 75 940 71 681 6 % 101 026
  ─ Säkerhet 16 483 15 899 4 % 51 206 48 564 5 % 69 122
  ─ Digital utveckling1 8 255 6 873 20 % 24 673 23 096 7 % 32 028
  ─ Övrigt (inkl. elimineringar)1 36 -11 62 20 210 % -124
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 960 1 367 -30 % 7 614 3 566 114 % 5 434
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)2 1 274 1 504 -15 % 2 364 3 929 -40 % 6 160
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), % 5,1 6,3 3,1 5,2 5,8
Rörelsevinst före goodwillavskrivningar (EBITA) 487 866 -44 % 6 162 2 031 203 % 3 386
Justerad rörelsevinst före goodwillavskrivningar2 802 1 003 -20 % 912 2 394 -62 % 4 113
Rörelsevinst (EBIT) -1 463 -973 603 -3 418 -3 838
Justerad rörelsevinst2 -1 148 -837 -4 647 -3 055 -3 111
Resultat för redovisningsperioden -1 774 -1 014 1 166 -3 995 -4 172
Justerat resultat för redovisningsperioden2 -1 522 -905 -4 193 -3 704 -3 590
Soliditet, % 79,9 81,4 79,9 81,4 81,3
Resultat per aktie (EPS), euro3 -0,30 -0,18 -0,20 -0,72 -0,75
Personalantal i genomsnitt (FTE) 729 718 2 % 717 714 0 % 714

1 Omsättningen av fortlöpande funktioner inkluderar inte Hibox Systems Oy Ab:s omsättning i januari–februari 890 000 €.

2 Justerat rörelseresultat före avskrivningar, justerad rörelsevinst före goodwillavskrivningar, justerad rörelsevinst och justerat resultat för räkenskapsperioden har beräknats genom att avdra försäljningsvinster/-förluster från försäljning av fastigheter, aktier i anläggningstillgångar och affärsverksamhet, försäkringsersättningar och övriga ersättningar samt övriga korrektivposter från motsvarande rapporterad siffra.

3 De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det totala aktieantalet.

 

Verkställande direktör Samu Konttinen:

I juli‒september ökade omsättningen för Loihdes fortlöpande funktioner och uppgick till 24,8 (22,8) miljoner euro. Jämfört med året innan var tillväxten 2 % organiskt och med beaktande av vårens företagsköp inom den digitala utvecklingsverksamheten 9 %. Lönsamheten förbättrades jämfört med början av året, och det justerade rörelseresultatet före avskrivningar beräknat enligt FAS-standarden uppgick till 1,3 (1,5) miljoner euro eller 5,1 % (6,3) av omsättningen3.

I september övergick alla dotterbolag i koncernen till att använda det gemensamma varumärket Loihde. Vi är övertygade om att vår affärsverksamhet nu ses som en tydligare helhet av våra intressentgrupper och att mångsidigheten i vår kompetens märks bättre. Vi håller på att utveckla Loihde till ett tjänsteföretag som fungerar som en helhet och fokuserar på lösningar inom digital utveckling och säkerhet samt på integrationskompetens där vi kombinerar de ovannämnda tjänsteområdena. Vi har tagit flera goda steg på vägen i bolagets utveckling men flera av våra transformationsprojekt pågår fortfarande.

Inom den digitala utvecklingsverksamheten var efterfrågan på våra tjänster fortsatt god i juli‒september och nyttjandegraden var rätt hög. Påskyndad av köpet av Talent Base växte vår digitala utvecklingsverksamhet med 20 %. Experttjänster var på samma nivå som i fjol, men licensåterförsäljningen var tydligt lägre än under jämförelseperioden, varför den organiska omsättningen för verksamheten minskade en aning. Vår förmåga att tillhandahålla mångsidiga tjänster inom digital utveckling, till exempel genom att leda digitaliseringsprojekt, hjälpa med implementeringen av dataplattformar eller bidra med kompetens inom applikationsutveckling, svarar enligt oss väl på efterfrågan på marknaden. Vi förutser en ökning inom rekryteringen i slutet av året och är övertygade om att vår nätverksmodell kommer att fungera väl på arbetsmarknaden, eftersom vi kan erbjuda digitala experter olika miljöer och lönemodeller. Vid sidan av att rekrytera erfarna experter ser vi även intressant potential bland unga och personer som byter bransch. Ett bra exempel på detta är vårt Data trainee-program, där hela 18 personer börjat hittills i år.

Säkerhetsverksamheten utvecklades som planerat i juli‒september. Under den senare hälften av året var tillväxten som förväntat långsammare, i synnerhet för den fysiska säkerhetens del, än under det andra kvartalet som förlöpte särskilt väl. Då det gäller nya avtal inom fysisk säkerhet har tonvikten under perioden legat på personsäkerhetssystem och kallelsesystem för vårdpersonal inom social- och hälsovårdsbranschen samt på omfattande lås- och kameraövervakningssystem för företag och den offentliga förvaltningen. Utvecklingen av fortlöpande tjänster för vårt cybersäkerhetsutbud avancerar, och vår tillväxttakt har förbättrats en aning sedan början av året, bland annat med draghjälp av CSOC-tjänsten. Våra lösningar som kombinerar fysisk säkerhet och cybersäkerhet har fått ett gott mottagande på marknaden, och en allt större grupp totalsäkerhetskunder är bevis på de fördelar som en koncentrering ger för hanteringen av såväl säkerheten som kostnaderna.

Under början av året förberedde vi vår notering, och från och med den 7 oktober 2021 har Loihdes aktier varit föremål för handel på marknadsplatsen First North. Jag vill tacka alla som deltagit i projektet och alla våra medarbetare för ett väl utfört arbete, och samtidigt vill jag tacka aktieägarna och kunderna för deras förtroende för Loihde.

3 Bolaget planerar att övergå till rapportering enligt IFRS-standard under strategiperioden. Övergången till IFRS höjer enligt ledningens beräkningar den justerade EBITDA-marginalen med cirka 3–4 procentenheter jämfört med enligt FAS-standarden.

Händelser efter redovisningsperiodens slut

Handeln med Loihde Abp:s aktier på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Finland har inletts den 7 oktober 2021.

Loihde Abp:s nya bolagsordning, som godkändes av bolagsstämman med villkoret att bolaget noteras, har trätt i kraft den 6 oktober 2021. I och med den nya bolagsordningen har bolaget inte längre något förvaltningsråd, och styrelsemedlemmarna väljs framöver av bolagsstämman.

Bolagets styrelse har den 28 oktober 2021 beslutat att den villkorade extra utbetalningen av medel som den ordinarie bolagsstämman beslutade om den 6 maj 2021 har avstämningsdag den 1 november 2021 och betalningsdag den 9 november 2021. Vid den extra utbetalningen av medel delar bolaget ut 0,90 euro per aktie från sin fond för inbetalt fritt eget kapital. Bolagsstämmans beslut om den extra utbetalningen var villkorad av att bolagets aktier tas upp till handel på marknadsplatsen First North senast den 31 december 2021.

Webbsänd presskonferens

Loihdes verkställande direktör Samu Konttinen presenterar resultatet i en webbsändning i dag den 29 oktober 2021 kl. 11.00. Sändningen kan följas på adressen https://loihde.videosync.fi/2021-q3-tulos.

Presentationsmaterialet och en inspelning av sändningen kommer senare att finnas tillgängliga på finska på bolagets webbplats på adressen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

Ekonomisk information

Loihde publicerar en halvårsrapport och ett bokslutsmeddelande samt dessutom en kortare delårsrapport för årets första och tredje kvartal.

 • Bokslutsmeddelandet för 2021 publiceras fredagen den 4 mars 2022.

De ekonomiska rapporterna publiceras på bolagets webbplats på adressen https://www.loihde.com/sv/for-agarna/rapporter-och-presentationer/.

 

29 oktober 2021
Loihde Abp
Styrelsen

 

Mer information

Verkställande direktör Samu Konttinen,
intervjuförfrågningar: kommunikationsdirektör Tiina Nieminen, tfn 044 411 3480
eller tiina.nieminen@loihde.com.

Certifierad rådgivare Alexander Corporate Finance Oy, tfn +358 50 520 4098

 

Loihde är ett expertföretag inom digital utveckling och säkerhetslösningar. Vi hjälper våra kunder att skapa tillväxt och konkurrenskraft med hjälp av digitalisering samt att skydda människor och information och säkerställa kontinuiteten i affärsverksamheten. Loihde består av två affärsområden: säkerhetslösningar där vi verkar under varumärket Loihde Trust och digital utveckling där våra varumärken är Loihde Advisory, Loihde Analytics och Loihde Factor. Personalstyrkan i koncernen är cirka 729 personer och koncernens omsättning år 2020 uppgick till 106,8 miljoner euro.