Sammansättningen av Loihdes aktieägares nomineringskommitté

Loihde Abp   Företagsmeddelande 29 oktober 2021 kl. 8.30

Loihde Abp:s (”Loihde”) ordinarie bolagsstämma beslutade den 6 maj 2021 att grunda aktieägarnas nomineringskommitté och fastställde en arbetsordning för kommittén. Det är kommitténs uppgift att förbereda förslag som gäller antal styrelsemedlemmar samt val och belöning av dessa för Loihdes bolagsstämma.

Enligt den av bolagsstämman fastställda arbetsordningen utses medlemmar till nomineringskommittén under de två första mandatperioderna så att föreningen Virias småägare rf har rätt att utse tre medlemmar, Finlands Industriinvestering Ab (”Tesi”) en medlem, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag (tillsammans ”LokalTapiola”) en medlem tillsammans samt Katja Ahola och Janne Tuomikoski en medlem tillsammans.

Till aktieägarnas nomineringskommitté i Loihde har följande medlemmar utsetts:

– Kalervo Haapoja, Piia Uusi-Kakkuri och Christian Wetterstrand utnämnda av Virias småägare rf,
– Jussi Hattula utnämnd av Tesi,
– Juha Malm utnämnd av LokalTapiola och
– Antti Pelkonen utnämnd av Katja Ahola och Janne Tuomikoski.

Jussi Hattula har i samband med detta meddelat att han inte längre står till förfogande vid val av medlemmar till Loihdes styrelse.

Loihdes styrelseordförande Timo Kotilainen deltar i kommitténs arbete som expert utan rätt att delta i beslutsfattandet.

Mandattiden för medlemmarna i nomineringskommittén upphör årligen då nya medlemmar till kommittén har utsetts.

Mer information

Styrelseordförande Timo Kotilainen, tfn 040 523 6582

Certifierad rådgivare Alexander Corporate Finance Oy, tfn +358 50 520 4098

 

Loihde är ett expertföretag inom digital utveckling och säkerhetslösningar. Vi hjälper våra kunder att skapa tillväxt och konkurrenskraft med hjälp av digitalisering samt att skydda människor och information och säkerställa kontinuiteten i affärsverksamheten. Loihde består av två affärsområden: säkerhetslösningar där vi verkar under varumärket Loihde Trust och digital utveckling där våra varumärken är Loihde Advisory, Loihde Analytics och Loihde Factor. Personalstyrkan i koncernen är cirka 710 personer och koncernens omsättning år 2020 uppgick till 106,8 miljoner euro.