Aktie

Loihde Abp (tidigare Viria Abp, tidigare Anvia Abp) har 6 007 041 aktier. Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman, dock så att ingen får rösta med mer än en tiondel av det på stämman företrädda röstetalet. En aktieägare kan överföra sin rösträtt till en representant med fullmakt.

I oktober 2017 genomförde Loihde Abp en vederlagsfri aktieemission, där aktieägaren per varje gammal aktie erhöll 99 nya aktier. Läs mer om detta här.

Eftersom Loihdes aktie inte är börsnoterad har den inget börsnoterat marknadspris, utan försäljningspriset bestäms genom avtal mellan köpare och säljare. I bilden syns kursutvecklingen på handelsplatsen Privanet från oktober 2020 till april 2021. Hansdelsplatsen Privanet har upphört sin verksamhet 14.6.2021.

Värdeandelssystemet

Loihde Abp:s aktier är registrerade i det värdeandelssystem som Euroclear Finland Ab för, vilket innebär att i stället för ett aktiebrev är aktien registrerad på ett personligt värdeandelskonto för varje enskild aktieägare. För att vinstutdelning ska betalas till aktieägaren ska de aktier hen äger vara överförda till värdeandelssystemet. Mer information om värdeandelssystemet finns här.

Ändringar i ägandet

När en aktie byter ägare efter att aktien har överförts till värdeandelssystemet så registreras ägarbytet av det kontoförande institutet (t.ex. en bank).

För att den nya ägaren ska kunna antecknas i värdeandelssystemet ska en skriftlig utredning om ägarbytet företes till det kontoförande institut där överlåtarens (den tidigare ägarens) värdeandelskonto finns. En sådan utredning kan t.ex. vara ett ursprungligt köpebrev, en bouppteckning och ett lagakraftvunnet arvskiftesinstrument, av vilket det tydligt framgår att aktien överlåtits till den nya ägaren.