Värdeandelssystemet

Aktierna i Loihde Abp (f.d. Viria Abp, f.d. Anvia Abp) har anslutits till värdeandelssystemet, som är ett elektroniskt registersystem för aktier och andra värdepapper. Aktierna och de andra värdepappren i värdeandelssystemet förvaras i form av värdeandelar på ägarnas personliga värdeandelskonton. Endast genom att byta din aktie till värdeandelar får du vinstutdelning och kan delta i bolagsstämman, antingen själv eller via ombud.
Anvisningar för ägare som inte ännu har registrerat sina aktier i värdeandelssystemet

  1. Kontrollera att du står som aktieägare på framsidan av aktiebrevet, eller att aktiebrevet har överförts på ditt namn på aktiebrevets baksida och att Loihde Abp (eller Viria Abp eller Anvia Abp eller Vasa Läns Telefon Ab) har registrerat överföringen – om det inte är fallet, skaffa handlingar som bevisar äganderätten, t.ex. köpebrev, bouppteckning eller gåvobrev.
  2. Om du inte har ett värdeandelskonto, öppna ett sådant i din egen bank – ägaren till värdeandelskontot ska vara samma person som aktieägaren.
  3. Lämna aktiebrevet/aktiebreven och uppdragsblanketten (pdf) till Nordeas kontor. Ta med
    – identitetshandlingar
    – numret på värdeandelskontot och
    – vid behov fullmakt samt de handlingar som behövs för att bevisa äganderätten.

De flesta banker erbjuder sina kunder tjänster där de på kundens vägnar förmedlar aktiebreven till Nordea för byte till värdeandelar.
Notera att ändringar i ägandet inte längre kan registreras hos Loihde, utan att registreringen på den nya ägaren sker på Nordeas kontor samtidigt som aktien registreras i värdeandelssystemet.

Vanliga frågor

Jag har tappat bort mitt aktiebrev, vad ska jag göra?
Om aktiebrevet har förkommit och inte upphittas trots eftersökningar, ska aktiebrevet dödas i tingsrätten före bytet till värdeandelar. Tingsrätten uppbär en avgift för dödandet av aktiebrevet. Du får ytterligare anvisningar via e-post aktiearenden (at) loihde.com eller via telefon 044 411 4045.
Jag har köpt/fått ett aktiebrev, men ändringen har inte registrerats på aktiebrevet.
Ta med de ursprungliga åtkomsthandlingarna (se nedan) samt aktiebreven till Nordeas kontor. Ta med ditt värdeandelskontonummer och se till att ett värdeandelskonto öppnas senast i samband med detta.
Vad är åtkomsthandlingar?
Med åtkomsthandlingar bevisas äganderätten till aktien om ändringen i ägandet inte har registrerats på aktiebrevet. En sådan kan vara till exempel ett köpebrev, gåvobrev eller avtal om avvittring.
När aktien har fåtts som arv behövs ett registrerat eller bestyrkt bouppteckningsinstrument eller bouppteckningsinstrument jämte bilagor och släktutredning samt ett lagakraftvunnet arvskiftesinstrument. Om aktien har fåtts via testamente behövs förutom ovannämnda dokument ett eventuellt övervakningsprotokoll samt en utredning av att testamentet vunnit laga kraft.
Jag äger aktier tillsammans med en annan person.
Vid överföringen till värdeandelssystemet rekommenderas att samägandet upplöses innan aktierna registreras på värdeandelskonto, eftersom samägande i praktiken orsakar problem t.ex. vid administrationen av värdeandelskontot och vid ägararrangemang. Aktier som samägs av äkta hälfter kan t.ex. inte registreras på ett värdeandelskonto som är endast den ena hälftens.