Vinstutdelning

Utdelningspolicy

Bolagets vinstutdelning har tidigare byggt i hög grad på att likvida medel från affärsverksamheternas eller övrigt ägandes försäljningsvinster har utdelats till ägarna. Styrelsen vill utveckla bolaget på ång sikt och ser företagsköp som en viktig del av en lönsam tillväxtstrategi. Utdelningspolicyn har förnyats för att motsvara bolagets strategiska mål och bolaget ämnar framöver ge utdelning främst på ett sådant sätt som den operativa verksamheten möjliggör. Den nya utdelningspolicyn är:

Det är Loihdes mål att årligen ge en vinstutdelning på minst 30 procent av Loihdekoncernens resultatet för räkenskapsperioden. Bolaget bedömer årligen förutsättningarna för utdelning med beaktande av bolagets ekonomiska situation, uppnåendet av tillväxt- och utvecklingsmålen och satsningar som behövs för detta samt övriga faktorer som väsentligt påverkar vinstutdelningen.

Bolagets vinstutdelning har tidigare byggt i hög grad på att likvida medel från affärsverksamheternas eller övrigt ägandes försäljningsvinster har utdelats till ägarna. Styrelsen vill utveckla bolaget på lång sikt och ser företagsköp som en viktig del av en lönsam tillväxtstrategi. Utdelningspolicyn har förnyats för att motsvara bolagets strategiska mål och bolaget ämnar framöver ge utdelning främst på ett sådant sätt som den operativa verksamheten möjliggör. Den nya utdelningspolicyn är:

Det är Loihdes mål att årligen ge en vinstutdelning på minst 30 procent av Loihdekoncernens resultatet för räkenskapsperioden. Bolaget bedömer årligen förutsättningarna för utdelning med beaktande av bolagets ekonomiska situation, uppnåendet av tillväxt- och utvecklingsmålen och satsningar som behövs för detta samt övriga faktorer som väsentligt påverkar vinstutdelningen.

Vinstutdelning och beskattning

Uppgifter som behövs vid deklarationen:
Bolagets namn: Loihde Abp
FO-nummer: 0747682-9

Aktiens jämförelsevärde 2019 (för skatteåret 2020): 24,10 €

Loihde Abp:s (t.o.m. 2016 Anvia Abp:s) utdelning de senaste åren:
2008: 100 €
2009: 92 €
2010: 103 €
2011: 80 €
2012: 81 €
2013: 80 €
2014: 82 €
2015: 80 €
2016: 160 €

Efter aktieemissionen (1:100):
2017: 1,45 €
2018: 1,83 €
2019: 1,90 €
2020: 1,80 € och ytterligare tilldelning av medel 0,90 €
2021: 0,55 €
2022: 0,80 €