Bemyndiganden

Bemyndiganden av bolagstämman 9.5.2019

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av högst 220 000 aktier genom en aktieemission som kan användas som en del av personalens incitamentssystem. Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget. Bemyndigandet för aktieemission gäller fyra år.

Bemyndiganden av bolagstämman 25.6.2020

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av högst 170 000 aktier genom en aktieemission som kan användas som en del av personalens incitamentssystem. Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget. Bemyndigandet för aktieemission gäller fyra år . Bemyndigandet upphäver inte det tidigare bemyndigande av styrelsen som givits av den ordinarie bolagsstämman den 9 maj 2019 och 25 juni 2020 till den del de tidigare bemyndigandena gäller aktier som utställs som en del av personalens incitamentssystem.

Bemyndiganden av bolagstämman 6.5.2021

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 230 000 av bolagets egna aktier i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital. Bemyndigandet berättigar styrelsen att besluta om förvärv även på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav (riktat förvärv). Bemyndigandet omfattar förvärv av aktier antingen från First North-marknadsplatsen i enlighet med dess regler och anvisningar, varvid anskaffningspriset fastställs enligt kursen vid förvärvstidpunkten eller genom ett uppköpserbjudande till aktieägarna, varvid anskaffningspriset ska vara detsamma för alla aktieägare.

Bolagets egna aktier förvärvas för att användas för att förverkliga företagsköp eller andra arrangemang som hör till bolagets affärsverksamhet, för att förbättra bolagets finansieringsstruktur, som en del av förverkligandet av bolagets incitamentssystem eller annars för att överlåtas vidare eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet innefattar styrelsens rätt att besluta om alla övriga villkor för förvärv av egna aktier. Bemyndigandet gäller fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2022.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av högst 660 000 aktier genom en aktieemission. Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget. Det maximala antalet motsvarar cirka 11,4 % av alla aktier i bolaget. Aktierna kan också användas som ersättning vid företagsarrangemang, då högst 580 000 aktier, eller som en del av personalens incitamentssystem, då högst 80 000 aktier. Bemyndigandet för aktieemission gäller fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2022, för de aktier som används vid företagsarrangemang och fyra år från och med bolagsstämmans beslut för de aktier som anknyter till personalens incitamentssystem. Bemyndigandet upphäver inte tidigare bemyndiganden av styrelsen som givits av den ordinarie bolagsstämman den 9 maj 2019 och 25 juni 2020 till den del de tidigare bemyndigandena gäller aktier som utställs som en del av personalens incitamentssystem.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om donationer på högst 50 000 euro för utbildning och forskning som stödjer bolagets affärsverksamhet eller allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

Bemyndiganden av bolagstämman 5.5.2022

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av högst 683 000 aktier genom en aktieemission.  Aktierna kan  användas som ersättning vid företagsarrangemang, då högst 483 000 aktier, eller som en del av personalens incitamentssystem, då högst 200 000 aktier eller eller för andra syften på det sätt ochi den utsträckning som styrelsen beslutar.

Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget.

Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget. Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning aktier emitteras. Styrelsen kan besluta om aktieemission på annat sätt än i den proportion som aktieägare har
företrädesrätt att teckna bolagets egna aktier (riktad aktieemission).

Bemyndigandet för aktieemission gäller fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2023, för de aktier som används vid företagsarrangemang och fyra år från och med bolagsstämmans beslut för de aktier som anknyter till personalens incitamentssystem. Bemyndigandet upphäver inte tidigare bemyndiganden av styrelsen som givits av den ordinarie bolagsstämman den 25 juni 2020 ocj 6 maj 2021 till den del de tidigare bemyndigandena gäller aktier som utställs som en del av personalens incitamentssystem.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om donationer på högst 100 000 euro för utbildning och forskning som stödjer bolagets affärsverksamhet eller allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.