Bemyndiganden

Bolagsstämmans bemyndiganden av styrelsen 9.5.2019

Den 9 maj 2019 bemyndigade bolagsstämman styrelsen att besluta om emission av högst 220 000 aktier genom en aktieemission som kan användas som en del av personalens incitamentsprogram. Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget. Bemyndigandet för aktieemission är giltigt i fyra år för de aktier som emitteras som en del av personalens incitamentsprogram.

Bolagsstämmans bemyndiganden av styrelsen 25.6.2020

Den 25 juni 2020 bemyndigade bolagsstämman styrelsen att besluta om emission av högst 170 000 aktier genom en aktieemission som kan användas som en del av personalens incitamentsprogram. Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget. Bemyndigandet för aktieemission är giltigt i fyra år . Bemyndigandet upphäver inte det tidigare bemyndigandet av styrelsen som givits av den ordinarie bolagsstämman den 9 maj 2019 till den del det tidigare bemyndigandet gäller aktier som emitteras som en del av personalens incitamentsprogram.

Bolagsstämmans bemyndiganden av styrelsen 6.5.2021

Den 6 maj 2021 bemyndigade bolagsstämman styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 230 000 av bolagets egna aktier i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital. Bemyndigandet berättigar styrelsen att besluta om förvärv även i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet omfattar förvärv av aktier antingen från First North-marknadsplatsen i enlighet med dess regler och anvisningar, varvid anskaffningspriset fastställs enligt kursen vid förvärvstidpunkten eller genom ett uppköpserbjudande till aktieägarna, varvid anskaffningspriset ska vara detsamma för alla aktieägare.

Bolagets egna aktier förvärvas för att användas för att förverkliga företagsköp eller andra arrangemang som hör till bolagets affärsverksamhet, för att förbättra bolagets finansieringsstruktur, som en del av förverkligandet av bolagets incitamentsprogram eller annars för att överlåtas vidare eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet ger styrelsens rätt att besluta om alla övriga villkor för förvärv av egna aktier. Bemyndigandet gäller fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2022.

Den 6 maj 2021 bemyndigade bolagsstämman styrelsen att besluta om emission av högst 660 000 aktier genom en aktieemission. Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget. Aktierna kan användas som ersättning vid företagsarrangemang, då högst 580 000 aktier, eller som en del av personalens incitamentsprogram, då högst 80 000 aktier. Bemyndigandet för aktieemission gäller fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2022, för de aktier som används vid företagsarrangemang och fyra år från och med bolagsstämmans beslut för de aktier som anknyter till personalens incitamentsprogram. Bemyndigandet upphäver inte tidigare bemyndiganden av styrelsen som givits av de ordinarie bolagsstämmorna den 9 maj 2019 och 25 juni 2020 till den del de tidigare bemyndigandena gäller aktier som emitteras som en del av personalens incitamentsprogram.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om donationer på sammanlagt högst 50 000 euro för utbildning och forskning som stöder bolagets affärsverksamhet eller allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

Bolagsstämmans bemyndiganden av styrelsen 5.5.2022

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av högst 683 000 aktier genom en aktieemission. Aktierna kan användas som ersättning vid företagsarrangemang, då högst 483 000 aktier, eller som en del av personalens incitamentsprogram, då högst 200 000 aktier, eller för andra syften på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar.

Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget. Bemyndigandet ger styrelsens rätt att besluta om alla övriga villkor för aktieemissionen. Styrelsen kan besluta om aktieemission på annat sätt än i den proportion som aktieägare har
företrädesrätt att teckna bolagets egna aktier (riktad aktieemission).

Bemyndigandet för aktieemission gäller fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2023 för de aktier som används vid företagsarrangemang och fyra år från och med bolagsstämmans beslut för de aktier som anknyter till personalens incitamentsprogram. Bemyndigandet upphäver inte tidigare bemyndiganden av styrelsen som givits av de ordinarie bolagsstämmorna den 25 juni 2020 och 6 maj 2021 till den del de tidigare bemyndigandena gäller aktier som emitteras som en del av personalens incitamentsprogram.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om donationer på sammanlagt högst 100 000 euro för utbildning och forskning som stöder bolagets affärsverksamhet eller allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

Bolagsstämmans bemyndiganden av styrelsen 4.5.2023

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att efter eget gottfinnande besluta om en extrautdelning på högst 1,00 euro per aktie av moderbolagets utdelningsbara medel. Bolaget publicerar ett sådant beslut skilt och fastställer samtidigt de slutliga avstämnings- och betalningsdagarna. Bemyndigandet gäller fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma. Huruvida styrelsen använder sig av bemyndigandet och gör en extrautdelning beror på kapitalbehoven för nästa strategiperiod (2024–2027), vilka bolaget strävar efter att informera om före slutet av år 2023.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 350 000 av bolagets egna aktier i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital. Bemyndigandet berättigar styrelsen att besluta om förvärv även i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet omfattar förvärv av aktier antingen från First North-marknadsplatsen i enlighet med dess regler och anvisningar, varvid anskaffningspriset fastställs enligt kursen vid förvärvstidpunkten eller genom ett uppköpserbjudande till aktieägarna, varvid anskaffningspriset ska vara detsamma för alla aktieägare. Bolagets egna aktier förvärvas för att användas för att förverkliga företagsköp eller andra arrangemang som hör till bolagets affärsverksamhet, för att förbättra bolagets finansieringsstruktur, som en del av förverkligandet av bolagets incitamentsprogram eller annars för att överlåtas vidare eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor för förvärvet av egna aktier. Bemyndigandet gäller fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2024.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av högst 300 000 aktier i en eller flera omgångar. Aktierna kan användas som betalning vid företagsarrangemang eller för andra syften på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar, då högst 200 000 aktier, eller som en del av personalens incitamentsprogram, då högst 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget (aktieemission). Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor för aktieemissionen. Styrelsen kan besluta om aktieemission på annat sätt än i den proportion som aktieägare har företrädesrätt att teckna bolagets egna aktier (riktad aktieemission). Styrelsens bemyndigande gäller fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2024, för de aktier som används vid företagsarrangemang och fyra (4) år från och med bolagsstämmans beslut för de aktier som anknyter till personalens incitamentsprogram. Bemyndigandet upphäver inte tidigare bemyndiganden av styrelsen som givits av de ordinarie bolagsstämmorna den 25 juni 2020, 6 maj 2021 och 5 maj 2022 till den del de tidigare bemyndigandena gäller aktier som emitteras som en del av personalens incitamentsprogram.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om donationer på sammanlagt högst 50 000 euro för utbildning och forskning som stöder bolagets affärsverksamhet eller allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.