Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Loihde Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 5 maj 2022 kl. 14.00 i auditoriet Levón vid Vasa universitet på adressen Wolffskavägen 34, Vasa. Mottagande av personer som anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 13.00.

På grund av coronapandemin har Loihde vidtagit försiktighetsåtgärder för att säkerställa att bolagsstämman kan ordnas med beaktande av aktieägares, medarbetares och andra intressenters hälsa och säkerhet samt myndigheternas instruktioner. Bolagsstämman kommer att ha så kort varaktighet som möjligt samt vara begränsad till deltagarantalet.

Aktieägare rekommenderas i första hand att följa bolagsstämman via en videosändning på internet och att rösta på förhand eller delta i bolagsstämman genom ombud. Aktieägare har även möjlighet att ställa frågor på förhand om ärenden som behandlas under bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma  (pdf);   länk till företagsmeddelande
Föredragningslista
Förslag till bolagsstämma
Protokoll (på finska)
Loihde Abp:s årsberättelse 2021 (på finska), som innehåller styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, koncernbokslut, bolagsstyrningsrapport och ersättningsrapport
Ersättningspolicy (på finska)
Presentation om personerna som föreslås bli styrelsemedlemmar
Bilagor:
Villkor för styrelsens långsiktiga aktiebaserade incitamentssystem
Villkor för den riktade aktieemission mot vederlag som är en del av det långsiktiga aktiebaserade incitamentssystemet för styrelsen och fördelningen av aktier mellan tecknarna (Uppdatering 2.5.2022: I bilaga 2 har tillagts det aktiespecifika teckningspriset som har beräknats utgående från aktiens medelkurs under april.)

Anmälning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 25 april 2022 är antecknad som aktieägare i Loihde Abp:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finländska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast den 28 april 2022 kl. 16.00. Vid denna tidpunkt ska anmälan vara bolaget till handa.

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på denna länk Anmälan till bolagsstämman

b) via telefon till nummer 020 770 6881 kl. 9–16 eller

c) skriftligen till Euroclear Finland Oy, PB 1110, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. Vid anmälan via webbplatsen används stark autentisering med finländska bankkoder. De personuppgifter som aktieägare överlåter till Loihde Abp eller Euroclear Finland Oy används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandling av därtill anknutna nödvändiga registreringar.

Aktieägaren, dennes representant eller ombud ska vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka denne skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 25 april 2022 vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 2 maj 2022 kl. 10.00 tillfälligt finns antecknad i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del betraktas detta som anmälan till bolagsstämman. Ändringar i aktieinnehav efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar som gäller införande av aktieägare i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i den ordinarie bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägare kan utse till sitt ombud en person som utsetts av bolaget och som är anställd av Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab.

Blanketten för fullmakt och röstningsanvisningar

En aktieägare som så önskar kan utnämna ett annat ombud. Aktieägarens ombud ska uppvisa daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman och dessa företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Den undertecknade fullmakten ska skickas via e-post till adressen aktiearenden@loihde.com eller per post till Euroclear Finland Oy, PB 1110, 00101 Helsingfors. Fullmakten ska vara framme senast den 28 april 2022 kl. 16.00. En fullmakt som utfärdats till ett annat ombud än det ombud som anvisats av bolaget kan även ges i webbtjänsten som används för registrering.

En aktieägare som är en juridisk person kan även använda den elektroniska Suomi.fi-fullmaktstjänsten i stället för en traditionell fullmakt för att utse ett annat ombud än det ombud som anvisats av bolaget. Härvid bemyndigar samfundet sitt utsedda ombud i Suomi.fi-tjänsten på adressen www.suomi.fi/fullmakter genom att använda fullmaktsärendet ”Företrädande vid bolagsstämman”. I Euroclear Finland Oy:s bolagsstämmotjänst ska ombudet i samband med registreringen identifiera sig med stark elektronisk autentisering och därefter kontrolleras det elektroniska bemyndigandet automatiskt. Stark elektronisk autentisering fungerar med bankkoder eller mobilcertifikat. Mer information finns på sidan suomi.fi/fullmakter.

Förhandsröstning

Aktieägare som har ett finländskt värdeandelskonto kan rösta på förhand via bolagets webbplats gällande vissa punkter på bolagsstämmans föredragningslista mellan den 8 april 2022 kl. 10.00 och den 28 april 2022 kl. 16.00.

För förhandsröstningen måste aktieägaren först anmäla sitt deltagande i bolagsstämman. Vid förhandsröstning kan aktieägaren inte utnyttja sin frågerätt i enlighet med aktiebolagslagen eller rätten att kräva omröstning och dennes möjlighet att rösta ifråga om ett förslag som ändrats efter att förhandsröstningen inletts kan begränsas, om aktieägaren inte personligen eller via ombud deltar i stämman på plats.

Det är inte möjligt för aktieägarens ombud att rösta på förhand på aktieägarens vägnar.

Villkoren för den elektroniska förhandsröstningen

Möjlighet att ställa frågor på förhand

Aktieägare har möjlighet att på förhand inkomma med frågor om ärenden som behandlas på bolagsstämman. Frågorna bör tillställas bolaget senast den 28 april 2022 kl. 16 via e-post till adressen viestinta@loihde.com. Bolaget avser att i möjligaste mån besvara frågorna under bolagsstämman.

De på förhand inkomna frågorna är inte frågor i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen, utan frågor med stöd i lagens frågerätt ska ställas på bolagsstämman.

Möjlighet att följa stämman via videosändning

Aktieägare har möjlighet att följa en videosändning av bolagsstämman på internet. Att följa med bolagsstämman via videosändningen avser i sig inte deltagande i bolagsstämman, och det kommer inte att vara möjligt att utöva rösträtt eller ställa frågor via sändningen.

För att följa videosändningen måste aktieägare registrera sig till sändningen via blanketten som finns på denna länk senast tisdagen 3 maj 2022. Länken till videosändningen skcikas till de registrerade den 4 maj 2022.

 

Dataskyddsbeskrivning för bolagsstämma

———————————–

Fullmakter

Fullmakt
Transport av fullmakt
Återtagande av fullmakt
——————————-

Tidigare bolagsstämmor