Revisor

Loihde Abp:s revisor ska vara en revisionssammanslutning där den huvudansvariga revisorn är CGR-revisor.

Bolagstämma väljer revisoren baserat på styrelsens förslag. Revisorns mandattid upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

Bolagets revisor är revisionsbolaget KPMG Oy Ab och huvudansvarig revisor CGR Esa Kailiala.