Revisor

Loihde Abp:s revisor ska vara en revisionssammanslutning där den huvudansvariga revisorn är CGR-revisor.

Bolagstämma väljer revisoren baserat på styrelsens förslag. Revisorns mandattid upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

Bolagets revisor är revisionsbolaget Ernst & Young Ab och huvudansvarig revisor CGR Maria Onniselkä.