Verkställande direktörens översikt


Året 2020 var mycket exceptionellt på grund av coronapandemin. Virias utveckling under året följde utvecklingen på marknaden. Bolaget uppvisade en god tillväxt i början av året men den avtog under våren när pandemin bröt ut och osäkerheten ökade, kunderna skjöt upp sina beslut och restriktionerna hindrade leveranserna till kunderna. I början av hösten balanserades situationen och pandemins andra våg på hösten hade inte lika stora negativa effekter på affärsverksamheten. Slutet av året var riktigt bra; kunderna startade upp de projekt som skjutits upp och de arbetsmetoder som krävs för distansarbete etablerades. Osäkerheten på grund av pandemin fortsatte och kommer troligtvis att påverka även år 2021.

Viria ökade sin omsättning med 3,6 procent till 106,8 miljoner och det justerade rörelseresultatet utan avskrivningar var 6,2 miljoner euro, det vill säga 5,8 procent av omsättningen. Sett till omständigheterna i omvärlden är vi nöjda med detta. Den tillväxt som vi väntade oss av året uteblev på grund av corona, men totalt sett hade coronapandemin bara måttliga konsekvenser för bolagets affärsverksamhet under året. Pandemin medförde lägre marknadsförings- och resekostnader vilket bidrog till bättre lönsamhet.

Omsättningen ökade främst inom Virias säkerhetsverksamhet. Affärsverksamheten digital utveckling påverkades i större utsträckning av osäkerheten under våren och verksamheten normaliserades först i slutet av året, men årets sista månader var relativt bra.

Virias omsättning består till cirka en fjärdedel av fortlöpande tjänster, vilket gav bolaget stabilitet i en tid när osäkerheten som pandemin medförde hade negativa effekter på projekten och konsulteringen. Vi vill öka andelen fortlöpande tjänster och vår tillväxt är god till exempel inom SOC-tjänster för cybersäkerhet.
Viria verkar inom två växande branscher som är centrala för samhällets utveckling: säkerhet och digitala tjänster. Coronapandemin påskyndade digitaliseringen även i branscher och funktioner som hittills genomförts med traditionella metoder. Detta ökar efterfrågan på Virias tjänster och allt oftare används tjänstedesign för att förnya även processer i samband med digitaliseringsprojekten.

När funktioner i allt större omfattning flyttas ut på nätet får cybersäkerheten en allt större betydelse även i den fysiska omvärlden. Dataintrång och olika cyberattacker blir allt vanligare och är ett betydande hot i alla branscher. Bristen på datasäkerhetsexperter skapar en efterfrågan på Virias övergripande datasäkerhets- och företagsnätstjänster som förenas med våra lösningar för fysisk säkerhet, och därmed får kunden ett komplett skydd för den totala säkerheten.

Viria har två bolag som producerar tjänster som bidrar till att främja digitalisering och bättre nyttjande av information, Aureolis och Bitfactor. Bolagen har under året samarbetat mera intensivt än tidigare och tjänsteutbuden har finslipats till experttjänsten Murros (Brytning). Med över trehundra experter kan bolagen ge kunderna väldigt bred service. Vår mångsidiga expertis omfattar bland annat främjande av ledning genom business intelligence, tjänstedesign, utförande av digitala tjänster samt dataanalyser och lösningar för artificiell intelligens på olika dataplattformar.

Vi värnar om personalens och kundernas hälsa och säkerhet, och under det senaste året har vi givetvis fäst ännu mera uppmärksamhet vid detta. Jag är stolt över vår personal som gått över till effektivt distansarbete och etablerat säkra arbetssätt vid arbetsplatserna samt visat smidighet och kundfokus i den nya situationen. Ett stort tack till er alla.

Jag vill även tacka våra kunder och aktieägare för ert förtroende för Viria.