Beräkningsformler

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) = Rörelseresultat + avskrivningar och nedskrivningar
Justeringar = Justerat rörelseresultat före avskrivningar, justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, justerad rörelsevinst och justerat resultat för räkenskapsperioden har beräknats genom att avdra försäljningsvinster/-förluster från försäljning av fastigheter, aktier i anläggningstillgångar och affärsverksamhet, försäkringsersättningar och övriga ersättningar samt övriga korrektivposter från motsvarande rapporterad siffra.
Rörelseresultat utan goodwillavskrivningar (EBITA) = Rörelseresultat + goodwillavskrivningar
Soliditet = Eget kapitel + minoritetsandel x 100
Balansomslutning – erhållna förskott1)

 

_____________________

1) I både divisor och dividend används bokslutsdagens värden.