Den fysiska och digitala världen vävs allt tätare samman, vilket skapar nya behov och möjligheter för företagens affärsverksamhet och säkerhet. Loihde hjälper sina kunder att nå framgång i en digital brytningstid, att skydda människor och information och att säkerställa kontinuiteten i affärsverksamheten.

Loihdes affärsverksamhet består av två separata affärsområden: digital utveckling och säkerhetslösningar. Affärsverksamheterna kompletterar varandra kompetensmässigt, kunnande inom systemintegrationer och nyttjande av data som produceras av säkerhetssystem ger möjlighet att producera mer omfattande tjänstehelheter för kunden och främjar på så sätt bolagets konkurrenskraft. Affärsverksamheterna har ett stort antal gemensamma kunder och potential för korsförsäljning.

Organisk tillväxt och förbättrande av lönsamheten

Det är Loihdes mål att öka omsättningen och förbättra lönsamheten inom båda sina affärsområden. Uppnåendet av målen stöds av den starka digitaliseringsutvecklingen i samhället och den starka tillväxten på cybersäkerhetsmarknaden samt av bolagets starka ställning på marknaden för fysisk säkerhet. Enligt bolagets synsätt slår digitaliseringen igenom i nästan alla branscher, datacentrering och nyttjande av data betonas inom all affärsverksamhet och samtidigt är den teknologiska utvecklingen mycket snabb. För att hänga med i den här utvecklingen använder företagen sig av kompetens hos partner, som Loihde.

Vi fokuserar på tillväxtsegment inom digital utveckling och säkerhet

Inom den digitala utvecklingen ligger bolagets strategiska prioriteringar på utvecklingsprojekt som anknyter till växande tjänsteområden som dataanalys, tjänstedesign, programvaruutveckling och molnteknologi. En viktig tyngdpunkt är också att kontrollerat introducera artificiell intelligens som en del av digitaliseringen. De senaste åren har en synlig trend på marknaden varit aktörernas vilja att få kundrelationer redan i digitaliseringsprojektens planeringsskede, eftersom försäljningen av en timme planeringsarbete typiskt sett kan innebära försäljning av en mångdubbel mängd programvaruutvecklingstimmar. Förvärvet av Talent Base våren 2021 tar Loihde i den här riktningen i värdekedjan.

Inom säkerhetsverksamheten vidareutvecklar bolaget cybersäkerhets- och molntransformationstjänsterna så att de motsvarar föränderliga kundbehov. Digitaliteten och informationssäkerhetens betydelse växer också inom fysiska säkerhetslösningar, dessutom genererar analyser ny tillväxt när allt mer avancerade videoövervaknings- och passagekontrollsystem blir vanligare. Loihde vidareutvecklar sitt unika koncept kring en säkerhet som täcker såväl digital som fysisk säkerhet. Bolaget tror att dess ställning som en av de starkaste leverantörerna av helhetstjänster inom fysisk säkerhet i Finland kommer att stärkas och siktar på att bli marknadsledande i Finland.

Synergieffekter genom koncernsamarbete

Bolaget har de senaste åren gjort flera företagsköp, genom vilka kärnan i det nuvarande Loihde har bildats. De förvärvade företagen har verkat som separata bolag under flera olika varumärken. Det är bolagets strävan att utveckla och förenhetliga koncernens verksamhet, öka korsförsäljningen och utveckla helhetslösningar som ger synergieffekter. Ett synligt bevis på byggandet av en enhetligare koncern är förnyandet av varumärket som genomförts 2021 där alla koncernbolag övergick till det gemensamma varumärket Loihde.

Snabbare tillväxt genom utvalda företagsköp

Loihde strävar efter att fortsätta med fokuserade företagsarrangemang för att stödja den valda tillväxtriktningen. Bolagets starka balansräkning möjliggör företagsköp som stöder strategin.

Människorna gör Loihde och dess tjänster

Kompetent och engagerad personal möjliggör en hög kundnöjdhet. Bolaget vill vara en eftertraktad arbetsplats där medarbetarna mår bra, utvecklas professionellt och upplever att de gör ett betydelsefullt arbete varje dag. Loihdes slogan ”Människorna främst sedan år 1882” refererar både till kunderna för vilka arbetet görs och medarbetarna på vars kompetens bolaget grundar sig.