Ihmiset edellä – aina

Johtotähtemme on ”Ihmiset edellä”. Kaiken toimintamme keskiössä ovat ihmiset; sekä asiakkaamme, joita varten työtä teemme, että oma henkilöstömme, joka on Loihteen sydän.

Rakennamme palveluitamme ihmisille ja tuomme asiantuntijoidemme teknisen osaamisen heidän käyttöönsä. Vaikka uusi teknologia välillä hurmaa meidätkin, muistamme aina sen olevan vain väline, joka ei saa mutkistaa tai hankaloittaa käyttäjiensä elämää, päinvastoin.

Työpaikka, jossa jokaisen on hyvä olla.

Työyhteisömme perustuu luottamukselle ja toisten arvostamiselle. Kaikkea toimintaamme ohjaavat yhteiset toimintatapamme:  

  • Luottamus mahdollistaa vapauden
  • Reilua tasapuolisuutta
  • Yhdessä olemme enemmän
  • Rohkeus tehdä asioita
  • Kasvua moneen suuntaan

Loihtijoille on tärkeätä saada tehdä merkityksellistä työtä joka päivä. Vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissa tärkeimmiksi työtyytyväisyyden tekijöiksi nousevat mielekkäät työtehtävät, työpaikan vahva yhteishenki, oikeudenmukainen palkka sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Loihteen kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa korostuu myös mahdollisuudet kehittää itseään ja osaamistaan sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön. Näiden toteutuminen on henkilöstömme mielestä hyvällä tasolla. Kehitämme jatkuvasti työn tekemisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa oman työn sisältöön. Vuonna 2021 käynnistimme uuden Loihde Leader -valmennusohjelman johto- ja päällikkötehtävissä työskenteleville ja sitä on jatkettu vuosina 2022 ja 2023.

Työtyytyväisyyden kehitystä seuraamme viikoittaisilla pulssikyselyillä. Niiden merkitys on etätyöskentelyn aikana kasvanut entisestään, kun epämuodolliset kohtaamiset ovat vähentyneet. Pulssikyselyiden myötä saadaan paitsi yleiskuva henkilöstön tyytyväisyydestä, voidaan myös havaita ajoissa merkkejä työssäjaksamisen haasteista. 

Osaaminen on tärkein resurssimme, ja sen jatkuva kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää sekä kilpailukykymme säilyttämisen näkökulmasta että henkilöstömme motivaation ja tyytyväisyyden kannalta. Työyhteisömme muodostaa joukko asiantuntijoita, joilla on vahva halu jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan. Osaamisemme kehittyy muun muassa työssä oppimisen, omien koulutusten ja ulkopuolisten, kuten päämiesten sertifikaatteihin johtavien koulutusohjelmien kautta. Loihde kannustaa myös omaehtoiseen kouluttautumiseen ja osallistuu sen kustannuksiin.  

Loihde Akatemia on monipuolinen koulutuskokonaisuutemme, johon sisältyy sekä trainee-ohjelmia että lyhyempiä, syventäviä koulutuksia asiakkaille ja henkilöstölle. Vuonna 2022 järjestämämme kolme trainee-ohjelmaamme mahdollisti kouluttautumisen ja uuden työn data-analytiikan parissa 14 henkilölle.  

Olemme kaikki tasa-arvoisia.

Loihde haluaa olla kaikille tasa-arvoinen työpaikka. Yhtiöllä on syrjinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvoisen kohtelun turvaamiseksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka päivitettiin viimeksi kesällä 2021. Tavoitteenamme on, että Loihteella toteutuvat aidosti syrjimättömät menettelytavat työhön ottamisessa, uralla etenemisessä, työtehtävien jakamisessa, palkasta ja etuisuuksista päätettäessä, koulutukseen pääsemisessä sekä työyhteisön kehittämisessä. Tavoitetta tuetaan ensisijaisesti esihenkilöiden kouluttamisella. Lisäksi sisäisessä viestinnässä nostamme esiin yhdenvertaisuuteen, monimuotoisuuteen ja tiedostamattomaan syrjintään liittyviä teemoja.

Loihteen toimialoilla, IT- ja turvallisuusalalla, naisten osuus työvoimasta on matala, eikä Loihde ole tästä poikkeus.  31.12.2022 naisten osuus Loihteen henkilöstöstä oli 19 prosenttia, esihenkilöistä 19 prosenttia, johtoryhmästä 33 prosenttia ja hallituksesta 20 prosenttia. Tavoitteenamme on kasvattaa naisten osuutta henkilöstöstä ja rohkaista naisia ja tyttöjä ylipäätään hakeutumaan toimialoillemme. Esimerkiksi digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja tekoälyratkaisujen luomisessa on tärkeätä olla mukana eri sukupuolten edustajia ja muutoinkin erilaisista taustoista lähtöisin olevia ihmisiä.  

Pyrimme varmistamaan palkkatasa-arvon vertaamalla säännöllisesti naisten ja miesten palkkatasoja samoissa tai samankaltaisissa tehtävissä. Seurannassa ei ole havaittu merkittäviä poikkeamia.  

Loihteella työntekijälle pyritään antamaan mahdollisuus erilaisiin työaikajärjestelyihin työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Etätyö oli monissa työtehtävissä mahdollista jo ennen koronaa, ja viimeiset kolme vuotta suurin osa henkilöstöstä on työskennellyt kotoa käsin. Pandemian laannuttua on yleistynyt hybridityö, jossa osa viikosta työskennellään kotona ja osa toimistolla.  

Pidetään meistä huolta.

Työssä jaksamisen haasteisiin on Loihteella pureuduttu muun muassa varhaisen välittämisen mallin avulla sekä tarjoamalla yhteistyössä työterveyden kanssa matalan kynnyksen keskusteluapua. Aloitimme vuonna 2022 mielen ja kehon hyvinvointiin liittyvän luentosarjan koko henkilöstölle. Sarjan ensimmäisessä osassa maaliskuun 2022 alussa Mieli ry:n asiantuntija vastasi kysymyksiin koskien Ukrainan sodan herättämiä huolenaiheita, ja myöhemmin olemme kuulleet esim. unen vaikutuksesta hyvinvointiin.