Parempi maailma digitalisaatiolla

Digitaalisilla palveluilla ja datan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan säästää luonnonvaroja, pienentää ympäristökuormaa ja edistää ihmisten hyvinvointia. Asiakkaille rakentamiemme ratkaisuiden kautta vaikutamme positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan ja olemme rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta. Esimerkkeinä voi mainita energiankulutuksen optimoinnin ratkaisut, joilla vähennetään päästöjä, säästetään energiaa, tai tietojohtamisen mallit, joilla tehostetaan uusien hyvinvointialueiden sisäistä ja niiden keskinäistä tiedonhallintaa.

Vastuullinen datankäyttö huomioi monia asioita.

Yritysten käytössä olevan datan määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Datan yhä laajempi ja helpompi kerääminen altistaa myös sen tahattomalle tai jopa tahalliselle väärinkäytölle, mikä voi johtua datan heikosta laadusta, sen käsittelyn vinoumista tai arkaluonteisen tiedon puutteellisesta suojaamisesta. Vastuullinen datankäyttö huomioi myös ympäristönäkökulman, eli optimoi datan siirtämisen, tallentamisen ja käsittelyn mahdollisimman energiatehokkaasti. Konsultoimme ja tuemme asiakkaitamme datan vastuullisessa käytössä ja laadun hallinnassa sekä sen asianmukaisessa suojaamisessa.

Hallintomalli vastuulliselle tekoälylle

Erityistä mielenkiintoa ja odotusarvoa, mutta myös huolia kohdistuu tänä päivänä tekoälyyn, sen hyödyntämiseen ja hallittavuuteen. Olemme ensimmäisten yritysten joukossa Euroopassa olleet kehittämässä tekoälyn hallinta- ja auditointimallia Turun yliopiston hallinnoimassa AIGA-hankkeessa. Siinä joukko tekoälyratkaisuja kehittäviä ja hyödyntäviä yrityksiä ja yhteisöjä yhdessä loi periaatteita ja käytäntöjä vastuulliselle tekoälylle. Olemme myös laatineet Loihteen omat tekoälyn hallintamallin periaatteet, joita noudatamme sekä asiakas- että sisäisissä projekteissa. Koko henkilöstölle tarjottavalla sisäisellä koulutuksella varmistamme, että kaikki työntekijämme ymmärtävät tekoälyn käytön mahdollisuudet ja riskit. 

Käytämme uusinta teknologiaa niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaille toteuttamissamme palveluissa vastuullisesti. Varmistamme aina, että käytettävät teknologiat ovat turvallisia ja luotettavia ja että asiakkaamme hyötyvät niiden käytöstä. Pyrimme välttämään turhaa laskentakapasiteetin käyttöä toimittamissamme ratkaisuissa. Toimimme näin esimerkiksi tekoälymallien luomisen ja testaamisen yhteydessä, jotta voimme optimoida mallit myös tästä näkökulmasta. 

Tuemme vastuullisuusdatan hallinnassa.

Autamme asiakkaitamme paitsi toimimaan vastuullisesti, myös osoittamaan sen. Vastuullisuusraportointia koskeva sääntely lisääntyy ja sidosryhmien odotukset kasvavat; vastuullisuusdata täytyy pystyä raportoimaan yhtä tarkasti ja luotettavasti kuin taloudelliset tiedot. Tiedonhallinnan asiantuntijana tuemme asiakkaita ESG-datan keräämisessä eri lähteistä, sen hallinnoinnissa, laadunvarmistamisessa sekä järjestämisessä raportoitavaan muotoon. Samalla tuotamme ymmärrystä vastuullisuustoimenpiteiden vaikutuksista ja priorisoinnista.