Sisäpiirihallinto

Loihde noudattaa sisäpiiritietoa koskevissa asioissa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia vaatimuksia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiö on laatinut oman sisäpiiriohjeen, jossa määritellään toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista.

Sisäpiiriluettelot

Loihde pitää yllä hankekohtaista ei-julkista sisäpiiriluetteloa sellaisista hankkeista, jotka ovat sisäpiiritietoa. Luetteloon merkitään kaikki henkilöt, joilla on pääsy hanke- tai tapahtumakohtaiseen sisäpiiritietoon. Sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti tämän kuulumisesta sisäpiiriluetteloon ja tästä johtuvista velvoitteista sekä sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.

Yhtiön sisäpiiriluetteloja ylläpidetään lainsäädännön vaatimukset täyttävällä sähköisellä järjestelmällä.

Hankekohtaisen sisäpiiriluettelon ylläpito voidaan päättää sen jälkeen, kun hanke on julkistettu tai se on rauennut. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan hankkeen päättämisestä ja hankekohtaisen sisäpiiriluettelon sulkemisesta. Sisäpiiriluetteloon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä sisä-piiritiedon julkistamispäivänä.

Kaupankäyntirajoitukset

Loihteen johtohenkilöiden tulee ajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön rahoitusvälineillä siten, ettei se heikennä arvopaperimarkkinoiden yleistä luottamusta.

Johtohenkilöllä tarkoitetaan yhtiön hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen jäsentä ja toimitusjohtajaa ja heidän varahenkilöitään sekä konsernijohtoryhmän jäseniä.

Johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen, liiketoimintakatsauksen ja puolivuosikatsauksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä. Jos tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä. Kaupankäyntirajoituksen piiriin kuuluvat myös henkilöt, jotka osallistuvat tulosraporttien valmisteluun tai saavat tietoa niiden tulevasta sisällöstä ennen tiedottamista.

Johdon liiketoimet

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen perustella Loihde Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ohje johdon liiketoimi-ilmoituksen tekemiseen:

Lomake löytyy osoitteesta:
https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/markkinoiden-vaarinkayttoasetus/johtohenkiloiden-liiketoimet/

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavia tietoja:

Osakkeiden kaupankäyntitunnus: LOIHDE
ISIN -koodi: FI4000014238
Ilmoitusnumero: Generoituu automaattisesti lomakkeelle

Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Lähetys Finanssivalvonnalle

Mene osoitteeseen securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

Lähetys yhtiölle

Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen johdonkaupat@loihde.com. Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa mahdollisten kysymysten varalta.

Loihde ei vastaa johtohenkilöiden eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.