Strategia kaudelle 2024-2027

Strategiakaudella 2024-2027 Loihde tavoittelee markkinaa nopeampaa kasvua sekä merkittävää kannattavuusparannusta.

Loihteen kokonaisvaltainen turvallisuuden, datan, digitalisaation ja pilviteknologioiden palveluportfolio vastaa hyvin globaaleihin markkinatrendeihin, ja yhtiö on mallintanut palvelualueensa näihin liittyvien asiakastarpeiden ympärille.

Loihde muodostaa viisi toisiaan täydentävää ja keskinäisiä yhtymäkohtia omaavaa palvelualuetta:

1) Data & AI
2) Cloud & Connect (Pilvi ja yhteydet)
3) Cyber (Kyberturva)
4) Digital Services (Digitaaliset palvelut)
5) Security Solutions (Turvallisuusratkaisut)

Kokonaistarjooman, asiakasviestinnän ja työnantajabrändin selkeyttämiseksi Loihde siirtyy yhteiseen Loihde-brändiin nykyisen useita alabrändejä sisältävän verkostomallin sijasta ja organisoituu liiketoimintayksiköihin palvelualueiden mukaisesti sekä yhteisesti tuotettuihin tukipalveluihin.

Loihde panostaa erityisesti jatkuviin palveluihin. Tavoitteena on, että jatkuvat palvelut kasvavat muuta tarjoomaa nopeammin ja edustavat 30 % liikevaihdosta strategiakauden lopussa.

”Toimimme hyvin mielenkiintoisilla ja dynaamisilla markkinoilla. Turvallisuus sekä fyysisessä että verkkomaailmassa on äärimmäisen ajankohtainen teema, ja datan hyödyntäminen kasvaa voimakkaasti muun muassa tekoälypanostusten vauhdittamana. Yritykset modernisoivat tietoverkkojaan, yhä useampi yritys hakee hyötyjä pilviteknologioista ja digitaalisten palveluiden kehittäminen on käytännössä kaikkien yritysten agendalla. Tämä kaikki tarjoaa Loihteelle runsaasti mahdollisuuksia kasvaa ja tuottaa hyötyä asiakkaillemme”, toteaa toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Strategiapäivityksen yhteydessä Loihteen hallitus on vahvistanut päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvu

  • Vuotuinen liikevaihdon kasvu noin 10 %, sisältäen sekä orgaanisen kasvun että yritysostot.
  • Liikevaihtotavoite strategiakauden lopulle eli vuodelle 2027 on vähintään 200 miljoonaa euroa.

 

Kannattavuus

  • Oikaistu käyttökatemarginaali strategiakauden lopulle eli vuodelle 2027 on 15 %

 

 Pääoma

  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 10 %
  • Nettovelka/käyttökate välillä 0–2x

Strategia kaudelle 2021-2024

Orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantaminen

Loihteen tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa ja parantaa kannattavuutta molemmilla liiketoiminta-alueillaan. Tavoitteiden saavuttamista tukee yhteiskunnan vahva digitalisaatiokehitys ja kyberturvamarkkinan voimakas kasvu sekä yhtiön vahva markkina-asema fyysisessä turvallisuudessa. Yhtiön näkemyksen mukaan digitaalisuus murtautuu läpi lähes kaikilla toimialoilla, datakeskeisyys ja datan hyödyntäminen kaikessa liiketoiminnassa korostuu ja samanaikaisesti teknologiat kehittyvät erittäin nopealla tahdilla. Pysyäkseen mukana tässä kehityksessä yritykset hyödyntävät kumppaneiden, kuten Loihteen osaamista.

 

Keskitymme digitaalisen kehittämisen ja turvamarkkinoiden kasvusegmentteihin

Digitaalisessa kehittämisessä yhtiön strategiset painotukset ovat kasvavissa palvelualueissa, kuten data-analytiikassa, palvelumuotoilussa, ohjelmistokehityksessä ja pilviteknologioihin liittyvissä kehityshankkeissa. Tärkeänä painopisteenä on myös tekoälyn hallittu tuominen osaksi digitalisaatiota. Viime vuosina näkyvä trendi markkinalla on ollut toimijoiden halu päästä kiinni asiakkuuksiin jo digitalisaatiohankkeiden suunnitteluvaiheessa, sillä yhden suunnittelutyötunnin myynti voi tyypillisesti tarkoittaa moninkertaista määrää ohjelmistokehitystuntien myyntiä. Keväällä 2021 toteutettu Talent Base -yritysosto vie Loihdetta arvoketjussa juuri tähän suuntaan.

Turvaliiketoiminnassa yhtiö kehittää edelleen kyberturva- ja pilvitransformaatiopalveluita vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin. Digitaalisuus ja tietoturvan merkitys kasvaa myös fyysisen turvan ratkaisuissa, lisäksi analytiikka tuo uutta kasvua yhä kehittyneempien videovalvonta- ja kulunhallintajärjestelmien yleistyessä. Loihde jalostaa edelleen uniikkia Yksi Turvallisuus® -kokonaisturvallisuuskonseptiaan, joka kattaa digitaalisen ja fyysisen turvan. Yhtiö uskoo vahvistavansa asemaansa yhtenä Suomen vahvimmista fyysisen turvan kokonaispalvelutoimittajista tavoitteena markkinajohtajuus Suomessa.

 

Synergiaetuja konserniyhteistyöllä

Yhtiö on tehnyt viime vuosina lukuisia yrityskauppoja, joilla on muodostettu nykyisen Loihteen ydin. Ostetut yritykset ovat toimineet irrallisina yhtiöinä usealla eri brändillä. Yhtiön pyrkimyksenä on kehittää ja yhtenäistää konsernin toimintaa, lisätä ristiinmyyntiä ja kehittää synergisiä kokonaisratkaisuja. Näkyvä osoitus yhtenäisemmän konsernin rakentamisesta on vuonna 2021 toteutettu brändiuudistus, jossa kaikki konserniyhtiöt siirtyivät yhteisen Loihde-brändin alle.

 

Kasvun vauhdittaminen valikoiduin yritysostoin

Loihde pyrkii jatkamaan fokusoituja yritysjärjestelyitä valitun kasvusuunnan tukemiseksi. Yhtiön vahva tase mahdollistaa strategiaa tukevat yritysostot.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö mahdollistaa korkean asiakastyytyväisyyden. Yhtiö haluaa olla haluttu työpaikka, jossa ihmiset voivat hyvin, kehittyvät ammattilaisina ja kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä joka päivä. Loihteen sloganissa ”Ihmiset edellä jo vuodesta 1882” viitataan sekä asiakkaisiin, joita varten työtä tehdään, että henkilöstöön, jonka osaamiselle yhtiö rakentuu.