Hallinnointi

Loihde-konsernin hallinnoinnissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamia hallinnointiperiaatteita.

Yhtiön hallinto on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen, hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Yhtiöjärjestyksen lisäksi hallinnointia säännellään hallinnon työjärjestyksessä, jossa määritellään hallituksen, valiokuntien ja toimitusjohtajan keskeiset tehtävät sekä yhtiön noudattamat kokouskäytännöt.

Yhtiö pyrkii vapaaehtoisesti noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020. Yhtiö poikkeaa hallinnointikoodin hallituksen valintaa koskevasta suosituksesta 5, sillä yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksen valitsee hallintoneuvosto, joka myös päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin 6.5.2021 ehdollisista yhtiöjärjestysmuutoksista, jotka ilmoitetaan rekisteröitäviksi sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on päättänyt hakea yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First Northiin. Osana näitä muutoksia yhtiö luopuu hallintoneuvostosta ja yhtiökokous valitsee jatkossa hallituksen jäsenet. Yhtiö julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin ensimmäisen kerran koskien vuotta 2021 sekä laatii palkitsemispolitiikan siten, että se esitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022.