Hallinnointi

Loihde-konsernin hallinnoinnissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamia hallinnointiperiaatteita.

Yhtiön hallinto on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Yhtiöjärjestyksen lisäksi hallinnointia säännellään hallinnon työjärjestyksessä, jossa määritellään hallituksen, valiokuntien ja toimitusjohtajan keskeiset tehtävät sekä yhtiön noudattamat kokouskäytännöt.

Yhtiö pyrkii vapaaehtoisesti noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020. Yhtiö julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin ensimmäisen kerran koskien vuotta 2021 sekä laatii palkitsemispolitiikan siten, että se esitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022.