Bolagsordning

1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Loihde Oyj, på svenska Loihde Abp och på engelska Loihde Plc.

Bolagets hemort är Seinäjoki.

2 § Bolagets verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde är att idka, administrera och utveckla affärsverksamhet och idka konsultverksamhet i anslutning till digitalisering, informationshantering, säkerhet och olika teknologier, samt att äga, hyra och sälja fastigheter och aktier samt att idka finansierings- och placeringsverksamhet. Bolaget kan idka verksamhet direkt eller via dotter-, intresse- eller ägarintressebolag.

3 § Aktie

Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

4 § Styrelsen

Bolaget har en styrelse som består av fem till sju ordinarie medlemmar. Mandattiden för styrelsemedlemmarna upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

5 § Verkställande direktör

Bolaget har en av styrelsen utsedd verkställande direktör som handhar bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

6 § Revisorer

Bolaget har en revisor, som ska vara en revisionssammanslutning där den huvudansvariga revisorn är CGR-revisor.

Revisorns mandattid upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

7 § Företrädande

Bolaget företräds av verkställande direktören eller styrelsens ordförande var för sig eller av två styrelsemedlemmar tillsammans.

Styrelsen kan ge en namngiven person rätt att företräda bolaget eller prokura.

8 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

9 § Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas varje år på en av styrelsen fastställd dag före utgången av juni månad i Seinäjoki eller i Vasa. En extra bolagsstämma hålls i Seinäjoki eller i Vasa. Styrelse kan även besluta att bolagsstämman ordnas utan stämmoplats på så sätt att aktieägarna under stämman fullt ut utövar sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel (distansstämma).

En aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget till behandling på bolagsstämman, om denne skriftligen begär detta av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

En kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast två månader och senast tre veckor före stämman, dock alltid minst nio dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman, genom att kallelsen publiceras på bolagets webbplats. Om styrelsen så beslutar kan kallelsen till bolagsstämman eller ett meddelande om bolagsstämman publiceras inom samma angivna tid i en eller flera dagstidningar.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som anmält sig till bolaget i förväg senast den dag som nämns i kallelsen till stämman och denna dag kan vara tidigast en vecka före bolagsstämman.

En person som bemyndigats av en aktieägare att fungera som dennes ombud kan även vara ombud för andra aktieägare på bolagsstämman.

Vid ordinarie bolagsstämma

ska uppvisas

1) bokslut och
2) revisionsberättelse,

ska beslutas om

3) fastställande av bokslut,
4) användning av den vinst som balansräkningen utvisar,
5) ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören,
6) styrelsemedlemmarnas arvoden samt om grunderna för ersättning av rese- och övriga eventuella utgifter och
7) revisorns arvode,

ska väljas

8) medlemmar till styrelsen och
9) en revisor samt

ska behandlas

10) övriga i kallelsen eventuellt nämnda ärenden.

 

Registrerad 23.5.2023

Översättningens giltighet:

Om det uppkommer tvist rörande tolkningen av denna bolagsordning, går den finska officiella versionen före denna översättning.