Bolagsordning

1 § Firma
Bolagets firma är Loihde Oyj, på svenska Loihde Abp och på engelska Loihde Plc. Bolagets hemort är Seinäjoki.
2 § Bolagets verksamhetsområde
Bolagets verksamhetsområde är att idka, administrera och utveckla affärsverksamhet och idka konsultverksamhet i anslutning till digitalisering, informationshantering, säkerhet och olika teknologier, samt att äga, hyra och sälja fastigheter och aktier samt att idka finansierings- och placeringsverksamhet. Bolaget kan idka verksamhet direkt eller via dotter-, intresse- eller ägarintressebolag.
3 § Aktie
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.
4 § Förvaltningsrådet
Bolagets förvaltningsråd består av arton medlemmar. Bolagsstämman utser medlemmar på så sätt att en tredjedel av medlemmarna utses årligen för en mandatperiod på tre år. Valbar till medlem i förvaltningsrådet är en person som är aktieägare eller en representant som en aktieägare utsett. Om en medlem avgår under mandatperioden utser bolagsstämman en ny medlem för den resterande mandatperioden i stället för den medlem som avgått. Förvaltningsrådets mandatperiod är tiden mellan två ordinarie bolagsstämmor. En medlem som är i tur att avgå kan återväljas.
Till förvaltningsrådet bör utses minst sex medlemmar vars hemort är en svenskspråkig eller tvåspråkig kommun i gamla Vasa län såsom länet såg ut när det upphörde 1.9.1997.
Förvaltningsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.
Till mandatperiodens första möte sammankallas förvaltningsrådet av den medlem som står först i alfabetisk ordning, och därefter sammankallas förvaltningsrådet av ordförande eller vice ordförande.
Förvaltningsrådet sammanträder vid behov eller på begäran av styrelsen. Förvaltningsrådet är beslutfört när tio medlemmar är närvarande. Som beslut gäller den åsikt som mer än hälften av de närvarande understöder, eller vid lika röstetal, den åsikt som ordföranden understöder. Vid val av ordförande och vice ordförande avgörs valet genom lottning vid lika röstetal.
Vid förvaltningsrådets möten förs protokoll som undertecknas av mötets ordförande, protokollföraren och två på mötet valda protokolljusterare.
Förvaltningsrådet som övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning bör dessutom
1) till ordinarie bolagsstämma avge ett yttrande med anledning av bokslut och revisionsberättelse
2) besluta om antalet styrelsemedlemmar och välja medlemmar till styrelsen
3) besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden samt om grunderna för ersättning av rese- och övriga eventuella utgifter
4) ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga
5) fastställa i vilka dagstidningar kallelse till bolagsstämma ska publiceras
6) besluta om sammankallande av bolagsstämma
7) besluta om platsen för bolagsstämman.
5 § Styrelsen
Förvaltningsrådet väljer en styrelse som består av fem till sju ordinarie medlemmar. Mandatperioden för styrelsemedlemmarna är ett kalenderår.
6 § Verkställande direktör
Bolaget har en av styrelsen utsedd verkställande direktör som handhar bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.
7 § Revisorer
Bolagsstämman ska till revisor för bolaget välja ett revisorssamfund eller två revisorer samt ersättare för dessa. Revisionssamfundet ska vara ett revisionssamfund där huvudansvarige revisorn är CGR-revisor och revisorerna samt deras ersättare ska vara CGR-revisorer. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma efter valet. Revisionsberättelsen ska överlämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före ordinarie bolagsstämma.
8 § Företrädande och prokura
Bolaget företräds av verkställande direktören eller styrelsens ordförande var för sig, av två styrelsemedlemmar tillsammans samt av de personer som bemyndigats därtill av styrelsen.
Styrelsen kan bemyndiga en eller flera personer att företräda bolaget per prokura.
9 § Räkenskapsperiod
Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.
10 § Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma ska hållas varje år på av förvaltningsrådet fastställd dag före utgången av juni månad, vartannat år i Seinäjoki och vartannat år i Vasa. En extra bolagsstämma hålls antingen i Seinäjoki eller i Vasa.
En aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget till behandling på bolagsstämman, om denne skriftligen påyrkar detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan upptas i kallelsen till stämman.
En kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast två månader och senast tre veckor före stämman, dock alltid minst nio dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman, genom att kallelsen publiceras på bolagets webbplats och åtminstone i två finskspråkiga och en svenskspråkig av förvaltningsrådet fastställda dagstidningar.
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som anmält sig hos bolaget på förhand senast den dag som nämns i kallelsen och denna dag kan vara tidigast en vecka före bolagsstämman. En person som bemyndigats av en aktieägare att fungera som dennes ombud kan även vara ombud för andra aktieägare på bolagsstämman.
Ingen får rösta med mer än en tiondedel av det på stämman företrädda röstetalet.
Vid räkningen av den röstandel som avses i 5 mom. inräknas i röstetalet för en aktieägare även röstetal från aktier som hör till:
1) ett samfund som enligt aktiebolagslagen hör till samma koncern som aktieägaren
2) ett företag som enligt bokföringslagens (30.12.1997/1336) föreskrifter för koncernbokslut anses höra till samma koncern som aktieägaren
3) aktieägarens eller ovan avsedda samfunds eller företags pensionsfonder eller pensionskassa
4) annat som om det vore ett finländskt samfund eller företag skulle höra till samma koncern som aktieägaren på det sätt som avses ovan i punkt 1) och 2)
5) aktieägarens i bokföringslagens 1 kap. 7 § avsedda ägarintresseföretag eller dess pensionsfond eller pensionskassa.
Vid tillämpande av den bestämmelse som avses i 6 mom. ovan sänks röstetalet proportionellt lika mycket för varje aktieägare.
Vid ordinarie bolagsstämma ska uppvisas
1) bokslut
2) revisionsberättelse
3) förvaltningsrådets yttrande om bokslut och revisionsberättelse
ska beslutas om
1) fastställande av bokslut
2) disposition av den vinst som balansräkningen utvisar
3) ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna, förvaltningsrådsmedlemmarna och verkställande direktören
4) besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden samt om grunderna för ersättning av rese- och övriga eventuella utgifter
5) arvoden för revisorerna
6) övriga i kallelsen nämnda ärenden
ska väljas
1) medlemmar till förvaltningsrådet
2) ett revisorssamfund eller två revisorer samt ersättare för dessa.
11 § Ändring av bolagsordningen
Beslut om ändring av denna bolagsordning, om bolagets frivilliga upplösning och försättande i likvidation eller om fusion med annat aktiebolag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna och av de på stämman företrädda aktierna.
12 § Aktiebolagslagen
I övrigt iakttas vad som stadgats i gällande aktiebolagslag.
Översättningens giltighet:
Om det uppkommer tvist rörande tolkningen av denna bolagsordning, går den finska officiella versionen före denna översättning.
Registrerad 31.1.2017