Ekonomiska mål och utsikter

Ekonomiska mål för strategiperioden 2021–2024

Omsättning: Loihdekoncernen strävar efter att öka sin årliga omsättning med i genomsnitt 10 procent inklusive eventuella företagsköp.

Lönsamhet: För lönsamhetens del är målet att uppnå en över 10 procents justerad EBITDA-marginal beräknad enligt IFRS.

Utsikter för 2023

Under 2023 förväntar sig Loihde att omsättningen för säkerhetsverksamheten kommer att öka med mer än 10 % och att omsättningen för den digitala utvecklingsverksamheten kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som året innan eller öka.

Koncernens justerade rörelseresultat före avskrivningar bedöms förbättras jämfört med 2022 då det uppgick till 10,3 miljoner euro.