Ekonomiska mål och utsikter

Ekonomiska mål för strategiperioden 2021–2024

Omsättning: Loihdekoncernen strävar efter att öka sin årliga omsättning med i genomsnitt 10 procent inklusive eventuella företagsköp.

Lönsamhet: För lönsamhetens del är målet att uppnå en över 10 procents justerad EBITDA-marginal beräknad enligt IFRS-standarden. Bolaget planerar att övergå till rapportering enligt IFRS-standard under strategiperioden. Övergången till IFRS höjer enligt ledningens beräkningar den justerade EBITDA-marginalen med cirka 3–4 procentenheter jämfört med enligt FAS-standarden.*

*Den av bolagets ledning beräknade skillnaden på cirka 3–4 procentenheter i justerad EBITDA-marginal mellan IFRS- och FAS-standarderna beror främst på hur leasing hanteras enligt IFRS 16-standarden.

Utsikter för 2021

Under 2021 har Loihde för avsikt att utföra åtgärder som anknyter till uppnående av bolagets långsiktiga mål, och utvecklingskostnader på grund av detta kommer temporärt att försvaga bolagets operativa lönsamhet. Dessutom väntas kostnadsnivån som sjönk under 2020 på grund av coronapandemin delvis återställas till den normala nivån under 2021.

År 2021 förväntar sig Loihde att omsättningen för de fortlöpande funktionerna inom den digitala affärsverksamheten kommer att växa. Inom säkerhetsverksamheten förväntas omsättningen bibehållas på samma nivå som året innan eller öka måttligt. Koncernens justerade rörelseresultat före avskrivningar bedöms bibehållas på samma nivå som 2020.