Ekonomiska mål och utsikter

Ekonomiska mål för strategiperioden 2021–2024

Omsättning: Loihdekoncernen strävar efter att öka sin årliga omsättning med i genomsnitt 10 procent inklusive eventuella företagsköp.

Lönsamhet: För lönsamhetens del är målet att uppnå en över 10 procents justerad EBITDA-marginal beräknad enligt IFRS-standarden. Bolaget planerar att övergå till rapportering enligt IFRS-standard under strategiperioden. Övergången till IFRS höjer enligt ledningens beräkningar den justerade EBITDA-marginalen med cirka 3–4 procentenheter jämfört med enligt FAS-standarden.*

*Den av bolagets ledning beräknade skillnaden på cirka 3–4 procentenheter i justerad EBITDA-marginal mellan IFRS- och FAS-standarderna beror främst på hur leasing hanteras enligt IFRS 16-standarden.

Utsikter för 2022

År 2022 förväntar sig Loihde att omsättningen för de fortlöpande funktionerna inom säkerhetsverksamheten kommer att växa och inom den digitala affärsverksamheten att växa snabbare än året innan dvs. över 13 %. Koncernens justerade rörelseresultat före avskrivningar bedöms att förbättras jämfört med årets 2021 nivå som var 4,3 miljoner euro.