Anvia Abp:s bolagsstämma bekräftade namnändringen och valde ett nytt förvaltningsråd

Anvia Abp:s extra bolagsstämma samlades i Seinäjoki 19.1.2017 för att bla. besluta om ändringar I bolagsordningen.

Orsaken till sammankallningen av bolagsstämman var att fastställa mellanbokslutet för 1.1.-31.7.2016 så att resten av Elisa ägda aktier kan inlösas samt slutföra företagsarrangemanget. Elisa har ännu ca 9000 av bolagets aktier vilka nu skall inlösas och upphävas. Efter det är helhets aktiemängden ca 54 000.
I bolagsordningen är ändringen av firmanamnet till Viria Abp den märkbaraste. Med namnbytet vill man förtydliga skillnaden mellan den gamla koncernen och bolagen som sålts till Elisa, av vilka en del ännu fungerar under Anvia-namnet. Virias verksamhet i bolagsordningen är ”att idka, administrera och utveckla affärsverksamhet och idka konsultverksamhet i anslutning till informationsöverföring, säkerhet och olika teknologier, samt att äga, hyra och sälja fastigheter och aktier samt att idka finansierings- och placeringsverksamhet. Bolaget kan idka verksamhet direkt eller via dotter, intresse- eller ägarintressebolag”.
I den nya bolagsordningen förminskades både styrelsens och förvaltningsrådets storlek. Till styrelsen hör I fortsättningen 5 – 7 medlemmar och till förvaltningsrådet 18.  Förvaltningsrådets nya sammansättning bestämdes enhälligt enligt det förslag som kommittén och Anvias småägare rf tillsammans förhandlat fram. I förvaltningsrådet fortsätter Inger Aaltonen, Pekka Haapanen, Jari Karjalainen, Susanna Koski, Juha Luukko, Björn Pundars, Ossi Viljanen ja Tom Westermark. Ytterligare valdes till nya medlemmar Martti Alakoski, Carita Ehnström, Asko Istolahti, Matti Kulmakorpi, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Raimo Ristilä, Jan Saarela, Yngve Snickars ja Rune Westergård.
Bolagsordningens begränsning av röstetal drogs åt på så vis att där beaktas också röstetal från övriga bolags aktier som hör till samma koncern. Begränsningen av röstetal hindrar att någon på bolagsstämman skulle kunna rösta med över en tiondedel av de representerade rösterna på mötet.
Tilläggsuppgifter
styrelseordförande Aappo Kontu, tfn. 044 425 2210
verkställande direktör   Mika Vihervuori, tfn. 040 720 2140

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…