Virian toimitusjohtaja Mika Vihervuori

Viria reformerar säkerhetsbranschen: skydd genererar resultat

När brottsligheten på nätet ökar blir digital säkerhet ett livsvillkor för allt fler företag. Mervärde av säkerhetslösningar fås när den information som dessa producerar används i affärsverksamheten.

Företagens säkerhet är jämfört med dagens krav ofta dåligt skött. I synnerhet i den digitala världen har hotbilderna ändrats. Säkerhetsriskerna har till en del ökat på grund av global nätbrottslighet, men även de inhemska hoten är farligare och större än tidigare.
– Säkerhet innebär att försäkra sig om kontinuiteten i företagets verksamhet. Ett företag kan förstöras genom att dess information förstörs eller hamnar i fel händer. Information har blivit en alltmer kritisk del av företagens verksamhet och detsamma gäller naturligtvis offentliga tjänster, konstaterar vd Mika Vihervuori på Viria.
Eftersom hoten är nya måste man även förbereda sig på dem på ett annat sätt än tidigare. Vihervuori bedömer att man nog har fått upp ögonen för säkerhetshoten, men villigheten att offra resurser på att förbättra säkerheten utvecklas långsamt. Många företag önskar enbart att informations- eller identitetsstöld inte drabbar dem. Informationssäkerhet är främmande för många och inte heller beslutsfattarna har riktigt förståelse för den moderna tekniken. Exempelvis molntjänster används utan förståelse för riskerna i anknytning till dessa.
EU:s nya direktiv om säkerhet i nätverk och informationssystem medför nya utmaningar för företagens informationssäkerhet. NIS-direktivet ställer mycket hårda krav på behandlingen och uppbevaringen av personuppgifter.

Alla säkerhetslösningar från en adress

Viria hjälper sina kunder att förbereda sig på säkerhetshoten. Företaget erbjuder sina kunder alla tjänster inom säkerhet, från låsning till cybersäkerhet.
– För oss existerar en enda säkerhet, och dit hör både fysisk och digital säkerhet. Bägge behövs, oavsett om det gäller skydd av information eller egendom. Med hjälp av säkerhetslösningar hindras såväl obehöriga från att få tillträde till lokalerna som bränder eller andra materiella skador och dataintrång som sker via internet. Det är ineffektivt att hantera olika sätt att skydda sig var för sig. Vi vill ge kunden nytta av att kombinera dessa, säger Vihervuori.
Till Virias tjänste- och produktutbud hör lösningar inom företagsnät och digital säkerhet, som brandväggar och IPS, men även kameraövervakning och passagekontroll, inbrotts- och brandlarm, låsning samt säkerhetslösningar som utvecklats för social- och hälsovården.

Nytta av informationen

Förutom med säkerhetslösningar hjälper Viria sina kunder med att dra nytta av information från olika system, dvs. att samla in, förädla och analysera informationen.
– I framtiden kan även renodlad säkerhetsinformation vara till nytta för affärsverksamheten.
Han ger ett exempel från dagligvaruhandeln. Butikens kamerasystem kan filma dem som kommer in i butiken och automatiskt bedöma deras ålder och kön. På det här viset får butiksinnehavaren information i realtid om vilka slags människor som befinner sig i butiken vid en viss tidpunkt. Om informationen kombineras med uppgifter från kassaterminalerna, kan butiksinnehavaren analysera försäljningen av olika produkter till den här gruppen. Om människor som passar in på en viss köpprofil finns i butiken men någon produktgrupp som lämpar sig för dem trots det inte säljer, kan butiksinnehavaren fundera på orsaker till detta och göra ändringar till exempel i placeringen av produkterna.
– På det här viset kan information från säkerhetssystem och att kombinera denna information gynna affärsverksamheten, summerar Vihervuori.
I framtiden vill Viria ytterligare öka kundvärdet på sina tjänster genom att producera information som kunden kan dra nytta av inte bara för att förbättra säkerheten utan även för att förbättra affärsverksamheten. Exempelvis på sjukhus kunde vårdresurserna optimeras bättre om man i realtid kunde se var vårdpersonalen och patienterna är. En liknande lösning kunde även anpassas för till exempel industrianläggningar.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…