Skip to content

Datakeskeinen liiketoiminta – kuinka tekoäly ja koneoppiminen voivat määritellä menestystäsi?

20230317-DSCF2705-large

Johdanto

Tekoäly (AI) ja koneoppiminen (ML) ovat mullistavia teknologioita, jotka määrittävät nykyaikaisen liiketoimintaympäristön. Ne tarjoavat yrityksille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia parantaa päätöksentekoa, ymmärtää asiakkaita paremmin ja tehostaa operatiivista toimintaa. Tämän blogin tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, miten yritysten tulisi hyödyntää AI:ta ja ML:ää datan avulla liiketoiminnan kehittämisessä. Samalla haluan myös avata Loihteen osaamista ja kyvykkyyksiä tästä näkökulmasta.

Miksi data on liiketoiminnan ytimessä?

Data on muodostunut keskeiseksi voimavaraksi liiketoiminnassa, sillä se mahdollistaa yrityksille entistä nopeammat ja tarkemmat päätökset, syventää asiakasymmärrystä ja parantaa operatiivista tehokkuutta. Käytännön esimerkit eri toimialoilta valottavat datan monipuolista vaikutusta päätöksentekoprosesseihin.

Nopeammat ja paremmat päätökset

Rahoitusalan koneoppimisalgoritmit analysoivat suuria datamääriä nopeasti, mikä mahdollistaa tarkemmat luottopäätökset ja auttaa vähentämään luottotappioita. Lisäksi nämä algoritmit seuraavat markkinoiden muutoksia reaaliajassa ja tekevät automatisoituja kaupankäyntipäätöksiä ihmisen ohjelmoimien rajoitusten puitteissa, perustuen monimutkaisiin analyysimenetelmiin ja ennusteisiin.

Terveydenhuollossa AI voi hyödyntää potilastietoja ja kuvantamistuloksia nopeuttaakseen ja tarkentaakseen sairauksien, kuten syövän, diagnostiikkaa. Tekoälyllä voidaan tarjota myös suosituksia räätälöidyistä hoitosuunnitelmista, jotka pohjautuvat potilaiden historiallisiin tietoihin ja aiempiin hoitotuloksiin, mikä mahdollistaa personoidumman hoidon.

Syvempi asiakasymmärrys

Vähittäiskaupassa koneoppiminen ennustaa tuotekysyntää ja auttaa yrityksiä optimoimaan varastotasot sekä vähentämään hukkakuluja. Tämän lisäksi AI mahdollistaa dynaamisen hinnoittelun, joka mukautuu reaaliajassa markkinoiden kysynnän ja tarjonnan mukaan, mikä parantaa liiketoiminnan kannattavuutta.

Operatiivisen tehokkuuden parantaminen

Valmistusalalla AI ennustaa laitteiden vikaantumiset ja suosittelee huoltotoimenpiteitä ennen ongelmien ilmenemistä, mikä vähentää tuotantokatkoja ja tehostaa tuotantoa. Laadunvalvonnan osalta kuvantunnistustekniikat tunnistavat tuotantovirheet nopeasti ja tarkasti, parantaen näin tuotteiden laatua ja vähentäen hukkaa.

Energianhallinnassa AI auttaa ennustamaan energian kulutushuippuja ja optimoimaan tuotantoa, mikä tehostaa energiankäyttöä ja vähentää kustannuksia. Älykkäiden verkkojen hallinnan avulla tekoäly automatisoi sähköverkkojen toimintaa, parantaa tehokkuutta ja integroi saumattomasti uusiutuvia energialähteitä.

Nämä esimerkit osoittavat, kuinka data mahdollistaa yritysten nopeamman sopeutumisen muuttuviin olosuhteisiin ja auttaa tekemään perusteltuja, tietoon nojautuvia päätöksiä. Datalla on kyky muuttaa radikaalisti toimintatapoja, tehostaa prosesseja ja parantaa asiakaskokemusta, mikä on olennaista yritysten kilpailukyvyn kannalta nykyisessä globaalissa ja digitaalisessa liiketoimintaympäristössä.

Tekoälyn soveltamisen merkitys liiketoiminnalle

Kokeilemalla ja implementoimalla erilaisia tekoälysovelluksia, yritykset voivat kehittää ja hioa omaa teknologiaosaamistaan. Tämä ei ainoastaan tuo mukanaan kilpailuetua, vaan varmistaa myös yrityksen valmiuden vastata tulevaisuuden haasteisiin. Jatkuvasti päivittyvien teknologioiden ja algoritmien ymmärtäminen mahdollistaa paremman sopeutumiskyvyn ja innovaatioiden synnyn.

Tietoturvan ja datanhallinnan tärkeys

Datan hallinta ja data governance

Selkeät politiikat ja käytännöt datan hallinnalle ovat välttämättömiä, jotta yritys voi käyttää tietoa turvallisesti ja tehokkaasti. Datanhallintastrategiat tulee rakentaa siten, että ne tukevat yrityksen päämääriä ja noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tietoturva

Vahvat turvatoimet, kuten salaus ja pääsynhallinta, ovat elintärkeitä datavuotojen ja tietoturvaloukkausten estämiseksi. Yritysten on sijoitettava riittävästi resursseja tietoturvateknologioiden kehittämiseen ja ylläpitoon.

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus

Toiminnan avoimuus ja datan eettinen käyttö rakentavat luottamusta niin asiakkaiden kuin sidosryhmienkin keskuudessa. Yritysten tulee kommunikoida selkeästi, miten ja miksi dataa kerätään ja käytetään.

Datakatalogit tekoälyn ja datanhallinnan tukena

Datakatalogit ovat keskeisiä työkaluja, jotka auttavat organisaatioita hallitsemaan tietojaan. Ne tarjoavat yksityiskohtaiset tiedot datan alkuperästä, rakenteesta ja käyttöoikeuksista, mikä on olennaista laadukkaan datan ylläpitämiseksi. Hyvin dokumentoitu ja helposti saatavilla oleva datakatalogi varmistaa, että kehitettävät tekoälysovellukset ovat luotettavia ja niiden tulokset toistettavia.

Generatiivisen tekoälyn laadun varmistaminen

Generatiivinen tekoäly, joka luo uutta sisältöä olemassa olevasta datasta, vaatii korkealaatuista ja hyvin hallinnoitua dataa toimiakseen tehokkaasti. Datakatalogit auttavat säilyttämään datan eheyden ja laadun, mikä on välttämätöntä, kun tekoälysovellukset luovat uutta tietoa ja sisältöä.

Datan laadun ja hallinnoinnin tehostaminen

Datakatalogit mahdollistavat tarkan datan seurannan ja hallinnoinnin läpi koko elinkaaren. Tämä on erityisen tärkeää regulaatioiden noudattamisen kannalta, sillä yritykset voivat varmistaa, että kaikki datan käsittelytavat täyttävät tarvittavat vaatimukset.

Data-arkkitehtuuri ja sen merkitys liiketoiminnalle

Kun pohdimme datan varastointiratkaisujen, data-arkkitehtuurin ja raportointiratkaisujen merkitystä liiketoiminnalle, on tärkeää tunnistaa, että nämä elementit muodostavat perustan datan tehokkaalle hyödyntämiselle ja analytiikalle. Tekoälypohjaiset työkalut voivat merkittävästi tehostaa ja automatisoida näitä prosesseja, tuoden uusia ulottuvuuksia datan käsittelyyn ja analysointiin.

Datan varastointiratkaisut ja data-arkkitehtuuri ovat kriittisiä komponentteja, sillä ne määrittelevät kuinka dataa kerätään, tallennetaan, suojataan ja saavutetaan. Hyvin suunniteltu data-arkkitehtuuri mahdollistaa nopeat datan käsittelynopeudet ja skaalautuvuuden, kun taas tehokkaat varastointiratkaisut varmistavat, että data säilyy turvattuna ja helposti saavutettavana. Tekoäly voi auttaa optimoimaan näitä prosesseja esimerkiksi automaattisella datan luokittelulla ja sensitiivisen tiedon tunnistamisella, mikä parantaa datan hallintaa ja vaatimustenmukaisuutta.

Raportointiratkaisujen rooli liiketoiminnassa on myös korvaamaton. Ne mahdollistavat päätöksenteon tueksi tarvittavan tiedon keräämisen ja visualisoinnin. Tekoälypohjaiset raportointityökalut voivat automatisoida datan analysointia, tarjoten syvällisempiä oivalluksia ja ennusteita, jotka perinteiset raportointimenetelmät eivät välttämättä paljasta. Tämän lisäksi ne mahdollistavat dynaamisen ja reaaliaikaisen raportoinnin, mikä tuo päätöksentekoon tarvittavaa joustavuutta ja nopeutta.

Tekoälyn avulla datasta tietoon

Esimerkkinä tekoälypohjaisesta työkalusta nostan tässä esille Loihteen GenAI Data Agentin, eli lyhyesti GDA. Se on konsepti, joka hyödyntää suuria kielimalleja eli generatiivista tekoälyä. GDA:ssa asiakkaan data kuvataan generatiiviselle tekoälylle, mikä mahdollistaa uusien tietopalveluiden tuottamisen asiakkaan omaan dataan pohjautuen. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi datan kysely-, muokkaus- tai kirjoituspalvelut tai näiden yhdistelmät. GDA voi toimia itsenäisesti tai osana laajempaa GenAI työjonoa, tuoden lisäarvoa datan käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Se eroaa toisesta tekoälypohjaisesta ratkaisusta (RAG) siten, että GDA:n tietolähteenä toimivat asiakkaan omat tietovarastot eivätkä ainoastaan dokumentit ja tekstit kuten RAG ratkaisussa.

GDA:n käyttötapaukset ovat moninaiset:

  • Vuorovaikutteisen palvelun kautta käyttäjä ohjataan tuottamaan oikeanlaista asiakasdataa.
  • Loihteen GenAI Data Agentin avulla käyttäjä voi esittää sanallisia kysymyksiä tietovarastosta, ja saada vastauksia monimutkaisiin tiedusteluihin.
  • Palvelurajapinnan kautta asiakasdataa voidaan yhdistää muihin tietolähteisiin, kuten Copilotiin, tuoden lisäkerroksia datan analysointiin.

Yritysten jatkuva tarve yksityiskohtaiselle tiedolle datan sisällöstä korostaa GDA:n roolia raportointiratkaisun rinnalla toimivana täydentävänä työkaluna. GDA voi vastata niihin kysymyksiin, joihin perinteinen raportointi ei yllä, ja mahdollistaa syvemmän porautumisen datan yksityiskohtiin. Lisäksi GDA:ta voidaan käyttää myös datan tuottamiseen, erityisesti silloin, kun syötettävä data on monimutkaista tai poikkeavaa.

Nämä työkalut ja ratkaisut eivät ainoastaan paranna liiketoiminnan tehokkuutta, vaan myös mahdollistavat uusien innovatiivisten palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisen datan pohjalta, mikä voi luoda merkittävää kilpailuetua. Tekoälypohjaisten datan varastointi-, hallinta- ja raportointiratkaisujen integrointi liiketoimintaan on siis olennainen askel kohti tietojohtoista ja innovatiivista organisaatiota.

Miten Loihde liittyy kuvaan?

Loihde astuu kuvaan tärkeänä kumppanina, joka kykenee palvelemaan asiakkaitaan konsultoinnista aina käytännön IT-infrastruktuuriratkaisuihin. Kaikilla tässä artikkelissa mainituilla osa-alueilla – olipa kyse datan varastoinnista, data-arkkitehtuurista tai raportoinnista – Loihde tarjoaa asiantuntemusta, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään tekoälyä ja koneoppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Yhdistämällä teknologista osaamista ja liiketoiminnan ymmärrystä, Loihde luo kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä saavuttamaan ja ylittämään tavoitteensa tietojohtoisessa maailmassa.

Loihde tukee asiakkaitaan ymmärtämällä heidän ainutlaatuisia haasteitaan ja tavoitteitaan, tarjoten mukautettuja ratkaisuja, jotka ovat linjassa yrityksen strategisten päämäärien kanssa. Olipa kyseessä datan kerääminen, analysointi tai sen turvallisuus, Loihde tuo pöytään alan parhaat käytännöt ja uusimmat innovaatiot. Loihde yhdistää asiantuntijuuden ja teknologian varmistaakseen, että asiakkaiden data ei ole pelkästään turvallista ja hyvin hallittua, vaan että se myös työskentelee heidän hyväkseen, paljastaen piilotettuja oivalluksia ja luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Kirjoittaja

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää.