Skip to content

Tiedonantopolitiikka

Johdanto

Tässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti Loihde Oyj (”Loihde” tai ”Yhtiö”) viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat Loihde Oyj:tä ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöitä.

Loihde noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan (”First North Finland
-markkinapaikka”) sääntöjä ja muita soveltuvia Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten ohjeita ja määräyksiä, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Yhtiön hallinnointiperiaatteita, sisäpiiriohjetta ja muita ohjeita.

Loihteen hallitus on 30.8.2021 hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan, ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tiedonantopolitiikka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi.

Viestinnän tavoitteet ja periaatteet

Loihteen tavoitteena on tukea Yhtiön rahoitusvälineiden (esimerkiksi osakkeen) oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa Yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä taloudellisesta tuloksesta. Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaiset ja riittävät tiedot rahoitusvälineiden arvon määrittämiseksi.

Tietojen antamisessa markkinoille Loihde noudattaa seuraavia periaatteita:

 • Tiedonantovelvollisuuden nojalla julkistettavat tiedot julkistetaan niin pian kuin mahdollista siten, että yleisöllä on tietoon yhtäaikainen ja tasapuolinen pääsy ja että tietoja voidaan arvioida perustellusti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.
 • Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä, jotta tietojen vastaanottajan on mahdollista arvioida niiden vaikutusta Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon.
 • Kaikki tiedotteet julkaistaan muiden soveltuvien jakelukanavien lisäksi Yhtiön verkkosivustolla, jossa ne ovat saatavilla vähintään viiden vuoden ajan.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Yhtiötiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Taloudellinen informaatio ja muut säännöllisesti annettavat tiedot

Loihde julkistaa säännöllisesti tietoja taloudellisesta tilanteestaan, tuloksestaan ja niiden kehityksestä ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Yhtiö raportoi taloudelliset lukunsa konsernitasolla. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen kunkin tilikauden päättymistä. Aikataulu on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Loihde julkaisee säännöllisesti seuraavat tiedot:

 • Tilinpäätöstiedotteen
 • Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen
 • Puolivuosikatsauksen
 • Liiketoimintakatsaukset tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta

Lisäksi Loihde julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Yhtiötiedotteet ja sisäpiiritiedon julkistaminen

Loihde julkistaa arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön ja muun asianomaisen ohjeistuksen mukaisesti mahdollisimman pian kaikki sellaiset päätökset, asiat ja tapahtumat, joilla Yhtiön arvion mukaan olisi todennäköisesti huomattava vaikutus Loihteen rahoitusvälineiden hintaan. Yhtiötiedotetta käytetään myös sellaisen muun tiedon julkistamiseen, joka vaaditaan julkistettavan yhtiötiedotteella Helsingin Pörssin ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan sääntöjen ja muiden soveltuvien Helsingin Pörssin sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Esimerkiksi seuraavat tapahtumat, jos ne ovat Loihteen kannalta merkittäviä, katsotaan yleensä rahoitusvälineiden hintaan vaikuttaviksi:

 • merkittävät yrityskaupat, investoinnit, divestoinnit tai rahoitusjärjestelyt
 • tilaukset ja myyntisopimukset, jotka poikkeavat merkittävästi Loihteen normaalista liiketoiminnasta joko poikkeuksellisen suuren arvonsa tai strategisen merkityksensä vuoksi
 • merkittävät toimintojen tai toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lopettamiset
 • tulevaisuudennäkymissä tapahtuneet merkittävät muutokset
 • olennaiset muutokset Yhtiön tuloksessa ja/tai taloudellisessa asemassa.

Loihteella on käytössään sisäiset ohjeet tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden arviointiin.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014, ”MAR”) mukaisesti Loihde julkistaa mahdollisimman pian Yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon yhtiötiedotteella tai lykkää tiedon julkistamista. MAR:n mukaan Loihde voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Loihteen oikeutetut edut;
 • julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
 • Loihde pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä tekevät Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella. Toimitusjohtaja voi poikkeustapauksessa tehdä lykkäämispäätöksen yksin, jos se asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua. Loihde on vahvistanut toimintatavat lykkäämisprosessin hallinnoimiseksi.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Loihde julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet MAR:n määräysten mukaisesti. Johtotehtävissä toimivalla henkilöllä tarkoitetaan Loihteen hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa ja johtoryhmän jäsentä. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia koskevat ilmoitukset julkaistaan MAR:n määräysten mukaisessa määräajassa.

Lehdistötiedotteet

Loihde julkistaa lehdistötiedotteilla sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista ja asioista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muutoin kiinnostavan Yhtiön sidosryhmiä. Lehdistötiedotteella julkistettavia tapahtumia voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • pienemmät yrityskaupat, investoinnit, divestoinnit tai rahoitusjärjestelyt
 • normaaliin liiketoimintaan liittyvät tilaukset ja sopimukset
 • yhteistyösopimukset asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa

Yhteydet sijoittajiin, analyytikoihin ja mediaan

Loihde tapaa säännöllisesti pääomamarkkinoiden ja tiedotusvälineiden edustajia ja pyrkii vastaamaan ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja tiedotusvälineiden yhteydenottoihin. Annettavat tiedot rajoittuvat Loihteen julkistamiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin.

Vastuut ja lausunnonantajat

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportit ja tiedotteet käsittelee ja hyväksyy Yhtiön hallitus. Lisäksi hallitus hyväksyy merkittävät yhtiötiedotteet. Jos asian kiireellisyydestä johtuen hallitusta ei saada koolle riittävän nopeasti, tai kyse ei ole hallituksen päätöstä edellyttävän tiedon julkaisemisesta, yhtiötiedotteen voi hyväksyä toimitusjohtaja tai hänen varahenkilönään talousjohtaja.

Yhteydenpidosta osakkeenomistajiin, sijoittajiin ja analyytikoihin vastaavat ensisijaisesti Loihteen toimitusjohtaja, talousjohtaja ja viestintäjohtaja. Yhteydenpidosta tiedotusvälineisiin vastaa ensisijaisesti viestintäjohtaja yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Loihteen liiketoimintaa, taloudellista kehitystä tai tulevaisuudennäkymiä koskevia lausuntoja antavat toimitusjohtaja, talousjohtaja tai viestintäjohtaja. Hallitusta edustaa hallituksen puheenjohtaja. Loihde on määritellyt muita puhehenkilöitä, kuten johtoryhmän jäsenet ja nimetyt asiantuntijat, jotka voivat antaa lausuntoja oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat voivat antaa lausuntoja tytäryhtiöihin liittyvissä asioissa.

Loihteen kriisiviestintää johtaa Yhtiön toimitusjohtaja. Viestinnän tavoitteena on tiedon jakaminen koordinoidusti, nopeasti, selkeästi, tasapuolisesti ja avoimesti.

Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaisena Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy.

Kanavat, tiedotteiden jakelu ja saatavilla olo

Loihde toimittaa yhtiötiedotteet Helsingin Pörssille sekä keskeisille tiedotusvälineille, ja lisäksi ne julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla, jossa ne ovat saatavilla vähintään viiden vuoden ajan. Loihteen julkaisemat kertomukset, katsaukset, tilinpäätökset sekä yhtiö- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.loihde.com, jossa ne julkaistaan ilman aiheetonta viivytystä tiedon julkistamisen jälkeen. Yhtiö julkaisee myös sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämäänsä aineistoa verkkosivustollaan mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Loihde hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon osalta.

Näkymät ja tulosvaroitukset

Loihteen hallitus käsittelee ja hyväksyy konsernin strategiset suunnitelmat, taloudelliset tavoitteet ja ennusteet/näkymät kullekin tilikaudelle. Loihde julkaisee vuositasolla markkinoille suunnatun näkemyksensä Yhtiön tulevaisuudennäkymistä. Esitetyt näkymät perustuvat Yhtiön johdon kulloiseenkin näkemykseen Yhtiön mahdollisesta kehityksestä. Näkymistä tiedotetaan tilinpäätöstiedotteessa. Lisäksi Yhtiö arvioi tulevaa kehitystään puolivuosikatsauksessa ja liiketoimintakatsauksissa tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Epävarmoissa markkinaoloissa Loihteen hallitus voi päättää olla antamatta ohjeistusta.

Loihde antaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian, mikäli se arvioi Yhtiön tuloksen tai taloudellisen aseman kehityksen muuttuneen todennäköisesti olennaisesti positiivisemmaksi (positiivinen tulosvaroitus) tai negatiivisemmaksi sen aiemmin julkistamista tiedoista. Tulosvaroitus perustuu siihen, mitä Yhtiö on aiemmin itse julkisesti ennakoinut tai mitä Yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä.

Muutoksen arvioinnista ja tulosvaroituksen antamisesta vastaavat talousjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa huomioiden kuitenkin sen, että tulosvaroitus tulee antaa mahdollisimman pian eikä sen julkistamista voi lykätä.

Tulosvaroituksen antamisesta päättää Yhtiön hallitus. Jos hallitusta ei saada koolle riittävän nopeasti, toimitusjohtaja voi päättää tulosvaroituksen antamisesta yhdessä hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajien kanssa tai poikkeustapauksessa yksin. Tulosvaroitus julkaistaan aina yhtiötiedotteena.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Loihde noudattaa 30 päivän pituista hiljaista jaksoa ennen kutakin tulosjulkistusta. Tänä aikana Loihde ei tapaa osakkeenomistajia, sijoittajia, analyytikoita, muita markkinaosapuolia tai talousmedioita. Loihde ei kommentoi hiljaisen jakson aikana markkinoita, Yhtiön taloudellista tilaa tai tulevaisuudennäkymiä.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma tai seikka vaatii tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti välitöntä julkistamista, Loihde julkistaa tiedon viipymättä yhtiötiedotteella.

Loihteen sisäpiiriohjeen mukaisesti Yhtiön johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia Yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen Yhtiön tilinpäätöstiedotteen, liiketoimintakatsauksen ja puolivuosikatsauksen julkaisemista, eikä julkistamispäivänä.

Huhut, markkina-arviot ja tietovuodot

Loihde ei pääsääntöisesti kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja. Mikäli markkinahuhulla on mahdollisesti olennainen vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon, Yhtiö voi harkintansa mukaan julkistaa tiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Jos markkinahuhu liittyy selvästi sisäpiiritietoon, jonka julkistamista Loihde on lykännyt, ja kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, ettei kyseisen sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta enää pystytä takaamaan, Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon yhtiötiedotteena mahdollisimman pian.

Loihde ei korjaa analyytikkoennusteita tai kommentoi Yhtiön arvostusta tai osakkeen hintakehitystä. Loihde ei vastaa mistään pääomamarkkinoiden edustajien tekemistä arvioista eikä kommentoi niitä. Pyydettäessä Yhtiö voi tarkistaa analyytikon laatiman analyysin tai raportin tietojen oikeellisuuden osalta, mutta ei ota kantaa tehtyihin johtopäätöksiin.

Mikäli Loihde havaitsee, että analyytikon esittämät johtopäätökset Yhtiön rahoitusvälineiden arvosta poikkeavat olennaisesti Loihteen käsityksestä, Yhtiö harkitsee, onko se antanut oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi Yhtiöstä ja sen rahoitusvälineistä.

Tulkinnat ja poikkeamat

Tiedonantopolitiikan noudattamisen valvonnasta ja tulkinnasta vastaa Loihteen toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö antaa lisäohjeita tiedonantopolitiikan toimeenpanosta. Sovellettavien lakien ja säännösten puitteissa toimitusjohtajalla on oikeus yksittäisissä tapauksissa ja painavista syistä johtuen poiketa tiedonantopolitiikasta.