Skip to content
hero-image

Rakennamme parempaa ja turvallisempaa arkea.

Olemme mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa digitaaliset ratkaisut ja datan hyödyntäminen edistävät hyvinvointia ja säästävät luonnonvaroja. 

Suojaamme ratkaisuillamme ihmisiä, tietoa ja omaisuutta, ja pyrimme rakentamaan työelämää, jossa jokaisen on hyvä olla.  

Keskeiset vastuullisuusteemamme

Olemme valinneet viisi keskeistä yritysvastuun teemaa, joissa vaikutuksemme on suurinta ja jotka ovat myös sidosryhmillemme tärkeimpiä.

Näiden teemojen pohjalta olemme määritelleet vastuullisuustyömme painopisteet ja tavoitteet. Ne kattavat sekä sisäiseen toimintaamme että kädenjälkeemme eli asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyviä kehittämistoimia.

Turvaa ja mielenrauhaa

Loihteen ydintä on rakentaa turvallista tietoyhteiskuntaa. Suojaamme päivittäin satojen asiakasyritysten ja julkisen hallinnon ihmisiä, tietoa ja muuta omaisuutta fyysisiä ja digitaalisia uhkia vastaan. Välillisesti vaikutuksemme on vielä laajempi, kun tuemme yhteiskunnalle keskeisen infrastruktuurin, esimerkiksi sähköyhtiöiden ja terveydenhuollon varautumista kyber- ja muihin turvallisuusuhkiin.

Kyberturvallisuuden merkitys osana vastuullista toimintaa on viime vuosina kasvanut, kun kyberrikollisuus on lisääntynyt ja tietoturvahyökkäysten mahdolliset vaikutukset tiedostetaan yhä laajemmin. Kansainvälisessä vastuullisen sijoittamisen tutkimuksessa kyberturvallisuus nousi merkittävimpien ESG-riskien listalle toiselle sijalle heti korruption jälkeen, ennen ilmastonmuutosta (RBC Global Asset Management 2021).

Loihde - 20230317-DSCF2818 - 1920 x 1280

Lue lisää turvallisuuden varmistamisesta

Kyberturvallisuus on ennakointia ja reagointivalmiutta.

Ennakoinnin ja suojaamisen rinnalla tärkeätä on, että mahdollisen tietoturvahyökkäyksen sattuessa kyetään reagoimaan nopeasti ja hallitusti, etteivät korjaustoimenpiteet aiheuta tahatonta lisähaittaa, sekä mahdollisimman nopeasti palautumaan poikkeustilanteesta. Tämä on ympärivuorokautisesti asiakkaiden IT-ympäristöjä valvovan Loihteen kyberturvakeskuksen (CSOC) ominta aluetta. Lukuisat esimerkit ovat osoittaneet, miten poikkeaman havaitseminen varhaisessa vaiheessa ja oikeanlainen reagointi ovat varmistaneet asiakkaan toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden. Turvallisuus, kestävyys ja tietosuoja ovat keskeisessä roolissa myös digitaalisten palveluiden kehittämisessä.

Henkilöstö on avainasemassa tietoturvassakin.

Turvallisuuden varmistaminen ei ole vain teknologiaa. Yli puolet yritysten kohtaamista tietovuodoista ja viidennes tietoturvaloukkauksista tapahtuu henkilöstön oman toiminnan seurauksena. Siksi tietoisuuden kasvattaminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta myös digitaalisten palveluiden käyttökokemuksen tulee olla suunniteltu siten, että on helpompaa toimia oikein kuin väärin.

Loihde kouluttaa jatkuvasti omaa henkilöstöään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvissä asioissa kunkin työtehtävän edellyttämässä laajuudessa.

Sertifioitua tietoturvallisuutta

Tietoturvasertifioinneilla osoitamme panostuksemme tietoturvan kehittämiseen. Loihde Trust Oy:n tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on sertifioitu kansainvälisen ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuusstandardin mukaisesti, ja standardin periaatteita pyritään noudattamaan soveltuvin osin myös muissa konserniyhtiöissä.

Loihde - Mobile phone in hands - DSCF2887 - 1920 x 1280

Parempi maailma digitalisaation avulla

Digitaalisilla palveluilla ja datan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan säästää luonnonvaroja, pienentää ympäristökuormaa ja edistää ihmisten hyvinvointia. Asiakkaille rakentamiemme ratkaisuiden kautta vaikutamme positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan ja olemme rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta. Esimerkkeinä voi mainita tekoälyä hyödyntävä AinoAidTM -chatbot, joka antaa tukea lähisuhdeväkivaltaa kokeville, energiankulutuksen optimoinnin ratkaisut, joilla säästetään energiaa, tai tietojohtamisen mallit, joilla tehostetaan uusien hyvinvointialueiden sisäistä ja keskinäistä tiedonhallintaa.

Lue lisää datan ja tekoälyn vastuullisesta käytöstä

Vastuullinen datankäyttö huomioi monia asioita.

Yritysten käytössä olevan datan määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Datan yhä laajempi ja helpompi kerääminen altistaa myös sen tahattomalle tai jopa tahalliselle väärinkäytölle, mikä voi johtua datan heikosta laadusta, sen käsittelyn vinoumista tai arkaluonteisen tiedon puutteellisesta suojaamisesta. Vastuullinen datankäyttö huomioi myös ympäristönäkökulman, eli optimoi datan siirtämisen, tallentamisen ja käsittelyn mahdollisimman energiatehokkaasti. Konsultoimme ja tuemme asiakkaitamme datan vastuullisessa käytössä ja laadun hallinnassa sekä sen asianmukaisessa suojaamisessa.

Hallintomalli vastuulliselle tekoälylle

Erityistä mielenkiintoa ja odotusarvoa, mutta myös huolia kohdistuu tänä päivänä tekoälyyn, sen hyödyntämiseen ja hallittavuuteen. Olemme ensimmäisten yritysten joukossa Euroopassa olleet kehittämässä tekoälyn hallinta- ja auditointimallia Turun yliopiston hallinnoimassa AIGA-hankkeessa. Siinä joukko tekoälyratkaisuja kehittäviä ja hyödyntäviä yrityksiä ja yhteisöjä yhdessä loi periaatteita ja käytäntöjä vastuulliselle tekoälylle. Olemme myös laatineet Loihteen omat tekoälyn hallintamallin periaatteet, joita noudatamme sekä asiakas- että sisäisissä projekteissa. Koko henkilöstölle tarjottavalla sisäisellä koulutuksella varmistamme, että kaikki työntekijämme ymmärtävät tekoälyn käytön mahdollisuudet ja riskit. 

Käytämme uusinta teknologiaa niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaille toteuttamissamme palveluissa vastuullisesti. Varmistamme aina, että käytettävät teknologiat ovat turvallisia ja luotettavia ja että asiakkaamme hyötyvät niiden käytöstä. Pyrimme välttämään turhaa laskentakapasiteetin käyttöä toimittamissamme ratkaisuissa. Toimimme näin esimerkiksi tekoälymallien luomisen ja testaamisen yhteydessä, jotta voimme optimoida mallit myös tästä näkökulmasta. 

Tuemme vastuullisuusdatan hallinnassa.

Autamme asiakkaitamme paitsi toimimaan vastuullisesti, myös osoittamaan sen. Vastuullisuusraportointia koskeva sääntely lisääntyy ja sidosryhmien odotukset kasvavat; vastuullisuusdata täytyy pystyä raportoimaan yhtä tarkasti ja luotettavasti kuin taloudelliset tiedot. Tiedonhallinnan asiantuntijana tuemme asiakkaita ESG-datan keräämisessä eri lähteistä, sen hallinnoinnissa, laadunvarmistamisessa sekä järjestämisessä raportoitavaan muotoon. Samalla tuotamme ymmärrystä vastuullisuustoimenpiteiden vaikutuksista ja priorisoinnista.

Ihmiset edellä - aina

Johtotähtemme on ”Ihmiset edellä”. Kaiken toimintamme keskiössä ovat ihmiset; sekä asiakkaamme, joita varten työtä teemme, että oma henkilöstömme, joka on Loihteen sydän.

Rakennamme palveluitamme ihmisille ja tuomme asiantuntijoidemme teknisen osaamisen heidän käyttöönsä. Vaikka uusi teknologia välillä hurmaa meidätkin, muistamme aina sen olevan vain väline, joka ei saa mutkistaa tai hankaloittaa käyttäjiensä elämää, päinvastoin.

 

Loihde - Teamwork - DSCF2874 - 1920 x 1280

Lue lisää arvoistamme ja Loihteesta työnantajana

Työpaikka, jossa jokaisen on hyvä olla.

Työyhteisömme perustuu luottamukselle ja toisten arvostamiselle. Kaikkea toimintaamme ohjaavat yhteiset toimintatapamme:  

  • Luottamus mahdollistaa vapauden
  • Reilua tasapuolisuutta
  • Yhdessä olemme enemmän
  • Rohkeus tehdä asioita
  • Kasvua moneen suuntaan

Loihtijoille on tärkeätä saada tehdä merkityksellistä työtä joka päivä. Henkilöstötutkimuksissa tärkeimmiksi työtyytyväisyyden tekijöiksi nousevat mielekkäät työtehtävät, työpaikan vahva yhteishenki, oikeudenmukainen palkka sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Loihteen kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa korostuu myös mahdollisuudet kehittää itseään ja osaamistaan sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön. Työtyytyväisyyden kehitystä seuraamme jatkuvilla pulssikyselyillä. 

Osaaminen on tärkein resurssimme, ja sen jatkuva kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää sekä kilpailukykymme säilyttämisen näkökulmasta että henkilöstömme motivaation ja tyytyväisyyden kannalta. Työyhteisömme muodostaa joukko asiantuntijoita, joilla on vahva halu jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan. Osaamisemme kehittyy muun muassa työssä oppimisen, omien koulutusten ja ulkopuolisten, kuten päämiesten sertifikaatteihin johtavien koulutusohjelmien kautta. Loihde kannustaa myös omaehtoiseen kouluttautumiseen ja osallistuu sen kustannuksiin.  

Olemme kaikki tasa-arvoisia.

Loihde haluaa olla kaikille tasa-arvoinen työpaikka. Tavoittenamme on, että Loihteella toteutuvat aidosti syrjimättömät menettelytavat työhön ottamisessa, uralla etenemisessä, työtehtävien jakamisessa, palkasta ja etuisuuksista päätettäessä, koulutukseen pääsemisessä sekä työyhteisön kehittämisessä. Tavoitetta tuetaan ensisijaisesti esihenkilöiden kouluttamisella. 

Loihteen toimialoilla, IT- ja turvallisuusalalla, naisten osuus työvoimasta on matala, eikä Loihde ole tästä poikkeus.  Vuonna 2023 naisten osuus Loihteen henkilöstöstä oli 20 prosenttia, esihenkilöistä 20 prosenttia, johtoryhmästä 33 prosenttia ja hallituksesta 17 prosenttia. Tavoitteenamme on kasvattaa naisten osuutta henkilöstöstä ja rohkaista naisia ja tyttöjä ylipäätään hakeutumaan toimialoillemme. Esimerkiksi digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja tekoälyratkaisujen luomisessa on tärkeätä olla mukana eri sukupuolten edustajia ja muutoinkin erilaisista taustoista lähtöisin olevia ihmisiä.  

Pyrimme varmistamaan palkkatasa-arvon vertaamalla säännöllisesti naisten ja miesten palkkatasoja samoissa tai samankaltaisissa tehtävissä. Seurannassa ei ole havaittu merkittäviä poikkeamia.  

Loihteella työntekijälle pyritään antamaan mahdollisuus erilaisiin työaikajärjestelyihin työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Etätyö oli monissa työtehtävissä mahdollista jo ennen koronaa, ja nyt yleisintä on hybridityö, jossa osa viikosta työskennellään kotona ja osa toimistolla.

Pidetään meistä huolta.

Työssä jaksamisen haasteisiin on Loihteella pureuduttu muun muassa varhaisen välittämisen mallin avulla sekä tarjoamalla yhteistyössä työterveyden kanssa matalan kynnyksen keskusteluapua. 

Loihde - Ihmiset - People

Eettisesti vahva toiminta

Eettiset toimintaohjeemme kuvaavat Loihteessa hyväksyttyjä toimintatapoja ja arvoja sekä yhtiön sitoutumista lakien ja viranomaismääräysten sekä eettisesti kestävien periaatteiden noudattamiseen.

Toimintaohjeiden tavoitteena on varmistaa, että kaikki Loihteen palveluksessa olevat toimivat vastuullisesti ja toisia kunnioittaen. Ne auttavat valitsemaan oikean menettelytavan omaa harkintaa edellyttävissä tilanteissa ja edistävät toiminnan läpinäkyvyyttä suhteessa sidosryhmiimme. Edellytämme myös yhteistyökumppaniemme noudattavan vastaavia eettisesti kestäviä periaatteita, ja huomioimme sen yhteistyökumppanien valinnassa.

Lue lisää etiikasta ja hyvästä hallinnosta

Luottamus avainasemassa

Toimimme aloilla, joissa luottamus on avainasemassa. Data on monien asiakkaidemme tärkeintä omaisuutta, jonka asiakas antaa meille käsiteltäväksi tai suojattavaksi. On data sitten asiakkaidemme, henkilöstömme tai muiden sidosryhmien, käsittelemme sitä saamamme luottamuksen arvoisesti ja ainoastaan lain ja asetusten, esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla.

Eettisiin ohjeisiimme sisältyy korruption ja lahjonnan vastainen politiikka, jossa määritellään lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevat säännöt ja rajoitukset.

Otimme vuonna 2021 käyttöön anonyymin ilmoituskanavan väärinkäytösten tai epäeettisen toiminnan ilmoittamiseksi.  Kanava on avoinna sekä henkilöstölle että ulkoisille sidosryhmille.

Hyvä hallintotapa

Noudatamme Loihteen hallinnossa vapaaehtoisesti Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen laatiman listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) kaikkia suosituksia, vaikka sitä ei First North -yhtiöiltä edellytetäkään.

Loihteen hallituksen valinnassa yksi keskeinen periaate on monimuotoisuus, jonka olennaisia tekijöitä on jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen ja kokemus sekä laaja ikärakenne ja sukupuolten tasapainoinen edustus.

Vaikutamme ympäristöön ja yhteiskuntaan

Liiketoimintamme luo työpaikkoja ja tulovirtaa eri puolilla Suomea. Toimimme 25 paikkakunnalla ja palvelemme asiakkaita maanlaajuisesti. Loihteen maksamat palkat ja palkkiot tilikaudella 2023 olivat 56,2 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö luo taloudellista hyvinvointia myös välillisesti käyttämiensä alihankintayritysten kautta.

Ilmaston ja ympäristön osalta näemme Loihteella olevan positiivisia vaikutusmahdollisuuksia myös asiakkaittemme kautta: Toteuttamalla heille resursseja säästäviä digitaalisia ratkaisuja voimme tukea asiakkaitamme ja heidän sidosryhmiään toimimaan aktiivisesti ympäristön puolesta.

Arvostamme suomalaista hyvinvointimallia, ja olemme valmiita kantamaan osuutensa sen mahdollistamisesta myös verojen muodossa. Vuonna 2023 Loihde kirjasi tuloveroja 0,1 miljoonaa euroa.

Loihde_some (78)

Lue lisää laatu- ja ympäristötyöstämme

Loihteen laatu- ja ympäristötyö on sertifioitua. Loihde Trust Oy:llä ja Loihde Advance Oy:llä on ISO 9001:2015 -sertifioitu laatujärjestelmä ja Loihde Trust Oy:llä lisäksi ISO 14001:2015 -sertifioitu ympäristölaatujärjestelmä.

Pyrimme jatkuvalla parantamisella ehkäisemään resurssien tuhlausta sekä vähentämään energian käyttöä ja siitä aiheutuvia päästöjä. Laitekannan ja kaluston kohdalla painotamme turvallisuuden lisäksi kestävyyttä ja tehokkuutta elinkaariajattelun mukaisesti. 

Työsuhdepyörät

Toimme työsuhdepolkupyörät uudeksi henkilöstöeduksi vuonna 2021 vähentämään työmatka-autoilua sekä edesauttamaan henkilöstön omaehtoista liikuntaa. Yli 10 %  Loihteen työntekijöistä on hyödyntänyt tätä etua. 

Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeemme kuvaavat toimintatapojamme, arvojamme sekä sitoutumistamme eettisesti kestävien periaatteiden noudattamiseen.
Lataa Loihteen eettiset ohjeet tästä

Meille on tärkeätä myös nostaa mahdolliset ongelmat esille, jotta ne voidaan korjata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Mahdollisten väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen tarjoamme sähköisen whistleblowing-kanavan.