Skip to content

Markkinat

Loihde toimii yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisillä IT- ja turvallisuusmarkkinoilla. Yhtiön päämarkkina-alue on Suomi. Loihteen toimintamarkkinat kasvavat, ja yhtiö pyrkii keskittymään nimenomaan markkinoiden kasvusegmentteihin.

  • IT-kokonaismarkkinoilla Loihde keskittyy palvelumarkkinoihin, etenkin uusien digitaalisten palveluiden, datan ja AI:n sekä pilviteknologioiden markkinaan.
  • Turvamarkkinoilla Loihde toimii sekä fyysisen turvan markkinalla että kyberturvamarkkinalla ja tarjoaa nämä segmentit yhdistäviä kokonaisturvallisuuden palveluita.

Markkinan koko 2023

Digitaalisuuden kasvun myötä tietoturvallinen järjestelmä- ja sovelluskehitys sekä kokonaisvaltaiset kyberturvaratkaisut ovat yhä kriittisempi osa yritysten kokonaisturvaa. Kyberturvapalveluiden tarvetta lisää myös kyberrikollisuuden ammattimaistuminen sekä yritysten IT-ympäristön monimutkaistuminen, mistä syystä esimerkiksi identiteetin- ja pääsynhallinnan merkitys on kasvanut. Kyberturva linkittyy yhä kiinteämmin myös fyysisen ympäristön suojaamiseen, mm. kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja lukituksen ratkaisuihin. Tekemämme tutkimuksen mukaan lähes joka toinen yritys on yhdistänyt turvallisuusorganisaationsa ja hallinnoi turvallisuutta kokonaisuutena.

Fyysisen ja digitaalisen maailman välisen rajan hämärtyminen luo kysyntää Loihteen kaltaisille toimijoille, jotka kykenevät auttamaan asiakkaitaan paitsi uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja tiedon hyödyntämisessä, myös niihin liittyvien turvallisuusuhkien ennakoinnissa ja ratkaisemisessa.

Yksi it-alan suurimmista murroksista viime vuosien aikana on ollut järjestelmien ja datan siirtäminen omilta palvelimilta pilviympäristöön. Valtaosalla organisaatioista pilvisiirtymä on parhaillaan käynnissä ja pilviteknologiaa otetaan käyttöön kiihtyvällä tahdilla. 

Toimintaympäristön muutoksia tiivstettynä: Toimintaympäristön trendit

Makroekonomisten muutosten vaikutukset

Maailmantalouden epävarmuus ja inflaation kiihtyminen ovat viimeisen vuoden aikana heijastuneet yritysten investointivalmiuteen. Asiakkaiden tarve digitaalisten ratkaisuiden kehittämiseen on säilynyt edelleen korkealla tasolla, mutta epävarmassa markkinatilanteessa kehityshankkeiden aloittamista saatetaan lykätä myöhempään ajankohtaan. Toimialojen kesken on suurta vaihtelua, ja esimerkiksi teollisuudessa, finanssi- ja energiasektoreilla digitaalisen kehittämisen kysyntätilanne on jatkunut hyvänä. Myös palvelualueiden kesken esiintyy vaihtelua, ja esimerkiksi data-analytiikkaan ja tekoälyratkaisuihin kohdistuu erittäin voimakasta kiinnostusta. Näin ollen emme näe olevan kyse pidemmän aikavälin markkinamuutoksesta, vaan uskomme digitalisaatiokehityksen jatkuvan voimakkaana suhdanteista huolimatta.

Turvaliiketoimintaan suhdannevaihtelut vaikuttavat vähemmän, sillä turvallisuudesta ei haluta tinkiä heikompinakaan aikoina. Lisäksi epävarma geopoliittinen tilanne lisää tietoisuutta kyber- ja muista turvallisuusuhista ja niihin varautumista. Rakennusalan hiipuminen on vähentänyt lukitusratkaisuiden kysyntää, mikä on lisännyt hintakilpailua muissa asiakassegmenteissä paitsi lukitustoimituksissa myös turvateknologian ratkaisuissa, jossa Loihteen vahva markkina-asema perustuu ensisijaisesti osaamiseen ja palveluiden laatuun.

Kilpailu IT-alan osaajista on markkinatilanteen muutoksen myötä hellittänyt, mutta edelleen käydään kisaa eritoten tiettyjen palvelualueiden kokeneista asiantuntijoista.