Skip to content

Liputusilmoitukset

Liputusvelvollisuus koskee omistus- ja ääniosuuksia suomalaisessa yhtiössä, jonka osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ETA-valtiossa tai liikkeeseenlaskijan hakemuksesta tai suostumuksella monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa. 

First North -yhtiöiden siirtymäaika

Liputusvelvollisuutta sovelletaan First North -yhtiöihin porrastetusti laissa 163/2024 säädetyn siirtymäajan johdosta. First North -yhtiön osakkeenomistajan ja osakkeenomistajaan rinnastettavan henkilön on tehtävä liputusilmoitus kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:

  1. Liputusrajan ylittävät osuudet 19.4.2024

    Jos omistus- tai ääniosuus on lain voimaantullessa 19.4.2024 vähintään viisi prosenttia, eikä tällaista osuutta ole aiemmin julkistettu, liputusilmoitus on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lain 163/2024 voimaantulosta, eli viimeistään 19.6.2024.

  2. Liputusrajan rikkominen siirtymäaikana 19.4.–19.6.2024

    Jos jokin liputusraja on saavutettu, ylitetty tai alitettu kahden kuukauden siirtymäajan kuluessa eli 19.4.–19.6.2024, liputusilmoitus on tehtävä tämän siirtymäajan kuluessa eli viimeistään 19.6.2024.

  3. Liputus siirtymäajan päätyttyä (20.6.2024 alkaen)

    20.6.2024 alkaen liputusilmoitukset on tehtävä normaalisääntöjen mukaisesti.

Missä tilanteissa pitää liputtaa? 

Osakkeenomistajan tai osakkeenomistajaan rinnastettavan henkilön on tehtävä liputusilmoitus listayhtiölle ja Finanssivalvonnalle, jos sen oma ja/tai koko määräysvaltapiirin osuus listayhtiön äänimäärästä tai osakkeista ylittää, alittaa tai saavuttaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Osakkeenomistajaan rinnastetaan muun muassa henkilö, joka ei itse omista yhtiön osakkeita, vaan osakkeenomistajana on hänen määräysvaltaansa kuuluva yhteisö. Osakkeenomistajaan rinnastetaan myös muu henkilö, joka ei itse ole osakkeenomistaja, mutta joka voi käyttää osakkeisiin liittyviä varallisuus- tai hallinnointioikeuksia, tai jolla on liputusvelvollisuuden synnyttäviä rahoitusvälineitä.

Listayhtiöllä itsellään on velvollisuus liputtaa sen omien osakkeiden hankinnan, luovutuksen tai mitätöinnin johdosta tapahtuva liputusrajojen rikkoutuminen.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää liputusrajan rikkovasta transaktiosta.

Tee liputusilmoitus kirjallisesti Finanssivalvonnan julkaisemalla liputuslomakkeella ja lähetä se Loihteelle osoitteeseen osakeasiat(at)loihde.com ja Finanssivalvonnalle osoitteeseen liputukset(at)finanssivalvonta.fi. Lisätietoja ja ohjeita löytyy täältä.